NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Studentenarbeid: contingent van 50 dagen vervangen door 475 uren vanaf 2017

13.12.2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt het contingent van 50 arbeidsdagen tijdens welke een werkgever een student aan verminderde RSZ-bijdragen (solidariteitsbijdrage) kan tewerkstellen, omgezet naar een contingent van 475 arbeidsuren.*

Welke studenten?

De socialezekerheidsregeling is in principe van toepassing op studenten. Sommige studenten zijn echter uitgesloten van de socialezekerheidsregeling voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de student moet tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst (die verplichte vermeldingen bevat);
 • de student mag niet werken tijdens de periodes van verplichte aanwezigheid in de lessen of bij andere activiteiten;
 • de student moet zijn contingent naleven. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit contingent op 475 uren per jaar gebracht in plaats van 50 dagen per jaar.

De werkgever die een student volgens bovenvermelde voorwaarden tewerkstelt, moet geen gewone socialezekerheidsbijdragen inhouden op het loon van de student, noch werkgeversbijdragen betalen. Op het loon is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd (8,13 % waarvan 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de werknemer).

Welke nieuwigheden vanaf 1 januari 2017?

Dimona-aangifte in uren en niet meer in dagen

Vanaf 1 januari 2017 moeten de prestaties van studenten in uren en niet meer in dagen worden aangegeven want het contingent wordt van 50 dagen op 475 uren gebracht. Vermits de reservering in Dimona in uren wordt gedaan, moet niet meer 1 hele dag van het contingent worden afgetrokken als een student maar 3 uren op een dag werkt. Het volstaat 3 uren af te trekken van de 475 uren.

Opmerking:

 • enkel werkelijk gepresteerde uren worden van het contingent afgetrokken. De uren voor feestdagen, dagen arbeidsongeschiktheid, ... worden dan ook niet afgetrokken van het contingent van 475 uren omdat het geen werkelijk gepresteerde uren zijn. De vergoeding die voor deze uren wordt betaald, moet daarentegen bij het loon worden gevoegd voor de berekening van de solidariteitsbijdrage.

Vanuit praktisch oogpunt voor de Dimona:

 • (naast de gewone vermeldingen) moet het aantal geplande uren (in plaats van dagen) als student worden vermeld;
 • de werknemers moeten als « STU » worden aangegeven om in aanmerking te komen voor de solidariteitsbijdrage;
 • de Dimona moet per kwartaal worden verricht. Zelfs als de studentenovereenkomst voor een periode van 6 maanden wordt afgesloten, moet er toch een Dimona per kwartaal worden uitgevoerd.

Begrip laattijdigheid en overschrijding van het contingent in Dimona

Enkel als de volgende voorwaarden zijn vervuld,  zal het mogelijk zijn uren te reserveren aan voordelige bijdragen (solidariteitsbijdrage):

 • de Dimona is niet laattijdig
 • het contingent van 475 uren is niet overschreden.

NEW – begrip laattijdigheid

Om uren van het studentencontingent onder de regeling van de solidariteitsbijdrage te kunnen reserveren, moet de Dimona tijdig worden uitgevoerd (uiterlijk op het ogenblik dat de prestaties aanvangen).

 • Gebeurt dit niet, dan worden alle aangegeven uren beschouwd als uren buiten contingent, namelijk zonder voordelige RSZ-bijdragen en dit zelfs als het studentencontingent niet is overschreden.

Voorbeeld:

Op 01/02 wordt een Dimona-IN gedaan voor prestaties van 15/01 tot 15/02. De Dimona is laattijdig en alle aangegeven uren worden beschouwd als buiten contingent, namelijk zonder voordelige RSZ-bijdragen.

Uren overschrijding

Het aantal uren dat in de Dimona-aangifte kan worden gereserveerd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en het aantal resterende uren in het contingent van 475 uren per kalenderjaar.

 • Alle uren boven 475 uren zijn buiten studentencontingent  waarop geen voordelige RSZ-bijdragen van toepassing zijn.

Als bij de reservering van een zeker aantal uren in de Dimona het contingent overschreden is, krijgt de werkgever een "waarschuwing" met vermelding van het aantal uren overschrijding van het contingent.  "Enkel de uren die in Dimona werden aanvaard, garanderen dat de werkgever een Dmfa-aangifte kan doen met een solidariteitsbijdrage".

Voorbeeld:

Op 01/01/2017 dient de werkgever een Dimona in voor 50 uren in de periode van 15/12/2017 tot 31/12/2017. Op het ogenblik van de Dimona-IN blijven er nog 30 uren over in het contingent. De werkgever zal een waarschuwing krijgen waarbij een overschrijding van het contingent met 20 uren wordt vastgesteld. Als de werknemer 50 uren presteert, zullen er dus 30 uren aan verminderde bijdragen en 20 uren aan gewone bijdragen zijn (behalve eventuele vrijgave van uren).

Wat met de DmfA (multifunctionele aangifte)?

De werkgever moet elke kwartaal een DmfA indienen bij de RSZ. Deze aangifte herneemt de gegevens over de lonen en prestaties van de werknemers. De RSZ voert een driemaandelijkse controle uit op de uren die in de DmfA worden aangegeven en gaat achteraf over tot een jaarlijkse controle van de prestaties na indiening van de DmfA van het 4e kwartaal.

Via een cross control (tussen Dimona en DmfA) worden de gereserveerde uren in de Dimona vergeleken met de gepresteerde uren in de DmfA.

Er kunnen zich 3 gevallen voordoen:

 • het aantal uren in DmfA is gelijk aan het aantal uren dat in Dimona door de werkgever werd gereserveerd voor het kwartaal: geen probleem, de Dmfa bevestigt het contingent in Dimona;
 • het aantal uren in DmfA is lager dan het aantal uren dat in Dimona door de werkgever werd gereserveerd voor het kwartaal: de extra uren worden vrijgegeven voor het contingent;
 • het aantal uren in DmfA is hoger dan het aantal uren dat in Dimona werd gereserveerd voor het kwartaal: het contingent wordt gecorrigeerd en de niet-gereserveerde uren kunnen op het einde van het jaar worden geregulariseerd (normale bijdragen) als blijkt dat de student meer dan 475 uren heeft gewerkt.

 

* De wettelijke basis werd nog niet gepubliceerd. De informatie wordt dan ook onder voorbehoud gegeven. We verwijzen u ook naar de  tussentijdse instructies van de RSZ voor enkele bijkomende verduidelijkingen.

Stéphanie Gabriel - Legal consultant


Aanverwante artikels:

              Pagina 1 / 3   >  >>

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017