Aanpassing van de sociale bijdragen

Hogere sociale bijdragen op vrijwillige basis

Om zware herzieningen te vermijden, opteren de meeste beginnende zelfstandigen ervoor om in plaats van de voorlopige minimumbijdrage, vrijwillig hogere bijdragen te betalen op basis van een geschat beroepsinkomen. Deze vrijwillige verhoging van de aanvangsbijdrage zal leiden tot een veel evenwichtiger betalingsschema.

Primostarters: vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandige starters

Sinds 1 april 2018 wordt de inkomensdrempel die als basis dient voor de berekening van de definitieve minimumbijdrage voor bepaalde zelfstandige starters verlaagd van 14.042,57 euro naar 7.251,66 euro (bedragen voor 2021). De minimumbijdrage bedraagt bijgevolg 384,80 euro voor de betrokken kwartalen. Voor zelfstandigen van wie het inkomen tussen deze twee drempels ligt, wordt een verminderde bijdrage berekend.

Er kan een vermindering van sociale bijdragen worden aangevraagd op basis van de volgende drempels:

  • 9.361,72 euro voor een kwartaalbijdrage van 498,50 euro,
  • 7.251,66 euro voor een kwartaalbijdrage van 386,14 euro.

Deze maatregel is een nieuwe stap om het ondernemerschap in België aan te moedigen.

Wie wordt beschouwd als primostarter?

  • Beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die voordien nooit een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
  • Zelfstandigen in bijberoep of de studenten-zelfstandigen die voor het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden.
  • Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit hervatten. De zelfstandige mag zijn vorige zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep (met inbegrip van helpers), meewerkende echtgenoot of gelijkgesteld met bijberoep (artikel 37) hebben uitgeoefend gedurende de 20 kwartalen die de hervatting voorafgaan.

Welke kwartalen worden in aanmerking genomen?

Deze maatregel is enkel van toepassing op de eerste 4 opeenvolgende kwartalen van activiteit en heeft geen negatieve invloed op de sociale rechten die de zelfstandige opbouwt door betaling van sociale bijdragen (pensioen, ziekte-en invaliditeitsverzekering, enz.).

Hoe van deze vermindering van voorlopige bijdragen genieten?

Deze vermindering van sociale bijdragen wordt niet automatisch toegepast. U moet hiervoor een aanvraag indienen. U moet uw aanvraag motiveren en er de bewijsstukken bijvoegen die aantonen dat uw inkomen onder de gekozen drempel zal liggen.

Vraag verminderde bijdragen als primostarter aan

Vermindering sociale bijdragen aanvragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van het inkomen dat als basis dient voor de berekening van hun voorlopige sociale bijdragen. Hiervoor moeten ze op basis van objectieve criteria een dossier opstellen en indienen, dat het bewijsmateriaal bevat van hun bewering. Het sociaal verzekeringsfonds beslist of het dossier al dan niet gegrond is.

Er is echter een tweede beperkte voorwaarde.

Zelfstandigen mogen het inkomen dat als basis dient voor de berekening van hun sociale bijdragen niet vrij bepalen. Het voorgesteld inkomen moet lager of gelijk zijn aan de drempelwaarden van zijn categorie.

U vindt hieronder de drempels per categorie van het geraamde inkomen voor 2021:

 

Categorie

Verminderingsdrempels op basis van het geschatte inkomen 2021

Hoofdberoep

< 56.170,30€

< 39.718,41€

< 28.085,15€

< 22.291,20€

 

< 17.692,54€

< 14.042,57€

< 9.361,72€*

< 7.251,66€*

Bijberoep

<56.170,30€

< 39.718,41€

< 28.085,15€

< 22.291,20€

 

< 17.692,54€

< 14.042,57€

< 7.356,08€

<1.553,58€

Vervroegd pensioen
(-45 jaar loopbaan)

< 10.195,00€

< 7.356,08€

< 6.797,00€

< 3.107,17€

Gelijkstelling met een bijberoep (Art. 37)

< 56.170,30€

< 39.718,41€

< 28.085,15€

< 22.291,20€

 

< 17.692,54€

< 14.042,57€

< 7.356,08€

< 1.553,58€

Student-zelfstandige

< 56.170,30€

< 39.718,41€

< 28.085,15€

< 22.291,20€

 

< 17.692,54€

< 14.042,57€

< 10.531,92€

< 7.021,29€

Meewerkende echtgenoot

< 56.170,30€

< 39.718,41€

< 28.085,15€

< 22.291,20€

 

< 17.692,54€

< 14.042,57€

< 6.168,90€

-

Wettelijke pensioenleeftijd (65 jr)
met rustpensioen

< 56.170,30€

< 39.718,41€

< 28.085,15€

< 22.291,20€

 

< 17.692,54€

< 14.042,57€

< 7.356,08€

< 3.107,17€

Vervroegd pensioen
(-45 jaar loopbaan)

< 56.170,30€

< 39.718,41€

< 28.085,15€

< 22.291,20€

 

< 17.692,54€

< 14.042,57€

< 7.356,08€

< 3.107,17€

Pensioenleeftijd bereikt (65 jr) zonder rustpensioen

< 56.170,30€

<39.718,41€

< 28.085,15€

< 22.291,20€

 

< 17.692,54€

< 14.042,57€

< 7.356,08€

< 3.107,17€

Voorbeeld 1

Vraag: Ik ben restauranthouder in hoofdberoep. Het gemeentebestuur laat mij weten dat van maart tot november werken in mijn straat worden uitgevoerd. Deze zomer kan ik mijn terras dus niet installeren. De laatste jaren bedraagt mijn inkomen ongeveer 35.000 euro. Na overleg met mijn boekhouder ben ik van oordeel dat mijn inkomen in 2021 zal terugvallen tot 25.000 euro.

Antwoord : Stel een dossier samen met een kopie van een attest van de gemeente en verstuur dit naar het sociaal verzekeringsfonds om hun akkoord te vragen voor de vermindering van de berekeningsbasis van uw voorlopige bijdragen. Gezien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat uw inkomen daalt EN het voorgestelde inkomen onder de drempel van 28.085,15 euro ligt, is de kans groot dat het fonds de vermindering toestaat en uw nieuwe bijdrage op deze drempel berekent.

Tip: ga einde november na of uw inkomen werkelijk lager dan 28.085,15 euro zal zijn. Als het dit bedrag overschrijdt, doe dan een vrijwillige betaling om verhogingen te vermijden in 2023 wanneer de fiscus ons uw werkelijk inkomen meedeelt.

Voorbeeld 2 

Vraag: Ik heb een hoofdberoep dat goed opbrengt. Gemiddeld heb ik een inkomen van 100.000 euro per jaar. Door een heelkundige ingreep zal ik in 2021 enkele maanden buiten strijd zijn. Ik schat dat ik in 2020 een inkomen van niet meer dan 60.000 euro zal hebben.

Antwoord: Al is de reden waar en objectief, toch heeft het geen zin om een vermindering aan te vragen aangezien uw inkomen de drempel van 56.170,30 euro zal overschrijden. Het sociaal verzekeringsfonds zal het dossier weigeren.

Contacteer uw Client Advisor en vraag naar het aanvraagformulier om vermindering aan te vragen of download het via het eLoket.

 

Uw sociale bijdragen berekenen