NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Dossier Coronavirus

Nadat in 2019 Covid-19 is uitgebroken in China, heeft het zich over de hele wereld verspreid. Ook België is er niet aan ontsnapt. Om de verspreiding van het virus te beperken, heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. Naast de grote aanpassingen in het dagelijkse leven ondervindt u als werkgever zonder twijfel ook de gevolgen hiervan in uw personeelsbeheer.  Deze situatie brengt namelijk vele vragen en zorgen met zich mee. Dit kan voor u een belangrijke bron van stress zijn. Group S begeleidt u meer dan ooit en helpt u om deze gezondheidscrisis te boven te komen. U vindt hierna ons dossier "Coronavirus - Covid-19" om u op de hoogte te houden. Dit dossier groepeert de laatste relevante informatie ter zake.

 

Geleidelijke afbouw van de lockdown: analyse van de maatregelen die sinds 4 mei van toepassing zijn 

Sinds 18 maart 2020 heeft de regering talrijke maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Sinds 4 mei 2020 begint België de lockdown geleidelijk te versoepelen.

Lees meer.

 

Geleidelijke afbouw van de lockdown: hoe te werk gaan bij de terugkeer van uw werknemers?

De regering heeft aangekondigd dat de lockdown geleidelijk zal worden opgeheven. Als u uw activiteit terug opstart, stelt u zich ongetwijfeld talrijke vragen. Group S begeleidt u hierbij.

Lees meer.

 

Geleidelijke opheffing van de lockdown: kan uw werknemer weigeren om te komen werken?

Als u uw activiteit terug opstart, wordt u misschien geconfronteerd met de weigering van sommige werknemers om te komen werken. Hoe in dergelijke omstandigheden reageren?

Lees meer.

Uw werknemer mag niet weigeren om te komen werken omdat hij geen oplossing vindt voor de opvang van zijn kinderen. In tegendeel zelfs: hij heeft meerdere opties waarvan hij gebruik kan maken.

Lees meer.

 

Generieke gids om verspreiding van het virus na de lockdown tegen te gaan

De sociale partners hebben een generieke gids uitgewerkt voor de periode na de lockdown. Deze gids bevat veiligheidsvoorschriften die sectoren en ondernemingen in acht moeten nemen.

Lees meer.

 

Telewerk en coronavirus

In talrijke ondernemingen is telewerk voortaan verplicht. Tot op heden waren de meeste werkgevers echter niet gewend aan deze vorm van arbeidsorganisatie. We geven hierna de stand van zaken.

Lees meer.

De periodes van telewerk verricht door grensarbeiders in België ten gevolge van het coronavirus hebben geen invloed de vaststelling van het toepasselijke socialezekerheidsstelsel

Lees meer.

 

Toelichting bij de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid die tot 31 augustus 2020 van toepassing is

Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid aangevraagd in de periode van 13 maart tot 31 augustus 2020 te wijten aan het coronavirus worden beschouwd als overmacht!

Lees meer.

Wat moeten uw werknemers doen om uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te bekomen?

Lees meer.

 

Coronavirus en loonbeslagen

In het kader van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 worden de schijven die niet vatbaar zijn voor beslag en overdracht op inkomsten van particulieren, bij de wet van 17 juni 2020 verhoogd.

Lees meer.

Deze maatregel werd verkozen boven de verlenging van de opschorting van loonbeslagen tot 17 juni 2020.

Lees meer.

 

Opzeg gegeven door de werkgever wordt geschorst door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de coronamaatregelen

De opzeggingstermijnen gegeven door de werkgever, die zijn ingegaan op of na 1 maart 2020, zullen geschorst worden door de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht, voor zover deze periodes zich voordoen OP of NA publicatie van de wet.

Lees meer.

 

Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de vakantierechten

Op 4 juni 2020 werd een nieuw koninklijk besluit aangenomen dat de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de Coronavirus pandemie met effectieve arbeidsdagen gelijkstelt voor het recht op jaarlijkse vakantie voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Lees meer.

 

Ook ziekte en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vóór de bevalling verlengen het zwangerschapsverlof

In de plenaire zitting van de Kamer werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheid om het zwangerschapsverlof te verlengen met een aantal afwezigheidsperiodes die zich hebben voorgedaan vóór de bevalling. Meer bepaald zullen periodes van ziekte, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden en de verplichte werkverwijdering van de zwangere werkneemster (= profylactisch verlof) die zich hebben voorgedaan vanaf 1 maart 2020, het zwangerschapsverlof verlengen.

Lees meer.

 

Steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

De Kern heeft haar goedkeuring gegeven voor het nemen van steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden.

Lees meer.

 

Steunmaatregel voor erkende sociale ondernemingen in Brussel die te lijden hebben onder een terugval van hun activiteiten naar aanleiding van de coronacrisis

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist een compensatiepremie toe te kennen aan erkende sociale ondernemingen die niet verplicht werden hun activiteiten stop te zetten, maar een grote vertraging ervan ondergaan.

