NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Elektronische aangifte van RSZ-vrije prestaties in de socioculturele sector en bij sportwedstrijden

08.10.2010


Sommige werkgevers uit de socioculturele sector moeten bepaalde arbeidsprestaties niet aangeven aan de RSZ als ze niet meer dan 25 arbeidsdagen per kalenderjaar bedragen (bijvoorbeeld sportmonitors, animators)

Om deze vrijstelling te genieten moet er een aangifte worden gedaan bij de Inspectiedienst van de Sociale Zekerheid. Vanaf 8 oktober 2010 moet dit elektronisch gebeuren.

Zo moesten bij sportwedstrijden de personen die deze regeling van « 25 dagen » genoten (bijvoorbeeld stadioncontroleurs), vóór elke tewerkstelling worden vermeld in een speciaal register.

Deze aangifte is afgeschaft en vanaf 8 oktober 2010 vervangen door een elektronisch aangifte zoals in de socioculturele sector.

Wat moet er in die elektronische aangifte staan?

 • wat betreft de werkgever :
  • het nummer waaronder de werkgever is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de maatschappelijke benaming, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de onderneming.
 • wat betreft de werknemer :
  • het identificatienummer van de werknemer bij de sociale zekerheid of, wanneer dit nummer niet gekend is, de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum en hoofdverblijfplaats van de werknemer.
 • wat betreft de tewerkstelling :
  • de datum (data) van tewerkstelling;
  • de plaats van tewerkstelling;
  • de uitgeoefende functie.

Na nazicht van de coherentie van de verstrekte gegevens ontvangt de werkgever van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een ontvangstbewijs van de aangifte (waarin het uniek identificatienummer van de aangifte wordt vermeld).

Vervolgens moet de werkgever de werknemer op de hoogte stellen van de aangifte en de inhoud ervan. Dit mag op eender welke wijze worden gedaan (de bewijslast berust bij de werkgever).

Hoe de aangifte wijzigen?

Wanneer een werkgever één of meer arbeidsdagen wenst toe te voegen aan de reeds geregistreerde aangifte, moet hij  uiterlijk vóór de verlenging van de tewerkstelling, een nieuwe aangifte van tewerkstelling voor deze bijkomende arbeidsdagen doen.

Deze nieuwe aangifte kan zowel betrekking hebben op bijkomende arbeidsdagen vóór de aanvankelijk aangegeven aanvangsdatum van tewerkstelling als op bijkomende arbeidsdagen na de aanvankelijk aangegeven einddatum van tewerkstelling.

Kan een aangifte geannuleerd worden?

Een werkgever kan de aangegeven arbeidsdagen geheel of gedeeltelijk annuleren tot uiterlijk drie werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de annulering betrekking heeft.

Hiertoe voert de werkgever een elektronische aangifte tot annulering in waarin hij zegt om welke redenen de aangifte wordt geannuleerd.

Wat met de ondernemingen die niet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van de ondernemingen?

Die werkgevers moeten vóór elke tewerkstelling een ingevuld formulier naar de Inspectiedienst Sociale Zekerheid sturen. 

Als die aangifte gewijzigd wordt, moeten die werkgevers binnen een termijn van drie werkdagen te rekenen vanaf de geannuleerde dag een brief sturen naar de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid waarin zij de dagen vermelden die geannuleerd zijn en de redenen waarom de aangifte geannuleerd wordt.


Aanverwante artikels: socioculturele sector

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017