NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Tijdelijke werkloosheid om economische redenen: geen recht op uitkering, geen supplement ten laste van werkgever

30.11.2016


In ons artikel van 9 november 2016 deelden we u mee dat het recht op werkloosheidsuitkeringen bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen voortaan onderworpen is aan een toelaatbaarheidsvoorwaarde. We hebben dan ook contact opgenomen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om na te gaan of werknemers die niet voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid, toch aanspraak kunnen maken op de betaling door de werkgever van het supplement van minimum € 2 opgelegd door de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kunnen werknemers die tijdelijk werkloos zijn om economische redenen en niet voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen, geen aanspraak maken op de betaling door de werkgever van het supplement bovenop voornoemde uitkeringen.

Volgens deze interpretatie moeten de werkgevers het supplement bovenop de uitkeringen tijdelijke werkloosheid om economisch redenen dus niet betalen aan de werknemers die voornoemde uitkeringen niet genieten.

Deze interpretatie is echter beperkt tot het supplement van € 2 bovenop de uitkeringen tijdelijke werkloosheid opgelegd door de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. Het is dus mogelijk dat u op basis van een sector- of ondernemings-cao (zie hiervoor hoofdstuk 20 van de sectorale informatie op onze website www.groups.be) toch een bedrag gelijk aan of hoger dan deze wettelijke vergoeding moet betalen. In dat geval moet in de sector- of ondernemings-cao worden nagegaan of de toekenning van dit supplement enkel afhankelijk is van de toestand van tijdelijke werkloosheid of van het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Hoe nagaan of uw werknemer uitkeringen tijdelijke werkloosheid kan genieten?

Werkgevers kunnen bij de RVA geen rechtstreekse informatie krijgen betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen van hun werknemers. Ze kunnen deze informatie enkel via de werknemers zelf bekomen.

Rekening houdend met de moeilijkheden die dit met zich meebrengt, mogen de werkgevers dit supplement aan al hun werknemers blijven betalen en dit onafhankelijk van het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Deze betaling blijft volgens de RSZ vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Als standaardregel zal GROUP S het supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen bij tijdelijke  werkloosheid om economische redenen blijven berekenen voor alle betrokken werknemers. We vragen de werkgevers die dit supplement niet wensen te betalen omdat ze hiertoe niet verplicht zijn door de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst, dit mee te delen aan hun dossierbeheerder.

DELEU Xavier - Legal Consultant

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017