NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Doelgroepverminderingen oudere en jongere werknemers, instapstages en loonbonus - bevestiging van de nieuwigheden in 2013!

03.01.2013


In eerdere artikels hebben we u reeds op de hoogte gebracht van de verminderingen op de sociale bijdragen in het kader van het relanceplan.

Een deel van deze nieuwigheden zijn vanaf 31 december 2012 officieel geworden door de publicatie van de wet van 27 december 2012 betreffende het werkgelegenheidsplan (BS 31 december 2012).

Opgelet: op dit ogenblik zijn nog niet alle aangekondigde maatregelen in de tekst opgenomen. Er zal nog bijkomende informatie in Koninklijke Besluiten moeten verschijnen: we volgen dit op!

Hieronder vindt u een opsomming van de voornaamste wijzigingen die reeds in de tekst van de wet opgenomen werden.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Vanaf 1 januari 2013 wordt de doelgroepvermindering oudere werknemers slechts toegekend vanaf 54 jaar.

Doelgroepvermindering jonge werknemers

De volgende veranderingen zijn nu effectief:

  • Nieuwe definitie en grotere vermindering voor de categorie « zeer laaggeschoolde jongeren » .
  • Grotere vermindering voor "laaggeschoolde jongeren ".
  • Invoering van een nieuwe jongerencategorie "middengeschoolde jongeren ".
  • Afschaffing van de categorie "jongeren tussen 18 en 30 jaar met laag loon ".
  • Instelling van een nieuwe toekenningsvoorwaarde voor alle jongerencategorieën: een maximumloongrens.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de verschillende jongerencategorieën dus de volgende :

 

Profielen 

 

 

Definitie

 

 

Zeer laaggeschoolde jongere 

 

 

 

de jongere zonder getuigschrift of diploma van lager middelbaar onderwijs

 

 

 

Laaggeschoolde jongere

 

 

jongere zonder  getuigschrift of diploma van hoger middelbaar onderwijs

 

 

 

Middengeschoolde jongere 

 

 

jongere die hoogstens een getuigschrift of een diploma van het hoger middelbaar onderwijs heeft

 

 

Verplichting om instapstages te bieden  

Vanaf 2013 moeten alle werkgevers van de privésector elke jaar een aantal instapstages openstellen ten belope van 1% van het personeelsbestand (berekend in voltijds equivalent) van het 2de kwartaal van het vorige jaar. 

Opgepast, momenteel is het een verplichting die geldt voor alle werkgevers van de privésector. Het nakomen van de verplichting "aanwerving van  stagiairs" zal dus niet individueel per werkgever worden bekeken. Anders gezegd, om te zien of de verplichting werd nagekomen, zullen de werkgevers die meer dan 1% stagiairs in dienst nemen het tekort van werkgevers die er minder dan 1% in dienst nemen, kunnen compenseren.

Welke stage?

De volgende stages zullen kunnen ingeroepen worden om te voldoen aan de verplichting:

  • de instapstage (zie daarvoor ons artikel : "de instapstages");
  • de plannen opleiding-inschakeling / individuele beroepsopleiding in onderneming;
  • de startbaanovereenkomsten als leerling of in alternerend leren;
  • de werknemers die onmiddellijk na de integratiestage door dezelfde werkgever worden aangeworven aan het einde van de opleiding.

 

Welke sanctie indien de verplichting stagiairs aan te werven niet wordt nagekomen?

Als de algemene verplichting van 1% niet wordt gehaald dan komt er ten vroegste vanaf 2015 een individuele aanwervingsverplichting van stagiairs voor de werkgevers met minstens 100 werknemers op 30 juni van het vorige jaar.

Opmerking: Een aantal begrippen moet nog worden bepaald in bijzondere Koninklijke Besluiten.

De werkbonus

De werkbonus is aangepast (behoud van een aantrekkelijker nettoloon).


Aanverwante artikels: oudere werknemers

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017