NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Vervangingsdagen voor feestdagen in 2011

06.10.2010


1. Feestdagen in 2011

Werknemers hebben elk jaar recht op 10 wettelijke feestdagen waarop zij in principe niet mogen worden tewerkgesteld.

In 2011 zijn de wettelijke feestdagen vastgesteld als volgt:

Nieuwjaar

zaterdag 1 januari 2011

Paasmaandag

maandag 25 april 2011

Feest van de arbeid

zondag 1 mei 2011

Hemelvaart

donderdag 2 juni 2011

Pinkstermaandag

maandag 13 juni 2011

Nationale feestdag

donderdag 21 juli 2011

Maria-Hemelvaart

maandag 15 augustus 2011

Allerheiligen

dinsdag 1 november 2011

Wapenstilstand

vrijdag 11 november 2011

Kerstmis

zondag 25 december 2011

2. Feestdagen die in 2011 op een zondag of inactiviteitsdag vallen

Indien een feestdag op een zondag of op een gewone inactiviteitsdag in de onderneming valt, moet hij worden vervangen  door een dag waarop gewoonlijk wel wordt gewerkt. Deze vervangingsdag moet vallen in hetzelfde kalenderjaar en krijgt de hoedanigheid van feestdag.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, vallen in 2011 drie feestdagen in een weekend : 

  • Nieuwjaarsdag; 
  • Feest van de arbeid;
  • Kerstmis. 

Voor de meeste ondernemingen zijn de weekends inactiviteitsdagen. In vele gevallen zal er dus voor elk van deze feestdagen een vervangingsdag moeten vastgelegd worden.

In bepaalde sectoren echter is maandag een gewone inactiviteitsdag. Denken we maar aan een bakkerij of een kapsalon. Voor deze ondernemingen zal er voor Paasmaandag, Pinkstermaandag en Maria Hemelvaart een vervangingsdag moeten vastgelegd worden.

Bovendien wordt in een aantal sectoren een bijkomende communautaire feestdag aan de werknemers gegarandeerd: maandag 11 juli (Vlaamse gemeenschap), dinsdag 27 september (Franse Gemeenschap) en dinsdag 15 november (Duitstalige gemeenschap). Ook deze dagen kunnen vallen op een gewoonlijke inactiviteitsdag van de onderneming. In dat geval zullen ze dus ook moeten worden vervangen.

3. Vaststellen van de vervangingsdagen

De vervangingsdag kan vastgesteld worden in het paritair comité of in het paritair subcomité. De Minister van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet vóór 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan dit waarin de te vervangen feestdag valt van deze beslissing in kennis worden gesteld. De beslissingen hebben slechts uitwerking indien zij bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard.

Om te weten welke sectoren deze vervangingsdagen voor het kalenderjaar 2011 reeds hebben vastgelegd, kan u hoofdstuk 9 van onze sectorale documentatie raadplegen. Op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt daaromtrent ook een tabel gepubliceerd : www.werk.belgie.be.

Wanneer er geen beslissing werd genomen in het bevoegde paritair orgaan of deze beslissing werd niet algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, kan de vervangingsdag worden vastgelegd op het niveau van de onderneming op de volgende manier:

  • bij beslissing genomen in de ondernemingsraad;
  • bij ontstentenis van een ondernemingsraad of indien de ondernemingsraad geen beslissing heeft getroffen, door een akkoord tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging;
  • bij ontstentenis van een syndicale afvaardiging, door een collectief akkoord tussen de werkgever en de werknemers   door alle werknemers individueel te ondertekenen;
  • bij ontstentenis van een collectief akkoord met de werknemers, door een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

De vervangingsdagen voor de feestdagen die in 2011 op een zondag of een gewone inactiviteitdag vallen moeten vóór 15 december 2010 in een ondertekend en gedagtekend bericht aangeplakt worden in de lokalen van de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht. De werkgever moet een afschrift van dit bericht zenden aan de Inspectie van Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg binnen de acht dagen na de inwerkingtreding.

4. Indien geen vervangingsdag werd aangeduid

Wanneer de vervangingsdagen niet werden vastgesteld op één van bovengenoemde wijzen, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag in de onderneming die op die feestdag volgt.

5. Tips

Indien u aan uw werknemers de vrije keuze laat om de vervangingsdagen vast te leggen, raden wij u aan om deze mogelijkheid te beperken tot de werknemers die op het ogenblik van de eigenlijke feestdag in dienst zijn. Zo niet zal een werknemer die niet het gehele jaar bij u in dienst is geweest, toch de mogelijkheid hebben om alle vervangingsdagen op te nemen. 

Houd er ook rekening mee dat, indien u de vrije keuze laat aan werknemers waarvan de wekelijkse arbeidsduur niet op een gelijkmatige wijze over de dagen van de week wordt verspreid, zij in dat geval de mogelijkheid hebben om de voor hen meest voordelige dag (meeste aantal uren) te kiezen als vervangingsdag.

In 2011 vallen maar liefst drie feestdagen in een weekend. Indien u deze dagen op een collectieve wijze wilt vervangen voor zover de sector waartoe u behoort dit niet heeft beslist, moet u eraan denken om dit tijdig - vóór 15 december 2010 - te doen.


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017