NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Wie doet wat inzake Kruispuntbank van Ondernemingen ?

03.02.2006


 

Sedert 1 juli 2003 heeft elke onderneming een uniek nummer die haar als dusdanig identificeert in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Uniek betekent dat dit nummer éénmalig en levenslang meegaat, zelfs indien de onderneming gedurende 20 jaar haar activiteiten stillegt.

Het verkrijgen van dit nummer speelt zich echter op verschillende niveaus af. Natuurlijke personen bekomen het wanneer ze zich bij een Ondernemingsloket inschrijven, rechtspersonen (N.V, B.V.B.A., C.V,  …) bekomen het bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel wanneer zij hun oprichtingsakte neerleggen. Het nummer wordt toegekend bij de "geboorte" van de commerciële onderneming, maar het houdt niet in dat de handelaar hiermee een commerciële activiteit mag uitbaten. Hoe zit dat nu juist in elkaar?

De commerciële onderneming.

Laten we even stilstaan bij het woord "commercieel". "Elke onderneming" moet een ondernemingsnummer hebben, maar "elke onderneming" is niet "per se" een commerciële onderneming. De V.Z.W.'s, de burgerlijke vennootschappen die de vorm aannemen van, een N.V. of een B.V.B.A., zijn geen ondernemingen met een commerciële finaliteit. Zij zullen hun parcours dan ook stoppen bij de uitgang van de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De essentie van hun activiteit is niet commercieel, zelfs indien ze bijkomende  commerciële activiteiten uitoefenen. Zo ook de verenigingen van mede-eigenaars die noch oprichtingsakte, noch commerciële activiteiten hebben. Zij worden ingeschreven in de KBO door de diensten van het kadaster. Dit wil zeggen dat een hele waaier ondernemingen nooit langs het Ondernemingsloket zullen langsgaan, noch om hun ondernemingsvaardigheden te bewijzen, noch om vestigingseenheden in te schrijven, noch om activiteitscodes te laten noteren. Andere instellingen, zoals de R.S.Z of de B.T.W. kunnen aanpassingen aanbrengen in functie van hun noodwendigheden.

Rechtspersonen - Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De rol van de griffie van de Rechtbank van Koophandel is de rechtspersoon officieel te laten geboren worden bij de neerlegging van de oprichtingsakte. De griffie zal ook, conform art. 67 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen, het dossier van elke vennootschap bijhouden. In het algemeen kunnen we stellen dat de griffie tussenkomt in alle zaken die de statutaire gegevens van een rechtspersoon betreffen. De wijziging van de juridische vorm, de naamsverandering, het verplaatsen van de sociale zetel, benoemingen van organen zal uitsluitend aan de griffie worden meegedeeld. Een adreswijziging kan met zich meebrengen dat het dossier naar de griffie van een ander arrondissement verhuist. Het ondernemingsnummer dat bij de neerlegging werd toegekend, blijft echter hetzelfde. We zullen in de KBO wel de historiek van de diverse verschuivingen terugvinden.

Natuurlijke personen - het Nationaal Register.

De natuurlijke persoon heeft bij zijn of haar geboorte een nummer gekregen in het Nationaal Register. Indien hij of zij een commerciële activiteit wil beginnen, zal het Ondernemingsloket zijn of haar gegevens opzoeken via dit Nationaal Nummer. Op die manier krijgt de natuurlijke persoon zijn ondenemingsnummer via het Ondernemingsloket We kunnen de vergelijking met de rechtspersoon in zekere mate doortrekken en zeggen dat alle "statutaire" gegevens van de natuurlijke persoon beheerd worden door de bevolkingsdienst van de gemeente die het Nationaal Register beheert. Naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat worden in KBO aangepast van zodra de bevolkingsdienst een aanpassing gemaakt heeft in het Nationaal Register.

Het Ondernemingsloket.

Zowel de natuurlijke persoon-handelaar als de rechtspersoon-handelaar zullen zich aan een Ondernemingsloket moeten aanbieden om de hoedanigheid te verkrijgen van handelaar. Het loket zal dan, net als de vroegere Kamers van Ambachten en Neringen, nakijken of de handelaar wel de wettelijk vereiste minimumkennis heeft om een bedrijf te beheren.

Het Ondernemingsloket zal dit in de KBO noteren alsook, voor alle vestigingseenheden, het adres ervan, de commerciële benaming(en) en de uitgevoerde activiteiten. Hiervoor bestaan NACEBEL-codes die zo duidelijk mogelijk de activiteit moeten omchrijven per vestigingseenheid. Deze NACEBEL-codes voorzien niet in alle activiteiten, vandaar dat soms meerdere codes nodig zijn voor een omschrijving.

