NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
De wet Macron: Nieuwe verplichtingen voor transportactiviteiten in Frankrijk

08.07.2016

Sinds 1 juli gelden er in Frankrijk nieuwe verplichtingen voor buitenlandse werkgevers die transportactiviteiten ontplooien in Frankrijk en hiervoor personeel detacheren. Zo moet er o.a. een detacheringsattest worden opgesteld, moet er een vertegenwoordiger worden aangesteld op het Franse grondgebied en moeten de Franse minimumlonen worden gerespecteerd tijdens de detachering.

Hieronder lichten we deze nieuwe Franse wet (de wet Macron) verder toe.

Toepassingsgebied

Deze wet is van toepassing op ondernemingen die gevestigd zijn buiten Frankrijk en internationale transportactiviteiten ontwikkelen met laad- of losadres op Frans grondgebied en die in het kader van die activiteiten chauffeurs in loondienst detacheren naar Frankrijk.

De wetgeving is zowel van toepassing op goederen- als personenvervoer, ongeacht of het zware of lichte voertuigen betreft.

Vallen niet onder het toepassingsgebied van deze wet:

 • het transitverkeer door Frankrijk (d.w.z. zonder laden of lossen in Frankrijk);
 • zelfstandige chauffeurs;
 • het vervoer voor eigen rekening.

De administratieve verplichtingen

De wet Macron legt een aantal administratieve verplichtingen op aan de beoogde werkgevers.

Detacheringsattest

Normaal gezien moeten buitenlandse werkgevers die personeel detacheren naar Frankrijk een voorafgaande verklaring van detachering doen aan de lokale sociale inspectie in Frankrijk. Voor de buitenlandse transportfirma’s geldt er voortaan echter enkel de verplichting tot het invullen van een attest van detachering.

Dat attest:

 • moet worden opgemaakt voor elke chauffeur die naar Frankrijk wordt gedetacheerd;
 • moet worden opgemaakt vóór de eerste detacheringsopdracht;
 • is geldig voor een periode van maximaal zes maanden;
 • kan meerdere opeenvolgende detacheringen dekken, op voorwaarde dat die plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur die door de werkgever werd aangegeven in het attest;
 • moet worden opgemaakt in twee exemplaren:
  • een exemplaar dat wordt bewaard door de vertegenwoordiger van de buitenlandse werkgever op Frans grondgebied (zie verder);
  • een exemplaar dat wordt bewaard door de werknemer in zijn vervoermiddel en dat hij moet kunnen voorleggen naar aanleiding van een controle.

Dit attest moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten. De Franse overheid stelt hiervan een aantal modellen ter beschikking te gebruiken naargelang het geval:

Opgelet: Dit detacheringsattest is een arbeidsrechtelijke verplichting naar Frans recht en vervangt niet het formulier A1 dat u moet aanvragen bij de RSZ in geval van detachering naar het buitenland.

Aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk

De transportonderneming die werknemers detacheert naar Frankrijk moet een vertegenwoordiger aanstellen op Frans grondgebied. De keuze voor wie u aanstelt als vertegenwoordiger is volledig vrij.

Deze vertegenwoordiger moet:

 • de schakel zijn met de controlediensten in Frankrijk tijdens de gehele duur van detachering en gedurende de volgende 18 maanden;
 • bepaalde documenten bewaren, teneinde deze te kunnen voorleggen bij een eventuele controle van de arbeidsinspectie:
  • de loonbrieven die overeenstemmen met de periode van detachering van alle gedetacheerde werknemers (te verkrijgen via Group S);
  • document met de vermelding van de sector waaronder de werkgever ressorteert (dit staat vermeld op de loonbrief);
  • de documenten die de effectieve betaling van de lonen bewijzen;
  • een kopie van het document van aanstelling als vertegenwoordiger.

Onze collega’s van Group S Frankrijk bieden deze dienst ook aan. U vindt hun contactgegevens onderaan in dit artikel.

Te bewaren documenten in het voertuig

Naast het detacheringsattest moet de chauffeur ook volgende documenten bewaren in het voertuig:

 • in alle gevallen: een exemplaar van de arbeidsovereenkomst in de originele taal (Franse vertaling is niet verplicht);
 • voor de gevallen van intra-groepsmobiliteit:
  • een naar het Frans vertaalde kopie van de overeenkomst van terbeschikkingstelling;
  • de door de werknemer ondertekende bijlage aan de arbeidsovereenkomst (met daarin het opgedragen werk bij de gebruikende onderneming, de uurroosters, de plaats van tewerkstelling en de specifieke karakteristieken van de werkpost);
 • voor de gevallen van detachering door een uitzendbedrijf dat niet gevestigd is in Frankrijk:
  • een naar het Frans vertaalde kopie van de overeenkomst van uitzendarbeid (tussen de werknemer en het uitzendkantoor);
  • het contract van terbeschikkingstelling tussen het uitzendbedrijf en de onderneming gevestigd in Frankrijk.

Respect voor Franse wetgeving

De buitenlandse ondernemingen die werknemers detacheren naar Frankrijk moeten de Franse wetgeving respecteren betreffende:

 • het toepasselijke minimumloon;
 • de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Meer weten?

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden in het artikel van 4 juli 2016 dat werd gepubliceerd op de website van Group S Frankrijk. Ook kan u via deze link een FAQ raadplegen van de Franse overheid.

U kan ook steeds contact opnemen met Group S Frankrijk:

GROUP S - Management Services SAS
50, Rue de Paradis
75010 PARIS
Tel. : +33 (0) 1.42.46.32.50
Fax : +33 (0) 1.42.46.32.61
Mail : info@groupsfrance.com

Bart Robyns - Senior Legal Consultant


Aanverwante artikels:

              Pagina 1 / 2   >  >>

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017