NL|FR|EN
Identification
        
Gezinsbijslag

Als zelfstandige in hoofdberoep kunt u zelf door uw arbeid rechten doen ontstaan op gezinsbijslag. Dit geldt in principe voor elk kind waarmee u een bepaalde band hebt.

NB : Om meer weten over kinderbijslag voor werknemers, click hier.

De gezinsbijslag bestaat uit de volgende uitkeringen :

Kraamgeld

Het bedrag dat u ontvangt, varieert volgens de rangorde van het kind.

Sinds 1 januari 1997 wordt het bedrag aan kraamgeld voor een eerste geboorterang toegekend voor alle kinderen die bij een meervoudige geboorte ter wereld komen.

Adoptiepremie

Het bedrag is gelijk aan dat van het kraamgeld voor een eerste rang.

Gewone kinderbijslag

Het maandelijkse basisbedrag komt overeen met wat voorzien is in het stelsel van de loontrekkenden. Alleen voor het eerste kind is er een verschil. Daarom is het raadzaam eerst na te gaan of er recht op kinderbijslag bestaat via de regeling voor loon- en weddetrekkenden.

De gewone kinderbijslag kan aangevuld of vervangen worden door:

  • gezinsbijslag voor kinderen met een handicap,
  • gezinsbijslag voor kinderen van arbeidsongeschikte of invalide zelfstandigen,
  • gezinsbijslag voor kinderen van gepensioneerde zelfstandigen,
  • wezenbijslag,
  • bijslag voor eenoudergezin
  • bijslag voor gewezen werklozen.

Voor al deze uitkeringen zijn nog toeslagen voorzien. Ze variëren volgens de leeftijd van het kind (6, 12 of 18 jaar).

Er is een uitzondering voorzien voor het jongste en het enige kind (behalve in geval van verhoogde bijslag voor kinderen met een handicap, invalide zelfstandigen of wezen).

KB 08/04/1976 - BEDRAGEN KINDERBIJSLAG ZELFSTANDIGEN (vanaf 01/12/2012)

GEBOORTEPREMIE

1ste geboorte en meervoudige geboorte 1.223,11 €
2de en elke volgende geboorte 920.25 €
Adoptiepremie 1.223,11 €

1 - GEWONE KINDERBIJSLAG

  Gewone rechthebbende Kind van gepensioneerde
en langstlevende echtgeno(o)t(e)
1ste kind 84,43 € 111,33 €
2de kind 167,05 € 195,54 €
3de kind en elk volgend kind 249,41 € 254,41 €

SPECIALE RECHTEN

Wezenbijslag : per weeskind 346,82 €

BAREMA VOOR KINDEREN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE OF INVALIDE ZELFSTANDIGEN

Deze personen moeten de hoedanigheid hebben van rechthebbende met persoon ten laste: ze mogen geen vervangingsinkomen genieten (voor heel het gezin en bruto per maand), dat hoger ligt dan 2.306,94 € (voor een samenwonende met kind) of 2.230,74 € (voor een alleenstaande met kind).

Opmerking : wanneer de inkomsten uitsluitend afkomstig zijn van een zelfstandige activiteit stemmen bovenvermelde bedragen respectievelijk overeen met 1.845,55 € en 1.784,59 € netto per maand.

1ste kind 189,16 €
2de kind 195,54 €
3de kind en elk volgend kind 254,41 €

BASISBIJSLAG VOOR  KINDEREN MET EEN HANDICAP (- 21 JAAR)

  Gewone rechthebbende Kind van gepensioneerde
en langstlevende echtgeno(o)t(e)
1ste kind 90,28 € 136,24 €
2de kind 167,05 € 195,54 €
3de kind en elk volgend kind 249,41 € 254,41 €

Kinderen met een handicap (100 %) die de leeftijd van 21 jaar bereikt hadden vóór 1 juli 1987 blijven na hun 25° verjaardag de gewone bijslag en de leeftijdstoeslag genieten, die ten minste 122,58 € bedraagt voor wezen en kinderen van arbeidsongeschikte of mindervalide zelfstandigen.
Indien het geheel van de gewone kinderbijslagen, verhoogd met de leeftijdstoeslagen voordeliger is, wordt het voordeligste bedrag toegekend.
 

2 - EENOUDERGEZINNEN - Barema van kracht vanaf 01/12/2012

  Gewone rechthebbende Kind van een gepensioneerde
en langstlevende echtgeno(o)t(e)
1ste kind 130,39 € 111,33 €
2de kind 195,54 € 195,54 €
3de kind en elk volgend kind 272,38 € 272,38 €

EENOUDERGEZINNEN : SPECIALE RECHTEN

Wezenbijslag : per weeskind   346,82 €

EENOUDERGEZINNEN : TOESLAG VOOR ARBEIDSONGESCHIKTE OF INVALIDE ZELFSTANDIGEN vanaf het 3de kind

1ste kind 189,16 €
2de kind 195,54 €
3de kind en elk volgende 272,38 €

De inkomsten van deze personen mogen niet groter zijn dan 2.230,74 € bruto per maand (loontrekkenden) of 1.784,59 € netto per maand (zelfstandigen).

