NL|FR|EN
Identification
        
Wie moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ?

Iedere zelfstandige en eventueel de meewerkende echtgeno(o)t(e), helper, werkend vennoot en vennootschapsmandataris die een zelfstandige activiteit in België uitoefent, is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen en moet zich onmiddellijk aansluiten bij een sociale verzekeringskas (via zijn ondernemingsloket), zo niet kan hem een zware administratieve boete worden opgelegd (van 500,00 € tot 2.000,00 €).

  • Zelfstandige  

Iedere natuurlijke persoon die in België een activiteit uitoefent die een beroepsinkomen kan opleveren, zonder hiervoor verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst (arbeiders – bedienden) of statuut ( ambtenaren), is zelfstandige.

  • Helpers

Ieder persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn, is helper.
Meer informatie over het statuut van helpers kunt u vinden in dossiers 4 en 5.

  • Werkende vennoten  

Werkende vennoten zijn personen die op zelfstandige wijze werkzaam zijn in de vennootschap en tevens aandelen hebben in die vennootschap.

Heeft men enkel aandelen maar oefent men geen activiteit uit in de vennootschap, dan wordt men beschouwd als een stille vennoot. Dergelijke personen, die zich ertoe beperken kapitaal in te brengen, zijn dan ook geen zelfstandigen.

  • Mandatarissen in vennootschappen 

Mandatarissen (zaakvoerders, bestuurders, vereffenaars, …), al dan niet bezoldigd, zijn onderworpen aan het sociaal statuut zodra zij benoemd worden in een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting voor niet-verblijfhouders.

Het feit dat de vennootschap later een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen bekomen heeft, verandert hier niets aan.

Uitzondering:

De vennootschapsmandatarissen met een kosteloos mandaat, die de pensioenleeftijd bereikt hebben of effectief een pensioen genieten, zijn niet verzekeringsplichtig in het sociaal statuut en moeten zich dus niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

 

Nieuwe Europese verordening inzake sociale zekerheid.

 

Korte inhoud:

Wanneer een zelfstandige gelijktijdig werkt in verschillende landen van de EU, of tijdelijk gedetacheerd wordt van het ene land naar het andere, stelt zich de vraag in welk land hij sociale bijdragen zal moeten betalen als loontrekkende en/of zelfstandige. Tot op heden werd deze problematiek geregeld door de Verordening 1408/71, maar deze wordt vanaf 01/05/2010 vervangen door de nieuwe Verordening 883/2004.

 

Algemeen principe van de nieuwe verordening:

Bij grensoverschrijdende tewerkstelling zal slechts één wetgeving toepasselijk zijn. Met andere woorden: de zelfstandige kan maar onder de sociale zekerheidswetgeving vallen van één land, of hij nu zelfstandige is of loontrekkende.

 

Voor de bestaande zelfstandigen:

Er is een overgangsperiode van 10 jaar voorzien, waarin de bestaande situaties onder de oude Verordening blijven vallen.

Voor de bestaande aansluitingen ( zelfstandigen onderworpen aan de oude Verordening) verandert er dus in principe niets. Die aansluitigen blijven behouden, voorzover de situatie voortduurt. De zelfstandige kan evenwel, gedurende de overgangsperiode die gaat tot 01/05/2020, vragen om onder de nieuwe Verordening te vallen. Hij moet hiervoor via zijn socialeverzekeringskas een schriftelijk verzoek richten aan het RSVZ,

Voor de nieuwe zelfstandigen:

De zelfstandigen die na 30/04/2010 activiteiten beginnen te ontplooien in België, moeten zich, zoals voorheen, aansluiten bij een socialeverzekeringskas in België, ook wanneer zij een loontrekkende activiteit uitoefenen in een andere lidstaat van de EU. In dat geval, is de socialeverzekeringskas verplicht deze dossiers voor te leggen aan het RSVZ, aangeduid als enige bevoegde instelling om beslissingen te nemen over de verzekeringsplicht volgens de procedures voorzien in de nieuwe Verordening.

 

 

 

Betaling van sociale bijdragen

Elk kwartaal zal de zelfstandige een vervaldagbericht ontvangen voor de betaling van zijn sociale bijdrage.

De grootte van de kwartaalbijdrage varieert naargelang de grootte van het nettoberoepsinkomen van het refertejaar en is bovendien afhankelijk van de wijze waarop de zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend (hoofdberoep - bijberoep - gepensioneerde).

 

Formaliteiten

Elke zelfstandige, helper of vennootschap kan aansluiten bij GROUP S door het aansluitingsformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te bezorgen.

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017