NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Bedrijfswagenattest bij vertrek van een werknemer: een gevolg van cash for car

10.01.2019


Om een nieuwe werknemer toe te laten een mobiliteitsvergoeding (cash for car) te genieten, moet de nieuwe werkgever in het bezit zijn van een zeker aantal inlichtingen. Daarom moet bij uitdiensttreding een bedrijfswagenattest worden afgeleverd.

Ter herinnering: het algemene principe is dat de werknemer die een bedrijfswagen heeft deze wagen kan inruilen voor een som geld, mobiliteitsvergoeding genoemd: zie ons artikel van 24 mei 2018.

1. Na te leven voorwaarden door de werknemer

Om een aanvraag tot inruilen te kunnen indienen, moet de werknemer op het tijdstip van zijn aanvraag minstens 3 ononderbroken maanden over een bedrijfswagen beschikken EN gedurende de 36 maanden die zijn aanvraag voorafgaan minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken of beschikt hebben.

Deze voorwaarden moeten bij de huidige werkgever vervuld zijn. Bij verandering van werkgever voorziet de nieuwe reglementering evenwel de volgende mogelijkheden:

 • als de werknemer al een mobiliteitsvergoeding genoot, kan hij vragen om de  mobiliteitsvergoeding voort te zetten bij de nieuwe werkgever;
 • als de voorwaarden betreffende de werknemer vervuld waren op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kan hij de mobiliteitsvergoeding onmiddellijk aanvragen bij de nieuwe werkgever;
 • als de voorwaarden betreffende de werknemer gedeeltelijk vervuld waren op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kan hij vragen ze verder te zetten en te beëindigen bij de nieuwe werkgever.

Het akkoord van de nieuwe werkgever is in ieder geval absoluut noodzakelijk.

Een koninklijk besluit moest nog bepalen op welke wijze de werknemer de nodige informatie aan zijn nieuwe werkgever moet bezorgen. Dit werd eindelijk gepubliceerd!

2. Nodige inlichtingen: het bedrijfswagenattest

2.1. Bestemming

Het document bepaalt de inlichtingen die een werknemer aan zijn nieuwe werkgever moet bezorgen indien hij een mobiliteitsvergoeding wil verkrijgen of verderzetten, bepaald op basis van de bedrijfswagen die ter beschikking werd gesteld door zijn vorige werkgever.

2.2. Inhoud

Het document omvat de volgende inlichtingen:

 • de periode waarin de bedrijfswagen ter beschikking werd gesteld;
 • de cataloguswaarde;
 • de waarde van de CO2-uitstoot;
 • het type brandstof;
 • desgevallend, de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming door de werkgever van de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen;
 • desgevallend, de eigen bijdrage die door de werknemer werd betaald gedurende de laatste maand voor de inlevering van de wagen;
 • desgevallend, het feit dat de toekenning van de bedrijfswagen werd gekoppeld aan een gehele of gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid;
 • desgevallend, wanneer de werknemer al een mobiliteitsvergoeding ontving: het bedrag van deze mobiliteitsvergoeding, alle elementen op basis waarvan ze werd vastgesteld en de datum waarop de bedrijfswagen door de werknemer werd ingeleverd in ruil voor een mobiliteitsvergoeding.

Opmerking: wanneer aan de betrokken werknemer meerdere bedrijfswagens ter beschikking werden gesteld, hebben de inlichtingen betrekking op de bedrijfswagen waarop de mobiliteitsvergoeding werd of dient te worden berekend.

2.3. Overhandigingsdatum

De werkgever moet dit document ten laatste overhandigen bij het einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die een bedrijfswagen of een mobiliteitsvergoeding genoot.

2.4. Inwerkingtreding

Vanaf 6 januari 2019 moet de werkgever een bedrijfswagenattest bezorgen aan de werknemer die de onderneming verlaat.

3. Onzekere toekomst

In een artikel van 17 december 2018 kondigden we aan dat een wetsontwerp, neergelegd in de Kamer op 3 december 2018, al sommige bepalingen van het systeem van de mobiliteitsvergoeding wijzigde.

Een van de wijzigingen voorziet in het einde van het systeem van overdraagbaarheid zoals hierboven uitgelegd. Er wordt geen rekening meer gehouden met de tijd die bij de vorige werkgever is verstreken om te controleren of de werknemer wel degelijk de voorwaarde vervult om over een bedrijfswagen te beschikken of er lang genoeg recht op te hebben. In plaats daarvan kiest de wetgever voor de uitbreiding van het systeem tot de werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen.

Als deze wijzigingen in werking zouden treden, dan heeft het bedrijfswagenattest geen nut meer en moet het niet meer worden afgeleverd. De huidige politieke context maakt de toekomst van de aangekondigde wijzigingen onzeker …

Bron: Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd, BS 27 december 2018.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.


Aanverwante artikels: bedrijfswagen alternatieve verloning

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017