Pensionering voorbereiden

U hebt de leeftijd om met pensioen te gaan of wil te anticiperen op uw toekomst? Er bestaan verschillende mogelijkheden om het maandbedrag van uw pensioen te verhogen, in het bijzonder via de gelijkstelling van studieperiodes en de periode van militaire dienst.

Gelijkstelling van de studieperiode

Waarover gaat het?

De gelijkstelling van studieperiodes is een mogelijkheid om, mits betaling, uw studiejaren te laten meetellen bij de berekening van uw pensioen en het bedrag van uw pensioen dus op te trekken.

Goed om weten: de afkoop van studiejaren kan het bedrag van uw pensioen verhogen maar verlengt uw loopbaan niet!

Welke pensioenen vallen onder de nieuwe reglementering?

De nieuwe reglementering geldt voor:

  • pensioenen die ten vroegste effectief ingaan op 1 december 2018;
  • overlevingspensioenen die ten vroegste effectief ingaan op 1 december 2018 ingevolge het overlijden na 30 november 2018 van een nog niet-gepensioneerde zelfstandige.

Uitsluiting:

  • overlevingspensioenen berekend op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 november 2018 zijn ingegaan.

Welke studieperiodes kunnen worden gelijkgesteld?

De studieperiodes die in aanmerking komen voor gelijkstelling zijn beperkend opgesomd en hebben elk hun eigen kenmerken zoals de maximumduur van de gelijk te stellen jaren. We gaan hier niet in op de bijzonderheden maar beperken ons tot een eenvoudige opsomming.

U kunt vijf soorten periodes afkopen:

  • volledige studiejaren in het hoger onderwijs die geleid hebben tot het behalen van een einddiploma;
  • periodes van voorbereiding van een doctoraatsthesis;
  • stageperiodes;
  • periodes met een leerovereenkomst;
  • volledige periodes van één jaar gevolgd in het secundair onderwijs na de 6 jaren verplicht onderwijs.

Enkel studiejaren die tot het behalen van een diploma of een titel hebben geleid, komen in aanmerking. Dit betekent dat een overgedaan jaar niet meetelt in de berekening.

Moeten al mijn studiejaren worden gelijkgesteld?

Nee, u hebt de keuze. De gelijkstelling kan betrekking hebben op de totale duur van uw studies of op een gedeelte ervan.

Hoeveel gaat dit kosten?

Als u uw aanvraag indient tijdens de overgangsperiode (van 01/12/2017 tot 30/11/2020), dan betaalt u een forfaitaire kwartaalbijdrage van 382,49 euro. Dit stemt overeen met een jaarbedrag van 1.529,96 euro. Als uw aanvraag daarentegen betrekking heeft op kwartalen vóór 1 januari van het jaar van uw 20e verjaardag en tien jaar na het behalen van uw diploma wordt ingediend, dan is voor deze kwartalen een actuariële bijdrage verschuldigd.

Vanaf 01/12/2020 wordt voornoemd forfait enkel nog toegepast op aanvragen die worden ingediend binnen tien jaar na het behalen van het diploma (of getuigschrift of gelijkgesteld document).

Voor aanvragen die buiten deze termijn worden ingediend, zal het sociaal verzekeringsfonds u een actuariële bijdrage vragen.

De bijdragen voor het afkopen van studiejaren moeten binnen 6 maanden na de definitieve afrekening worden betaald bij uw sociaal verzekeringsfonds. Voor de betaling van dit bedrag kunt u geen afbetalingsplan bekomen.

Goed om weten: de bijdragen voor de gelijkstelling van uw studieperiodes zijn volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin ze worden betaald!

De nieuwe regeling lijkt me niet voordelig. Kan ik toch nog genieten van de oude reglementering?

Ja! Tot 30 november 2020 kunt u kiezen voor de reglementering die u best past.

Hoe uw aanvraag indienen?

U kan uw aanvraag vergezeld van de nodige bewijsstukken (diploma, getuigschrift, ...) schriftelijk indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Wat is de indieningstermijn van de aanvraag?

Uw aanvraag moet vóór de eerste effectieve ingangsdatum van uw rustpensioen worden ingediend.

In welk stelsel moet de aanvraag tot gelijkstelling van studieperiodes worden ingediend in geval van gemengde loopbaan?

De aanvraag tot gelijkstelling moet worden ingediend in het stelsel (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) waartoe u op het tijdstip van de aanvraag behoort.

Om een aanvraag in te dienen in het stelsel van zelfstandigen moet u dus zelfstandige zijn op de datum van indiening van uw aanvraag tot gelijkstelling.

Als u op het tijdstip van uw aanvraag aan geen enkel wettelijk pensioenstelsel onderworpen bent, moet u de aanvraag indienen in het laatste stelsel waartoe u behoorde.

Opmerking: er mogen maximum slechts twee aanvragen worden ingediend (voor alle stelsels samen). Bovendien kunt u dezelfde studieperiode niet in verschillende stelsels gelijkstellen.

Gelijkstelling van militaire dienst

U kan vragen om de periode van uw militaire dienst gelijk te stellen. Bepaalde periodes zijn gratis, andere zijn betalend.

Goed om weten: De gelijkstelling van de periode van militaire dienst kan uw pensioenbedrag verhogen maar verlengt niet automatisch uw loopbaan (voor een eventuele vervroegde pensioenopname). Enkel wanneer bepaalde voorwaarden voldaan worden, kan de gelijkstelling van de periode militaire dienst uw loopbaan verlengen. De invloed op uw pensioenbedrag kan u navragen bij de dienst pensioenen van het RSVZ.

Hoe deze gelijkgstelling vragen?

In de meeste gevallen start het RSVZ ambtshalve een onderzoek op wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd nadert, en is een aanvraag dus niet vereist.

U kan uw aanvraag ook indienen bij uw Client Advisor. Hij of zij bezorgt uw dossier aan de dienst pensioenen van het RSVZ die het nodige onderzoek uitvoert.