NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Coronavirus: maatregelen voor de zelfstandigen

02.04.2020

De Minister van Zelfstandigen en Landbouw beslist financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Uitstel van betaling

Wat is een uitstel?

Alle zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden ingevolge het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een verlengde betalingstermijn voor hun sociale bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020 en van eventuele regularisatiebijdragen van 2018 die verschuldigd zijn vóór 31/03/2020, vóór 30/06/2020 of vóór 30/09/2020.

 • De bijdrage voor het eerste kwartaal moet vóór 31 maart 2021 worden betaald.
 • De regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 verschuldigd zijn, moeten uiterlijk op 31 maart 2021 worden betaald.
 • De bijdrage voor het tweede kwartaal moet vóór 30 juni 2021 worden betaald.
 • De regularisatiebijdragen die op 30 juni 2020 verschuldigd zijn, moeten uiterlijk op 30 juni 2021 worden betaald.
 • De regularisatiebijdragen die op 30 september 2020 verschuldigd zijn, moeten uiterlijk op 30 juni 2021 worden betaald.

Hoe kan ik de aanvraag indien?

Deze aanvraag moet ingediend worden vóór 15/06/2020.

U kan dit doen door een e-mail te sturen naar uw Client Advisor of naar infosvz@groups.be.

 Uw aanvraag moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • onderwerp van uw e-mail : "Aanvraag maatregel Coronavirus";
 • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
 • uw naam, voornaam en woonplaats;
 • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer);
 • uitleg van de moeilijkheden die wegens het coronavirus worden ondervonden

U kan ook dit formulier gebruiken.

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.

Wij vestigen dan ook uw aandacht op het feit dat u een vermindering van uw voorlopige bijdragen kan aanvragen en eventueel een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kan indienen.

Overbruggingsrecht

Een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit moet onderbreken vanwege de schadelijke gevolgen van het coronavirus kan een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Wie zijn de betrokken zelfstandigen?

 • de zelfstandige die zijn activiteiten volledig of gedeeltelijk moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, ongeacht de duur van de onderbreking ;
 • de zelfstandige die zijn activiteit, die niet onder de sluitingsmaatregelen valt, volledig moet onderbreken omwille van het coronavirus gedurende een minimumduur van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken.

Wat zijn de voorwaarden om te genieten van het overbruggingsrecht?

 • de zelfstandige of de helper moet de wettelijke voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in de hoofdberoep verschuldigd zijn op het ogenblik waarop hun onderbreking aanving. De zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is, die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoot kunnen ook van dit recht genieten.
 • de zelfstandige moet het bewijs leveren dat de onderbreking te wijten is aan de schadelijke gevolgen van het coronavirus
 • de zelfstandige mag geen vervangingsinkomen ontvangen (werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, pensioen, enz.) voor de volledige duur van de onderbreking.

Goed om te weten:

- Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.

- Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, behouden het recht op de crisismaatregel van het overbruggingsrecht en dit voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand (maart en april).

- Het overbruggingsrecht is toegekend zelfs als de zelfstandige al van de maximum van maandelijkse uitkeringen heeft genoten (12 maanden).

- De ontvangst van een tijdelijke werkloosheidsuitkering sluit de toekenning van het overbruggingsrecht niet uit.

Wat is het bedrag van de financiële uitkering?

Het maandelijkse bedrag van de financiële uitkering dat door het fonds wordt betaald is :

 • voor zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit : € 1.614,10
 • voor zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit : € 1.291,69

Hoe dient u de aanvraag in?

Als u een aanvraag voor een overbruggingsrecht wilt indienen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug:

 • per post naar het volgende adres:

GROUP S SVZ
Ursulinenstraat 2
1000 Brussel

Aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen

De definitieve sociale bijdragen zullen berekend worden op het beroepsinkomen van hetzelfde jaar (jaar N). Aangezien uw sociale bijdragen zijn voorlopig berekend op basis van het forfaitaire inkomen of op het inkomen van het jaar N-3 (of vroeger), kan een verzoek tot vermindering worden overwogen, op basis van boekhoudkundige bewijzen die deze vermindering van het inkomen rechtvaardigen.

In geval van een ten onrechte verkregen vermindering wordt u echter onderworpen aan de toepassing van verhogingen overeenkomstig met artikel 11bis van het K.B. nr. 38.

Contacteer uw Client Advisor om het formulier voor de vermindering te ontvangen of ga rechtstreeks naar uw elektronische dossier via het eLoket.

Aanvraag tot de vrijstelling van de bijdragen

De zelfstandigen in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten mogen een aanvraag tot de vrijstelling van de bijdragen indienen.

Voor aanvragen met betrekking tot het coronavirus zal het RSVZ de dossiers volgens nieuwe criteria en in een vereenvoudigde procedure behandelen, zodat er sneller een beslissing kan worden genomen.

Aangezien er geen mogelijkheid is om een verzoek tot vrijstelling voor toekomstige kwartalen in te dienen, moet u, als u een verzoek om vrijstelling voor de eerste 2 kwartalen van 2020 wilt indienen, wachten tot de bijdrage voor het tweede kwartaal van dit jaar is geregistreerd (eind april).

Als u een aanvraag tot vrijstelling wilt indienen, vul dan het dit formulier in en stuur het ons terug:

 • per post naar het volgende adres:

GROUP S SVZ

Ursulinenstraat 2

1000 Brussel

Ziekteverzekering

Zelfstandigen en hun familie zijn op dezelfde manier verzekerd op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen als de werknemers.

Degene die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn blijven ook recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Als u langer arbeidsongeschikt bent (meer dan twee maanden), kan het zijn dat u de gelijkstelling wegens ziekte kunt aanvragen.  Deze aanvraag kan bij uw dossierbeheerder ingediend worden.

Bijkomende inlichtingen

Meer inlichtingen over het coronavirus zijn te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu : https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Voor meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen, surf op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie : https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn/gevolgen-van-het-coronavirus.

Tegemoetkomingen

Tegemoetkomingen aan ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : http://werk-economie-emploi.brussels/fr/contact – Gratis telefoon : 1819

Tegemoetkomingen aan ondernemingen in Wallonië -MIDAS : http://economie.wallonie.be - Gratis telefoon : 1718

Tegemoetkomingen aan ondernemingen in Vlaanderen : https://www.vlaanderen.be/kapitaal-en-krediet-voor-ondernemers - Gratis telefoon : 1700

GROUP S - SVZ


Aanverwante artikels: coronavirus

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017