NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Waals gewest: hervorming SESAM-regeling

22.03.2019

De Waalse regering heeft beslist de SESAM-regeling ter bevordering van de tewerkstelling te hervormen. Zonder de algemene filosofie van deze maatregel te wijzigen, heeft de hervorming tot doel de subsidieaanvraag te vereenvoudigen via een nieuw digitaal platform en bepaalde toekenningsvoorwaarden van de steun aan te passen.

Op 15 maart 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een decreet[1] tot hervorming van de             SESAM-regeling. Sommige uitvoeringsmodaliteiten van het decreet en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen moeten nog worden bepaald op basis van een besluit van de Waalse regering dat nog niet is verschenen, maar binnenkort wordt verwacht.  Het Waalse gewest geeft op zijn website namelijk al een overzicht van de nieuwigheden en kondigt de inwerkingtreding op 1 april 2019 aan.

In afwachting van hetuitvoeringsbesluit, geven we u hierna een samenvatting van de aangekondigde wijzigingen op basis van het nieuwe decreet en de informatie die door het Waalse gewest wordt meegedeeld ( https://emploi.wallonie.be/home/aides-a-lemploi/sesam.html ).

1. SESAM in enkele woorden

De SESAM-regeling is een tewerkstellingsmaatregel die bestaat uit een jaarlijkse, degressieve subsidie die gedurende maximum 3 jaar wordt toegekend bij indienstneming van een bij Forem ingeschreven niet-werkende  werkzoekende.  De betrokken werkgevers zijn zelfstandigen en micro-ondernemingen of kleine ondernemingen van de profitsector die gevestigd zijn in het Franse taalgebied en aan de verschillende toekenningscriteria voldoen.

De jaarlijkse subsidie is als volgt:

 

Toegekend bedrag (2019)

1e jaar

10.422 EUR

2e jaar

7.816 EUR

3e jaar

5.211 EUR

Totaal

23.449 EUR

 

Voornoemde bedragen stemmen overeen met een voltijdse aanwerving en worden jaarlijks geïndexeerd. Ze kunnen worden verhoogd als de aangeworven werknemer bepaalde voorwaarden vervult.

2. Belangrijkste wijzigingen

2.1. Betreffende de toekenningsvoorwaarden van de subsidie

 a) Voor de werkzoekende

Voor werkzoekenden die het recht op subsidies kunnen openen, worden de volgende aanpassingen ingevoerd:

  • deeltijdse werknemers met behoud van rechten die de inkomensgarantie-uitkering genieten, worden gelijkgesteld met niet-werkende werkzoekenden.
  • personen die de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) hebben bereikt, zijn uitgesloten.

b) Voor de onderneming

De voornaamste wijzigingen die aan de toekenningsvoorwaarden voor de onderneming werden aangebracht zijn als volgt:

 

Gewijzigde maatregelen

 

Oude regeling

Nieuwe regeling (01/04/2019?)

Locatie van de onderneming

In de oude regeling moest de onderneming een vestigingseenheid in het Franstalige Waalse gewest hebben.

Het nieuwe SESAM-decreet bepaalt dat  de onderneming een vestigingseenheid "in het Franse taalgebied" moet hebben.

Financiële toestand van de onderneming

In de oude regeling moest de onderneming een onderneming zijn die niet als in moeilijkheden wordt  beschouwd.

In het kader van de nieuwe SESAM-regeling mag de onderneming niet als failliet worden beschouwd.

Aanwervingsplicht

 

 

In de oude regeling moest de werkgever die subsidie kreeg zijn referentiebezetting van het aantal voltijdse equivalenten bedoeld in de beslissing tot toekenning verhogen tijdens een periode gelijk aan tweemaal de duur die in deze beslissing was vastgesteld.

 

 In de nieuwe SESAM-regeling geldt de verplichting tot aanwerving ingevolge de toekenning van de subsidie  voor een periode gelijk aan eenmaal de duur van de toekenning van de SESAM-subsidie.

 

De referentiebezetting wordt bepaald in de beslissing tot toekenning van de subsidie.

 

 

Referentiebezetting

In de oude regeling was de berekening van de referentiebezetting bij de behandeling van de SESAM-aanvragen gebaseerd  op de vier kwartalen voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag voor toekenning van de financiële incentive.

In het kader van de nieuwe SESAM-regeling is de berekening van de referentiebezetting bij de behandeling van de SESAM-aanvragen gebaseerd  op de vier kwartalen vóór het kwartaal voorafgaand aan de datum van ontvangst van de aanvraag voor de toekenning van de subsidie.

