NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Fiscaal voordeel overuren opgetrokken naar 180 uren

18.03.2019

De wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal verhoogt het overurenquotum dat een fiscaal gunstregime geniet. Vanaf 1 januari 2019 geldt een maximum van 180 i.p.v. 130 uren. Voor de gevallen die reeds een verhoogd quotum genieten, de horeca en werken in onroerende staat, wijzigt er niets. De verhoging geldt vooralsnog tot en met 31 december 2020, maar kan verlengd worden.

Fiscaal gunstregime voor overuren, waarover gaat het alweer?

Sinds 1 juli 2005 geniet de bezoldiging die aanleiding geeft tot de betaling van overloon of tot de betaling van de 20%-toeslag in de bouwsector een fiscaal gunstregime, zowel voor de werkgever alsook voor de werknemer.

Het gunstregime kan enkel aangewend worden indien de werkgever onder het toepassingsgebied van de cao-wet valt. De economische herstelwet van 27 maart 2009 breidde het toepassingsgebied uit naar Proximus, Bpost, NMBS, Infrabel en HR Rail.

De gunstregeling geldt enkel voor zover de werknemer onder het toepassingsgebied van de arbeidswet van 16 maart 1971 valt. Werknemers die tewerkgesteld worden door een werkgever uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de Sociale Maribel geldt of een werkgever die valt onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen zijn van deze maatregel uitgesloten.

De versoepeling van fiscaal gunstregime heeft geen enkele impact op het arbeidsrechtelijke kader inzake overuren.

Het fiscale gunstregime op zich vormt géén toelating voor de werkgever om overuren te laten presteren.  Evenmin wijzigt het fiscale gunstregime de bestaande arbeidsrechtelijke mogelijkheid en grenzen om overuren te presteren.
Indien het een werkgever verboden is om een werknemer overuren te laten presteren in een welbepaalde situatie, dan kan hij het fiscaal gunstregime dus niet aanwenden (ook al valt de werkgever onder het toepassingsgebied van het fiscaal gunstregime).

Opdat overuren gepresteerd kunnen worden, zowel met als zonder toepassing van het fiscaal gunstregime, moet de werkgever altijd verifiëren of dat überhaupt arbeidsrechtelijk mogelijk is, én hij moet de bestaande arbeidsrechtelijke modaliteiten en grenzen ter zake blijven respecteren.

Voorbeeld: in de bouwsector blijft de bestaande procedure gelden om het 130 urencontingent i.k.v. kb nr. 213 op te trekken naar 180 uren.  De tijdelijke versoepeling van het fiscaal gunstregime wijzigt niets aan deze procedure!

Voordeel werknemer: belastingvermindering

De werknemer geniet een belastingvermindering, die reeds verrekend wordt in de bedrijfsvoorheffing.

De belastingvermindering bedraagt:

  • 66,81 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overurentoeslag voor zover een wettelijke overurentoeslag van 20 % van toepassing is;
  •  57,75 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overurentoeslag voor zover een wettelijke overurentoeslag van 50 of 100 % van toepassing is.

De bruto bezoldigingen die in aanmerking moeten genomen worden bestaan uit het totaal van de berekeningsgrondslagen voor de overwerktoeslag die betaald werd voor de uren die de werknemer tijdens het belastbare tijdperk als overwerk heeft gepresteerd.
 

Voordeel werkgever: gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling bedrijfsvoorheffing

De werkgever moet een deel van de door hem ingehouden en verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet doorstorten aan de fiscus.
De werkgever moet de bedrijfsvoorheffing volledig inhouden maar:

  • 32,19 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag voor zover een wettelijke overwerktoeslag van 20 % van toepassing is, dient de werkgever niet door te storten ;
  • 41,25 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag voor zover een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 % van toepassing is, dient de werkgever niet door te storten.


Plafond rechtgevende overuren

Het fiscale voordeel was tot en met 2018 beperkt tot de eerste 130 overuren per jaar en per werknemer.

In onderstaande gevallen geldt een verhoogd plafond:

  • tewerkstelling in de horecasector;
  • tewerkstelling voor werken in onroerende staat op voorwaarde dat er gebruik wordt gemaakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Voor de horecasector geldt een verhoogd quotum van 360 uren, en voor werken in onroerende staat een quotum van 180 uren.

Let wel, naast bovenvermelde fiscale gunstregime geniet de horecasector de mogelijkheid van ‘netto overuren’. Meer informatie over deze netto overuren vindt u hier (link). Het betreffen twee verschillende regelingen. Bij toepassing van de ‘netto overuren’ wordt bijvoorbeeld géén overloon betaald, terwijl dat net een vereiste is om het bovenvermelde fiscale gunstregime te kunnen toepassen.

 

Verhoging plafond vanaf 1 januari 2019

De wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal verhoogt het overurenquotum van 130 naar 180 uren.

Voor de gevallen die reeds een verhoogd quotum genieten, de horeca en werken in onroerende staat, wijzigt er niets.

De wet wijzigt dus enkel het standaardplafond.

 

Voorlopig een tijdelijke maatregel t.e.m. 2020

De wet voorziet een stopzetting van de verhoging vanaf 2021, waarna het standaardquotum dus terug naar 130 uren zakt.

Met een koninklijk besluit kan de verhoging wel verder gezet worden na 2020.

 

Bron: wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal (B.S. 5/4/2019 - link).

Depondt Wim - legal advisor


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017