Lees meer.

 

Maatregelen voor de zelfstandigen

De Minister van Zelfstandigen en Landbouw heeft beslist financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. In dit artikel vatten we de volgende maatregelen samen: uitstel van betaling, overbruggingsrecht, aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen, aanvraag tot de vrijstelling van de bijdragen, ziekteverzekering, ...

Lees meer.

Een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit moet onderbreken vanwege de schadelijke gevolgen van het coronavirus kan een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Lees meer.

Verwerking en uitbetaling overbruggingsrecht.

Lees meer.

Uitbreiding van het overbruggingsrecht.

Lees meer.

 

Mag u uw werknemer ondervragen over zijn gezondheidstoestand en zijn identiteit bekend maken als hij besmet is?

Om besmettingen in uw onderneming te voorkomen, wil u uw werknemersvragen of ze besmet zijn en in voorkomend geval uw andere werknemers hiervan verwittigen. Mag u dit doen?

Lees meer.

 

Hoe het hoofd bieden aan problemen met het betalen van sociale bijdragen en bedrfijfsvoorheffing?

De RSZ heeft twee maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid van een minnelijk afbetalingsplan en uitstel van betaling van de bijdragen tot 15 december 2020.

Lees meer.

Onder meer voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing genieten werkgevers tijdelijk een automatisch betalingsuitstel. Op aanvraag kan de FOD Financiën een door de coronacrisis getroffen werkgever tevens bijkomende fiscale steunmaatregelen toekennen.

Lees meer.

Ook betalingsuitstel voor de bedrijfsvoorheffing van april.

Verlenging aanvraagtermijn fiscale steunmaatregelen.

 

Versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders

Het thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale positie van grensarbeiders wijzigen.  Grensarbeiders genieten een tijdelijke versoepeling.

Lees meer...

In navolging van deze akkoorden publiceerde de FOD Financiën nu een FAQ met daarin antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

Lees meer.

 

Nieuw attest van verplaatsing naar Frankrijk

Het Franse ministerie van binnenlandse zaken heeft een nieuw attest van internationale verplaatsing gepubliceerd. Dit attest heeft in het bijzonder betrekking op grensarbeiders en gedetacheerde werknemers.

Lees meer.

 

Jobstudent: versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten in Vlaanderen en Wallonië

Lees meer.

 

Extra termijn voor de formaliteiten inzake de doelgroepvermindering mentors in Vlaanderen

Werkgevers krijgen een extra termijn tot 30 juni 2020 om de formaliteiten te vervullen in het kader van de doelgroepvermindering mentors.

Lees meer.

 

Wat is de impact op de toegelaten arbeid van gepensioneerden?

Het coronavirus kan ook een negatieve impact hebben wanneer een gepensioneerde blijft werken en zijn inkomsten begrensd zijn. Een wet voorziet in een steunmaatregel voor dit type werknemer.

Lees meer.

 

Verlenging van de geldigheidsduur van cheques

De geldigheidsduur van (maaltijd-, eco- en geschenk-)cheques die vervallen tussen 1 maart en 30 juni 2020 is verlengd met 6 maanden. De geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques, is verlengd tot en met 31 december 2020.

Lees meer.

 

Maatregelen inzake aanvullende pensioenen

De schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid heeft in de meeste gevallen een negatieve invloed op de opbouw van rechten inzake aanvullend pensioen. Bij wet werden steunmaatregelen genomen voor de aangeslotenen.

Lees meer.

 

Nieuw “quarantainegetuigschrift” voor arbeidsgeschikte werknemers die in quarantaine worden geplaatst

Het Riziv roept tijdens de Covid-19-epidemie een nieuw medisch getuigschrift in het leven: het “quarantainegetuigschrift”. Artsen leveren dit attest af aan arbeidsgeschikte werknemers die in quarantaine moeten geplaatst worden.

Lees meer.

 

Covid-19 is erkend als beroepsziekte

Covid-19 wordt erkend als beroepsziekte voor sommige werknemers. Zij komen bijgevolg in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte ingeval van besmetting. De werkgever die gewaarborgd loon heeft betaald krijgt dit terugbetaald.

Lees meer.

 

Corona-ouderschapsverlof officieel bevestigd!

Voortaan is het mogelijk corona-ouderschapsverlof te vragen en het is niet enkel voor alleenstaande ouders zoals oorspronkelijk werd aangekondigd.

Lees meer.

 

Wat is social distancing?

Social distancing is van fundamenteel belang om de continuïteit van de activiteiten van de onderneming te waarborgen en de verspreiding van Covid-19 te beperken.

Wat betekent dit concreet voor u?

 

Maatregelen van de regering sinds woensdagmiddag 18 maart

 

De regering heeft versterkte maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Sinds woensdagmiddag 18 maart tot en met 3 mei 2020.

Lees meer.