 

Ten slotte wordt een nieuwe voorwaarde aan de regeling toegevoegd: een onderneming die de toekenning van de subsidie al genoot tijdens de drie jaar vóór de datum van ontvangst van de nieuwe aanvraag bij de administratie, moet de toekenningsvoorwaarden en de verplichtingen tot behoud en verhoging van de referentiebezetting voorgeschreven door het  SESAM-decreet volledig hebben nageleefd.   

2.2. Betreffende de toekenningsmodaliteiten van de subsidie

De toekenningsmodaliteiten, de maximale toekenningsduur van 3 jaar en de degressieve bedragen blijven onveranderd.

 De voornaamste aangekondigde wijzigingen zijn als volgt.

 

Gewijzigde maatregelen

 

Oude regeling

Nieuwe regeling (01/04/2019 ?)

Maximumbedrag van de steun

In de oude regeling was het maximumbedrag van de SESAM-steun begrensd tot 55.000 EUR per onderneming en per jaar.

In de nieuwe SESAM-regeling wordt het grensbedrag van 55 000 EUR afgeschaft.

 

Opmerking:  de begrenzing met betrekking tot de reglementering van de minimisteun blijft van toepassing.

 

Beperking van de subsidie

In de oude regeling waren de aanvragen voor de SESAM-incentive beperkt tot maximum 5 voltijdse equivalenten per onderneming.

In de nieuwe SESAM-regeling mag de onderneming voor maximum 5 voltijdse equivalenten tegelijk subsidies ontvangen.

Verhogingen van de subsidie

 

 

 

In de oude regeling was het mogelijk twee verhogingen van de subsidie te cumuleren in functie van de situatie van de werknemer.

In het kader van de nieuwe SESAM-regeling wordt slechts ÉÉN verhoging (bonus van 2.605 EUR -bedrag 2019) per werknemer en per jaar toegekend.

 

NB : bepaalde voorwaarden om een verhoging te kunnen genieten werden bovendien aangepast of afgeschaft (bijvoorbeeld: aanpassing van de leeftijdsvoorwaarden en afschaffing van verhoging om de economische groei te bevorderen)

 Cumul

 

De nieuwe regeling verduidelijkt de cumulregels: de SESAM-subsidie is niet cumuleerbaar met  steun ontvangen als gevolg van een wedertewerkstellingsprogramma of een andere financiële tussenkomst in het loon.

2.3. Betreffende de toekenningsprocedure van de subsidie

 

Wat betreft de stappen die moeten worden ondernomen om de SESAM-incentive te bekomen, is de instelling van een elektronisch platform voor de indiening en het beheer van de subsidieaanvragen de voornaamste nieuwigheid.

Voor de toegang tot dit platform « Mon espace » is voorafgaande registratie en configuratie vereist van de ondernemingen die de SESAM-subsidie wensen te bekomen en dit via de volgende link: monespace.wallonie.be. De bijzonderheden vindt u op de website: https://emploi.wallonie.be.

Deze voorafgaande verrichting moet slechts eenmaal worden uitgevoerd.

Eens  «Mon espace» geconfigureerd is, heeft de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming op ieder ogenblik toegang:

  • met zijn elektronische identiteitskaart en een kaartlezer.
  • met een unieke beveiligingscode verstuurd per sms.
  • via de procedure «Itsme» (in ontwikkeling).

Opmerking in verband met de verlenging van de termijnen om bijkomende informatie aan de administratie te verstrekken: in geval van onvolledige aanvraag of vragen vanwege de administratie wordt de termijn die aan de onderneming wordt toegekend voor het verstrekken van de gevraagde bijkomende  inlichtingen op 30 werkdagen gebracht in plaats van 15 werkdagen in de oude regeling.  

3. Overgangsmaatregelen 

Het vroegere decreet[2] dat deze materie regelde, wordt opgeheven. Er wordt echter voorzien in overgangsregelingen om de verworven rechten op basis van aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling te behouden.  

Voor deze dossiers blijven de verhogingen en toekenningsvoorwaarden van de oude regeling van toepassing (namelijk op basis van de bepalingen van het decreet van 2 mei 2013). Daarentegen zal de analyse van de betrokken onderneming op basis van de bepalingen van het nieuwe decreet worden uitgevoerd.  

Bovendien is een nieuwe « Notice explicative SESAM » waarin de toepassingsvoorwaarden van de maatregel in detail worden uiteengezet vanaf 1 april 2019 online beschikbaar op de website van het Waalse gewest.

 

[1] Decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen, BS, 15 maart 2019.

 

[2] Decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen, BS, 22 mei 2013.

Caroline Pagano - Legal consultant

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017