NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Dossier Coronavirus

Nadat in 2019 Covid-19 is uitgebroken in China, heeft het zich over de hele wereld verspreid. Ook België is er niet aan ontsnapt. Om de verspreiding van het virus te beperken, heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. Naast de grote aanpassingen in het dagelijkse leven ondervindt u als werkgever zonder twijfel ook de gevolgen hiervan in uw personeelsbeheer.  Deze situatie brengt namelijk vele vragen en zorgen met zich mee. Dit kan voor u een belangrijke bron van stress zijn. Group S begeleidt u meer dan ooit en helpt u om deze gezondheidscrisis te boven te komen. U vindt hierna ons dossier coronavirus Covid-19 om u op de hoogte te houden. Dit dossier groepeert de laatste relevante informatie ter zake.

 

Maatregelen van de regering sinds woensdagmiddag 18 maart

De regering heeft versterkte maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Sinds woensdagmiddag 18 maart tot en met 19 april 2020 moeten alle niet essentiële winkels dicht en is telewerk verplicht waar dit mogelijk is.

Lees meer.

 

Wat is social distancing?

Social distancing is van fundamenteel belang om de continuïteit van de activiteiten van de onderneming te waarborgen en de verspreiding van Covid-19 te beperken.

Wat betekent dit concreet voor u?

 

Vereenvoudigde procedure ingeval van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus sinds 20 maart

Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid aangevraagd in de periode van 13 maart tot 19 april 2020 te wijten aan het coronavirus worden beschouwd als overmacht! Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni.

Lees meer.

Wat moeten uw werknemers doen om uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te bekomen?

Lees meer.

 

Onze antwoorden op uw vragen betreffende het coronavirus

De gevolgen van het coronavirus voor de Belgische bedrijven worden meer en meer voelbaar. Als werkgever wordt u momenteel geconfronteerd met een hele reeks vragen. Wij hebben de meest gestelde vragen voor gebundeld.

Lees meer.

 

Moet of mag de werkgever een aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen betalen?

Als gevolg van de coronacrisis en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden werknemers geconfronteerd met inkomensverlies. Is de werkgever verplicht een aanvullende vergoeding te betalen?

Lees meer.

 

Telewerk en coronavirus

In talrijke ondernemingen is telewerk voortaan verplicht. Tot op heden waren de meeste werkgevers echter niet gewend aan deze vorm van arbeidsorganisatie.

En wat zijn in deze situatie de regels inzake terugbetaling van kosten?

Lees meer.

 

‘Afwezige’ werknemers en tijdelijke werkloosheid

Als gevolg van Covid-19 hebben vele ondernemingen hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Wat met afwezige werknemers? Wie betaalt wat? We lichten hierna de verschillende situaties toe die zich kunnen voordoen.

Lees meer.

 

Hoe omgaan met geplande vakantiedagen?

De paasvakantie begint. Wellicht hadden uw werknemers verlofdagen gepland. Gezien de omstandigheden willen ze deze dagen misschien uitstellen en komt u dat niet goed uit.  Daarentegen is het ook mogelijk dat u wenst dat ze hun verlof uitstellen om de afwezigheid van andere medewerkers op te vangen.

Hoe te werk gaan?

 

Tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht omwille van het Coronavirus: wie betaalt de feestdag van 13 april?

Paasmaandag is een door de werkgever te betalen feestdag. Wanneer deze valt tijdens de eerste 14 ononderbroken kalenderdagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan betaalt de werkgever deze dag. De werknemer ontvangt geen uitkering van de RVA.

Lees meer.

 

Hoe het hoofd bieden aan problemen met het betalen van sociale bijdragen en bedrfijfsvoorheffing?

De RSZ heeft twee maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid van een minnelijk afbetalingsplan en uitstel van betaling van de bijdragen tot 15 december 2020.

Lees meer.

Onder meer voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing genieten werkgevers tijdelijk een automatisch betalingsuitstel. Op aanvraag kan de FOD Financiën een door de coronacrisis getroffen werkgever tevens bijkomende fiscale steunmaatregelen toekennen.

Lees meer.

 

Maatregelen inzake educatief verlof in het Brussels gewest

De sluiting van de scholen en opleidingsinstellingen heeft het Brussels gewest verplicht maatregelen te nemen met betrekking tot de regels die betaald educatief verlof omkaderen.

Lees meer.

 

Telewerk ingevolge het coronavirus in het kader van een internationale tewerkstelling

De periodes van telewerk verricht door grensarbeiders in België ten gevolge van het coronavirus hebben geen invloed de vaststelling van het toepasselijke socialezekerheidsstelsel

Lees meer.

 

Versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders Luxemburg & Frankrijk

Het thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale positie van grensarbeiders wijzigen. Franse en Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders genieten een tijdelijke versoepeling. Voor andere grensarbeiders gelden (vooralsnog) geen versoepelingen.

Lees meer.

 

Maatregelen voor de zelfstandigen

De Minister van Zelfstandigen en Landbouw heeft beslist financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. In dit artikel vatten we de volgende maatregelen samen: uitstel van betaling, overbruggingsrecht, aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen, aanvraag tot de vrijstelling van de bijdragen, ziekteverzekering, ...

Lees meer.

Een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit moet onderbreken vanwege de schadelijke gevolgen van het coronavirus kan een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Lees meer.

Verwerking en uitbetaling overbruggingsrecht.

Lees meer.

 

Controle door de inspectiediensten van het Toezicht Welzijn op het Werk: checklist 

Momenteel worden door de inspectiediensten van het Toezicht Welzijn op het Werk bij ondernemingen controles uitgevoerd om toe te zien op de naleving van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd.

Lees meer.

 

Schorsing van de sociale verkiezingen omwille van het coronavirus

Omwille van het coronavirus wordt de procedure van de sociale verkiezingen vanaf X+36 geschorst en tot een onbepaalde datum uitgesteld.

Wat zijn de gevolgen?

Mag de stopzetting van de verkiezingen worden vastgesteld als op dag X+35 geen kandidatenlijst werd ingediend?

En kan ik werknemers ontslaan die zich niet kandidaat stelden?

 

Online documenten betreffende coronavirus

De volgende documenten zijn beschikbaar:

  • aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige,
  • inlichingenformulier overbruggingsrecht,
  • vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid (C32),
  • diverse attesten, ...

Toegang tot de documenten.

Een attest om te komen werken?

Lees meer.

 


Aanverwante artikels: coronavirus
  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017