 

Extra socio-economische maatregelen

In het kader van de coronaviruscrisis heeft de regering nieuwe maatregelen genomen om werkgevers te ondersteunen. Over elk onderwerp komt een apart artikel op onze site. We bieden u al een overzicht van de maatregelen.

Lees meer.

De maatregelen in kwestie hebben met name betrekking op:
- de mogelijkheid om 220 vrijwillige overuren te werken;
- de tewerkstelling van asielzoekers;
- de mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur;
- de terbeschikkingstelling van werknemers;
- de studenten;
- de tewerkstelling van werknemers in tijdskrediet en werklozen met bedrijfstoeslag.

 

Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie

Tijdelijk lagere bedrijfsvoorheffing op uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Werknemer in SWT en werkhervatting in een vitale sector

 

Samenvatting van de tewerkstellingsmaatregelen

In het Waalse gewest.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

 

Onze antwoorden op uw vragen betreffende het coronavirus

De gevolgen van het coronavirus voor de Belgische bedrijven worden meer en meer voelbaar. Als werkgever wordt u momenteel geconfronteerd met een hele reeks vragen. Wij hebben de meest gestelde vragen voor gebundeld.

Lees meer.

 

Hoe arbeidsovereenkomsten op afstand ondertekenen?

Telewerk is de norm geworden. Dit bemoeilijkt de ondertekening van arbeidsovereenkomsten, bijlagen bij overeenkomsten, … Wist u dat er elektronische alternatieven bestaan?

Lees meer.

 

Coronavirus als motief voor overuren

Bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan de normale arbeidsduur worden overschreden om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval. Volgens de FOD WASO is de Covid-19-pandemie een dergelijk ongeval.

Lees meer.

 

Moet of mag de werkgever een aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen betalen?

Als gevolg van de coronacrisis en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden werknemers geconfronteerd met inkomensverlies. Is de werkgever verplicht een aanvullende vergoeding te betalen?

Lees meer.

 

‘Afwezige’ werknemers en tijdelijke werkloosheid

Als gevolg van Covid-19 hebben vele ondernemingen hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Wat met afwezige werknemers? Wie betaalt wat? We lichten hierna de verschillende situaties toe die zich kunnen voordoen.

Lees meer.

 

Hoe omgaan met geplande vakantiedagen?

De paasvakantie begint. Wellicht hadden uw werknemers verlofdagen gepland. Gezien de omstandigheden willen ze deze dagen misschien uitstellen en komt u dat niet goed uit.  Daarentegen is het ook mogelijk dat u wenst dat ze hun verlof uitstellen om de afwezigheid van andere medewerkers op te vangen.

Hoe te werk gaan?

 

Tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht omwille van het Coronavirus: wie betaalt de feestdagen van 13 april en 1 mei?

Paasmaandag (dit jaar op 13 april) en de Dag van de Arbeid (1 mei) zijn normaal feestdagen die door de werkgever worden betaald. Als deze dagen binnen 14 dagen na de start van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vallen, dan betaalt de werkgever deze dag en ontvangt de werknemer geen uitkering van de RVA.

 

Maatregelen inzake educatief verlof

De sluiting van de scholen en opleidingsinstellingen hebben de gewesten verplicht maatregelen te nemen met betrekking tot de regels die betaald educatief verlof omkaderen.

Voor het Vlaamse gewest.

Voor het Brussels gewest.

Voor het Waalse gewest.

 

Vlaamse Gemeenschap : de termijn voor het volgen van een mentor opleiding in het kader van alternerend leren wordt verlengd met 6 maanden

De Vlaamse regering heeft de periode waarbinnen de mentor zijn mentoropleiding moet volgen verlengd met 6 maanden om te voorkomen dat ondernemingen hun erkenning als leerbedrijf zouden verliezen.

Lees meer.

 

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90)

Dit systeem geeft de werkgever de mogelijkheid een voordelige bonus toe te kennen op basis van collectieve doelstellingen. Na het coronavirus wordt een zekere flexibiliteit toegelaten door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Lees meer.

 

Controle door de inspectiediensten van het Toezicht Welzijn op het Werk: checklist 

Momenteel worden door de inspectiediensten van het Toezicht Welzijn op het Werk bij ondernemingen controles uitgevoerd om toe te zien op de naleving van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd.

Lees meer.

 

Schorsing van de sociale verkiezingen omwille van het coronavirus

Omwille van het coronavirus wordt de procedure van de sociale verkiezingen vanaf X+36 geschorst en tot een onbepaalde datum uitgesteld.

Lees meer :

Zie ook:

 

Online documenten betreffende coronavirus

De volgende documenten zijn beschikbaar:

  • aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige,
  • inlichingenformulier overbruggingsrecht,
  • vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid (C32),
  • diverse attesten, ...

Toegang tot de documenten.

Een attest om te komen werken?

Lees meer.

 


Aanverwante artikels: coronavirus
  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017