EENOUDERGEZINNEN : BASISBIJSLAGEN VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP (-21 JAAR)

  Gewone rechthebbende Kind van gepensioneerde
en langstlevende echtgeno(o)t(e)
1ste kind 136,24 € 136,24 €
2de kind 195,54 € 195,54 €
3de kind en elk volgend kind 272,38 € 272,38 €

Kinderen met een handicap (100 %) die de leeftijd van 21 jaar bereikt hadden vóór 1 juli 1987 blijven na hun 25ste verjaardag de gewone bijslag en de leeftijdstoeslag genieten, met een maximum van 168,54 € voor het 1ste kind; 151,07 € voor het 2de en 145,55 € voor het derde.

3 - TOESLAG VOOR ELK KIND MET EEN HANDICAP (-21 jaar)

Zelfredzaamheidsgraad, kinderen geboren vóór 01/01/1993 die nog van het oud evaluatiesysteem genieten

0 - 3 punten 4 - 6 punten 7 - 9 punten
406,16 € 444,59 € 475,27 €

Voor alle beslissingen genomen voor 01/01/2007 wordt de aanvullende bijslag toegekend volgens het systeem van de zelfredzaamheidsgraad (zie hierboven). Bij het vervallen van die beslissing wordt de bijslag toegekend volgens het systeem van de ernst van de gevolgen van de aandoening (zie hieronder).

Ernst van de gevolgen van de aandoeningen voor alle kinderen

4 + 4 tot 5 punten -4 + 6 tot 8 punten -4 + 9 tot 11 punten

4 + 6 tot 11 punten

of totaal 12 tot 14 punten

15 tot 17 punten 18 tot  20 punten + 20 punten
79,17 € 105,44 € 246,05 € 406,16 € 461,83 € 494,81 € 527,80 €

De zelfredzaamheidsgraad en de gevolgen van de aandoeningen worden vastgesteld door de FOD - Sociale Zekerheid.

4 -LEEFTIJDSTOESLAG

 

Maandelijks

a. In geval van gewone kinderbijslag:

6 J. 12 J. 18 J.
   - Enig rechtgevend kind 0 € 0 € 0 €
   - Eerstgeboren kind van een groep:  
        - indien rechthebbende niet gepensioneerd is 31,36 € 47,92 € 52,89 €
        - indien rechthebbende gepensioneerd is 31,36 € 47,92 € 60,93 €
   - Tweede kind:  
        - indien rechthebbende niet gepensioneerd is 31,36 € 47,92 € 60,93 €
        - indien rechthebbende gepensioneerd is 31,36 € 47,92 € 60,93 €
   - Derde en volgende kinderen 31,36 € 47,92 € 60,93 €
   - Jongste rechtgevend kind 0 € 0 € 0 €

b. In geval van verhoogde kinderbijslag:

 
   - wezen, kinderen van arbeidsongeschikte of
     mindervalide zelfstandigen, kinderen met een handicap
31,36 € 47,92 € 60,93 €

 Toegestaan inkomen voor leerlingen onder leerovereenkomst: 520,08 €.

5 - KINDERBIJSLAG TEN GUNSTE VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDE VOLLEDIGE WERKLOZE DIE EEN ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT BEGINT

1ste kind 130,39 €
2de kind 195,54 €
3de kind en elk volgend kind:  
   - gewoon 254,41 €
   - eenoudergezin 272,38 €

6 - JAARLIJKSE BIJSLAG (schoolpremie)

Ingevolge budgettaire maatregelen heeft de regering besloten om de jaarlijkse bijslag te verlagen voor gezinnen die geen sociale toeslag ontvangen.

De voornoemde bijslag, die jaarlijks met de kinderbijslag van de maand juli wordt uitbetaald in de loop van de maand augustus, werd met name voor het jaar 2013 (in 2014 is er nog een bijkomende vermindering voorzien) naar beneden herzien voor de kinderen die recht geven op een basisbedrag. De toegepaste bedragen voor juli 2013 zijn de volgende:

Leeftijd op 31 december 2012 Rechtgevende kinderen op een basisbedrag. Kinderen met recht op een verhoogd bedrag (gepensioneerde of invalide rechthebbende, wees) of met recht op een supplement.
(eenoudergezin, vroegere werkloze, vroegere rechthebbende op gewaarborgde prestaties, gehandicapt kind met supplement).
Minder dan 5 jaar 22,00 € 27,60 €
Minstens 5 jaar en nog geen 11 jaar 50,00 € 58,59 €
Minstens 11 jaar en nog geen 17 jaar 70,00 € 82,02 €
Minstens 17 jaar 95,00 € 110,42 €

 

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | PrivĂ©leven | Contacten        Group S 2014