NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Aanvullingen bij jeugd- of seniorvakantie: loon onderworpen aan sociale bijdragen!

02.06.2016


In zijn laatste instructies laat de RSZ weten dat de aanvullingen die een werkgever toekent bij jeugd- of seniorvakantie niet van het loonbegrip zijn uitgesloten en aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Alvorens ons over deze nieuwe interpretatie van de RSZ te buigen, lijkt het ons nuttig de principes van het jeugd- en seniorverlof in het kort te herhalen.

Jeugdvakantie …

Jongeren die hun studies beëindigen en voor de eerste maal in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst hebben geen recht op de volledige wettelijke vakantie omdat ze tijdens het vakantiedienstjaar geen of onvolledige prestaties hebben verricht. We nemen het voorbeeld van een persoon die zijn studies beëindigt in juni 2016 en op 1 september 2016 als bediende in dienst wordt genomen. In 2017 zal deze persoon geen recht hebben op de volledige wettelijke vakantie want hij zal slechts 4 maanden gewerkt hebben tijdens het jaar 2016.  

In 2001 werd de jeugdvakantie ingevoerd. Via dit systeem worden bijkomende vakantiedagen toegekend aan jongeren die hun studies beëindigen met het doel hun wettelijke vakantie te vervolledigen. Deze bijkomende vakantiedagen worden gefinancierd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

… Seniorvakantie

Om werkhervatting door oudere werknemers aan te moedigen, werd in 2007 de seniorvakantie  ingevoerd.

Deze reglementering ligt in dezelfde lijn als de jeugdvakantie. Het principe is immers hetzelfde: de bestemmelingen bijkomende vakantie toekennen om hun wettelijke vakantie te vervolledigen en hen de mogelijk te bieden 4 weken vakantie te nemen in hun arbeidsregeling. Deze bijkomende vakantie wordt eveneens door de RVA gefinancierd.

Aanvullingen bij sociale voordelen

Over het algemeen worden vergoedingen die rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever worden betaald als aanvulling bij sociale voordelen die toegekend worden door de verschillende takken van de sociale zekerheid niet als loon beschouwd.

De RSZ verduidelijkt echter dat het uitsluitend gaat om aanvullingen bij:

  • wettelijke pensioenen;
  • werkloosheidsuitkeringen, met inbegrip van de uitkeringen die door de RVA wordt toegekend aan personen in loopbaanonderbreking;
  • kinderbijslagen;
  • vergoedingen toegekend bij (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

Is de aanvulling door de werkgever betaald bij jeugd- of seniorvakantie een aanvulling bij een sociaal voordeel?

In zijn instructies aan de werkgevers voor het 2e kwartaal 2016 verduidelijkt de RSZ dat de aanvullingen die niet onder een van hogergenoemde categorieën vallen dan ook niet van het loonbegrip zijn uitgesloten en dus aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn. De RSZ geeft als voorbeeld een aanvulling bij het leefloon, bij een tegemoetkoming aan mindervaliden, bij jeugd- en seniorvakantie, ...

Voor deze laatste categorie is de RSZ van oordeel dat de betaling door de werkgever van een aanvulling bij deze vakantie niet valt onder het begrip vergoedingen die rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever worden betaald en worden beschouwd als een aanvulling bij voordelen die toegekend worden door de verschillende takken van de sociale zekerheid.   

Volgens de RSZ is het niet omdat een bedrag door de RVA wordt toegekend dat het per definitie een sociaal voordeel betreft. Jeugd- en seniorvakantie betaald door de RVA moeten dan ook eerder worden beschouwd als vakantiegeld dat ten laste wordt genomen door een openbare instelling en niet als een werkloosheidsvergoeding.

Deze aanvulling zal bijgevolg als loon worden beschouwd en onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen.

Bron: Instructies aan de werkgevers, 2e kwartaal 2016, RSZ, www.socialsecurity.be.

Nathalie Wellemans - Senior legal consultant


Aanverwante artikels: alternatieve verloning

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017