NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Een au pair in huis nemen: mogelijkheden en gevaren

04.06.2018


Samen met de veranderingen in de maatschappij verandert ook de nood aan huishoudelijke hulp. Je kan hiervoor beroep doen op een au pair. Er moet dan wel voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden. Je vermijdt best dat de au pair een dienstbode wordt.

In de zoektocht naar hulp in het huishouden kunnen privépersonen beroep doen op au pairs. Wat zijn de voorwaarden om een au pair te werk te stellen? Word je dan werkgever? Wat zijn de gevaren?

 

De au pair

Wat ?

De au pair is een jongere die tijdelijk wordt opgenomen in een gastgezin om zijn taalkennis te vervolmaken en zijn algemene ontwikkeling te verruimen door een betere kennis van het land en door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin. De jongere geniet kost en inwoon in ruil voor lichte taken van educatieve of dagdagelijkse huishoudelijke aard voor het gastgezin.

Zij sluiten daaromtrent een overeenkomst. Een au pair-overeenkomst heeft steeds een tijdelijk karakter.

De au pair en het gastgezin sluiten GEEN arbeidsovereenkomst! Het gastgezin is dus niet de werkgever van de au pair!

 

Doel

Voorwerp

Gezag?

Arbeidsovereenkomst

Loon ontvangen

Presteren van arbeid

Ja

Au pair-overeenkomst

Taalkennis en algemene ontwikkeling verbeteren

Onthaal in het gezin (prestaties zijn bijkomstig)

Ouderlijk gezag (geen werkgevers-gezag)

Buitenlandse au-pairs

Wanneer de au pair-jongere geen onderdaan is van een land van de E.E.R. of Zwitserland is een arbeidsvergunning  vereist. De au pair moet in dat geval  zelf over een arbeidskaart B beschikken. Het gasgtgezin vraagt de arbeidsvergunning aan vóór de aankomst van de buitenlandse au pair-jongere op het Belgische grondgebied. Het gastgezin die een arbeidsvergunning B wenst te bekomen, wendt zich tot de dienst Economische migratie van de regio (of van de provincie in Vlaanderen) waar de tewerkstelling plaatsvindt. Het gemeentebestuur van de tewerkstellingsplaats bezorgt de arbeidskaart B aan de au pair.

Om over die documenten te beschikken moeten de au pair en het gastgezin aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Au pair

Gastgezin

 • ≥ 18 jaar en < 26 jaar oud zijn op datum van de toekenning van de arbeidsvergunning en arbeidskaart
 • Minstens 1 kind < 13 jaar oud bij de aanvang van de periode van verblijf van de au pair
 • Geen arbeid verrichten in België gedurende de plaatsing als au pair (ook niet bij een andere werkgever dan het gastgezin)
 • Voor kinderen < 6 jaar oud moet overdag in opvang worden voorzien (voor de maximale duur van het verblijf van de au pair of tot de leeftijd van 6 jaar is bereikt)
 • In het herkomstland recht hebben op hoger onderwijs of bewijzen dat hij minstens tot 17 jaar onderwijs heeft gevolgd
 • Bewijs van goed zedelijk gedrag voor ieder meerderjarig lid van het gezin bij de aanvang van het verblijf van de au pair
 • Basiskennis hebben van de omgangstaal van het gastgezin of onmiddellijk na aankomst een intensieve taalcursus volgen
 • Per overschrijving maandelijks minstens 450 EUR zakgeld betalen
 • Cursussen volgen in een erkende instelling die de gewesttaal of –talen onderwijst en trimestrieel een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat hij regelmatig lessen volgt
 • Aanvullende verzekering afsluiten voor de au pair voor medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten voor ziekte of ongeval
 • Nog geen arbeidskaart hebben verkregen in België (behalve als au pair)
 • Persoonlijke kamer ter beschikking stellen en de vrije toegang tot de woning verzekeren
 • Minstens één volledige vrije dag per week toekennen en de mogelijkheid geven om een eredienst of levensbeschouwing uit te oefenen
 • Verzekering afsluiten voor eventuele voortijdige repatriëring veroorzaakt door ziekte of ongeval en alle kosten betalen aan de staat die voortvloeien uit het verblijf of repatriëring
 • Akkoord verklaren om aan de toezichthoudende ambtenaren toegang tot de woning te verlenen
 • Niet beschikken over een geldige arbeidsvergunning voor een andere au pair

Houd ook nog rekening met de volgende voorwaarden:

 • De lichte taken van educatieve of dagdagelijkse huishoudelijke aard mogen niet meer dan 4 uur per dag en 20 uur per week bedragen. Deze taken mogen evenmin het hoofddoel van het verblijf uitmaken;
 • De geldigheidsduur van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart mogen niet meer dan één jaar bedragen;
 • De arbeidsvergunning en de arbeidskaart met betrekking tot de au pair mogen slechts eenmaal worden vernieuwd voor zover de plaatsing geen volledig jaar overschrijdt;
 • Veranderen van gastgezin is slechts eenmaal mogelijk op voorwaarde dat de totale duur van de plaatsing nog geen volledig jaar overschrijdt en indien aan alle andere toekenningsvoorwaarden om een arbeidsvergunning en arbeidskaart te verkrijgen, is voldaan.

De betrokken au-pair kan enkel in België binnenkomen met een visum en een geldig reisdocument (paspoort), een bewijs van goed zedelijk gedrag en een geneeskundig getuigschrift ‘geen bedreiging volksgezondheid’.

Pas op voor herkwalificatie van de au pair-overeenkomst!

De voorwaarden gekoppeld aan de au pair-overeenkomst moeten strikt worden nageleefd. De arbeidsprestaties moeten steeds een bijkomend karakter hebben. Ook moet er ruimte zijn voor het volgen van een taalcursus en het verbeteren van de algemene ontwikkeling. Men moet inderdaad voorkomen dat een au pair-overeenkomst een “verdoken” arbeidsovereenkomst (voor dienstboden) is.

Wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart dan wordt de relatie tussen de au pair en zijn gastgezin een arbeidsovereenkomst voor dienstboden.

De dienstbode

De dienstbode is een werknemer die in hoofdzaak huishoudelijke handenarbeid verricht in verband met het huishouden van de werkgever of diens gezin tegen loon en onder gezag. Een dienstbode is dus steeds een arbeider.

Hij moet aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders overeenkomstig de wet van 3 juli 1978. Deze zal vol- of deeltijds zijn in functie van het aantal te verrichten arbeidsprestaties.

Hij geniet de arbeids- en loonsvoorwaarden zoals die overeengekomen zijn in het paritair comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323).

Zijn loon is onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en is belastbaar

Er zijn voornamelijk afwijkingen voor de dienstbode op het vlak van arbeidsduur. Zo mogen dienstboden onder andere onbeperkt nachtarbeid verrichten, moeten zij niet minstens drie uur arbeid presteren per werkperiode en zijn de bepalingen inzake pauzes en rust niet van toepassing.

Dienstboden vallen in principe wel onder het verbod van zondagsrust en het verbod van tewerkstelling op feestdagen. Zij mogen evenwel één zondag op vier opeenvolgende zondagen tewerkgesteld worden. Ook gedurende drie feestdagen per jaar mogen zij werken.

Lindiana ISLAMI - Legal consultant


Aanverwante artikels: dienstbode

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017