NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Risicogroepen: werkgevers die vrijgesteld zijn van het betalen van de bijdrage

31.07.2013


Werkgevers moeten minstens 0,10% van de totale loonmassa van hun werknemers met een arbeidsovereenkomst besteden aan de tewerkstelling van risicogroepen. Van deze 0,10% moet 0,05% gebruikt worden voor de actieve begeleiding en opvolging van werklozen. Maar de regering kan vrijstellingen invoeren voor bepaalde categorieën van werkgevers.

Een KB van 19 februari 2013 heeft de volgende werkgevers vrijgesteld van de betaling van de bijdrage voor de risicogroepen:

a) het Rijk, met daarin begrepen de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;
b) de Gemeenschappen en de Gewesten;
c) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
d) de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen wat betreft de werknemers die niet tewerkgesteld zijn in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met uitzondering van de openbare kredietinstellingen en de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de werknemers tewerkgesteld in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;*
e) de gesubsidieerde vrije onderwijstellingen, met daarin begrepen het universitair onderwijs;
f) de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de vrije centra voor leerlingenbegeleiding;
g) de provincies, de verenigingen van provincies en de instellingen ondergeschikt aan de provincies;
h) de gemeenten en de verenigingen van gemeenten;
i) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn;
j) de korpsen van de lokale politie, zoals bedoeld bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
k) de wateringen en de polders;

de beschutte werkplaatsen en de revalidatiecentra die afhangen van een Gemeenschaps- of Gewestfonds of -instelling voor de sociale integratie van personen met een handicap of van zijn rechtsopvolgers.

*punt d) wordt door een KB van 8 juli 2013  als volgt vervangen:
d) de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen, met uitzondering van de openbare kredietinstellingen, en de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de werknemers tewerkgesteld in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Beide KB's treden retroactief in werking op 7 januari 2007.

Bronnen:

- KB van  19 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (1)  
- KB van 8 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (1) 


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017