... en dan ?

En is de kous dan af ? Neen, het bezit van een ondernemingsnummer is nog geen toelating tot uitbating. De B.T.W. administratie vereist nog altijd een afzonderlijke inschrijving (die tegenwoordig door het Ondernemingsloket verricht wordt). De sociale verplichtingen vereisen nog altijd een inschrijving bij een kas voor zelfstandigen (al hebben de meeste loketten wel akkoorden met dergelijke kassen). De opening van een horecazaak vereist nog altijd een aanvraag bij de administratie van douane en accijnzen. De verkoop van eetwaren, een toelating van de eetwareninspectie.

Laten we het hierbij houden, er zijn nog talrijke andere gevallen van speciale toelatingen en vergunningen. De overheid verwacht dat de starter zijn sector kent en dat hij weet wat hij moet doen. De Ondernemingsloketten hebben echter al voldoende ervaring opgebouwd om hem hierin te helpen en te steunen.

De overheid voorziet de toekomst van de ondernemingsloketten als een "one stop shopping" waar alle formaliteiten op één enkele plaats worden verricht. De administratieve vereenvoudiging staat nog in zijn kinderschoenen.

 

Samenvatting.

 

 

Fysiek Persoon

Rechtspersoon

Administratieve geboorte

Bevolkingsdienst van de gemeente

 

Inschrijving van de burgerlijke gegevens in het Nationaal Register en toekenning van een Nationaal Nummer

Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement

Inschrijving van de statutaire gegevens in het Register van de Rechtspersonen en toekenning van het Ondernemingsnummer.

Commerciële geboorte

Ondernemingsloket

- Ophalen van de gegevens in het Nationaal Register en toekenning van het Ondernemingsnummer

- Nazicht van de ondernemingsvaardigheden van de persoon of van zijn aangestelde:

    Basiskennis Bedrijfsbeheer

    Professionele kennis voor 42 gereglementeerde beroepen

- Toekenning van de hoedanigheid van "Commerciële Onderneming"

- Inschrijving van de Vestigingseenheden en van de NACE codes die de activiteit omschrijven

Ondernemingsloket

- Consultatie van de gegevens die reeds in de Kruispuntenbank staan

- Nazicht van de ondernemingsvaardigheden van het orgaan of van de aangestelde:

    Basiskennis Bedrijfsbeheer

    Professionele kennis voor 42 gereglementeerde beroepen

- Toekenning van de hoedanigheid van "Commerciële Onderneming"

- Inschrijving van de Vestigingseenheden en van de NACE codes die de activiteit omschrijven

 

 

 

Administratieve evolutie

Bevolkingsdienst van de gemeente

 

Wijziging van de gegevens in het Nationaal Register

bv. Naamwijziging, adreswijziging, ...

Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement

Wijziging van de statutaire gegevens in KBO

bv. adreswijziging, wijziging vd rechtsvorm, bestuursorgaan ...

 

 

 

Commerciële evolutie

Ondernemingsloket

Wijziging van de commerciële gegevens

bv. Wijziging van het adres of van de benaming van een commerciële eenheid, toevoeging of stopzetting van een commerciële activiteit (NACE code)

Ondernemingsloket

Wijziging van de commerciële gegevens

bv. Wijziging van het adres of van de benaming van een commerciële eenheid, toevoeging of stopzetting van een commerciële activiteit (NACE code), wijziging van de naam van de persoon die de ondernemingsvaardigheden aanbrengt ten gevolge de wijziging van het orgaan van de vennootschap.

 

 

 

Administratief einde

Bevolkingsdienst van de gemeente

 

Notering van de datum van overlijden in het Nationaal Register

Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement

Notering van de ontbinding, van het faillissement, ... in de KBO

 

 

 

Commercieel einde

Ondernemingsloket

Noteert de einddatum van de "Commerciële Hoedanigheid"

Noteert de einddatum van de activiteiten van de vestigingseenheden

Ondernemingsloket

Noteert de einddatum van de "Commerciële Hoedanigheid"

Noteert de einddatum van de activiteiten van de vestigingseenheden

 

 

 

Opgelet

De hoedanigheid  "Commerciële Onderneming" geeft, op zich, nog geen toestemming tot uitbating. In sommige gevallen moet de aanvrager andere instanties raadplegen zoals de FOD Financiën voor wat de verkoop van gegiste en alcoholische dranken betreft of de FOD Economie voor wat de verkoop van eetwaren betreft of het gemeentebestuur voor uitstalramen en terrassen, enz ...

 

Jean Vercruysse
Juridisch Coördinator Groep S
Operationeel mgr. FORMALIS Ondernemingsloket

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017