Aanpassing van de sociale bijdragen

Berekening sociale bijdragen

Sociale bijdragen worden in 2 fases berekend:

 • 1ste fase : de voorlopige bijdragen

  • starters : berekend op forfaitair minimuminkomen van hun bijdragereeks
  • niet-starters (= vanaf het 4de volledig jaar van activiteit): in principe berekend op geïndexeerde inkomsten van 3de voorafgaande jaar of vroeger
 • 2de fase : definitieve bijdragen
  • regularisatie van de voorlopige bijdragen op basis van het netto  beroepsinkomen van het bijdrage jaar zelf

Hogere sociale bijdragen op vrijwillige basis

Om zware herzieningen te vermijden, opteren de meeste beginnende zelfstandigen ervoor om in plaats van de voorlopige minimumbijdrage, vrijwillig hogere bijdragen te betalen op basis van een geschat beroepsinkomen. Deze vrijwillige verhoging van de aanvangsbijdrage zal leiden tot een veel evenwichtiger betalingsschema. Op het moment van regularisatie zal dit bedrag worden gebruikt om de aanvullende regularisatiebijdragen geheel of gedeeltelijk te voldoen. Elk te veel betaald bedrag zal worden terugbetaald.

Uw boekhouder of uzelf kunnen de berekening basis van uw sociale bijdragen zelf aanpassen via uw elektronische dossier: eLoket.

Vermindering sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van het inkomen dat als basis dient voor de berekening van hun voorlopige sociale bijdragen. Hiervoor moeten ze op basis van objectieve criteria een dossier opstellen en indienen, dat het bewijsmateriaal bevat van hun bewering. De Client Advisor van het sociaal verzekeringsfonds beslist of het dossier al dan niet gegrond is.

Zelfstandigen in hoofdberoep zijn echter steeds minstens de minimumbijdrage van 873,77 EUR verschuldigd zolang het inkomen niet hoger is dan 16.409,20 EUR.

Meewerkende echtgenote(s)(n) in het maxi-statuut zijn steeds minstens een minimumbijdrage van 383,85 EUR verschuldigd zolang het inkomen niet hoger is dan 7.208,56 EUR (bedragen voor 2023).

Primostarters: vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandige starters

Sinds 1 april 2018 wordt de inkomensdrempel die als basis dient voor de berekening van de definitieve minimumbijdrage voor bepaalde zelfstandige starters verlaagd van 16.409,20 EUR naar  8.473,80 EUR (bedragen voor 2023). De minimumbijdrage bedraagt bijgevolg 451,27 EUR voor de betrokken kwartalen. Voor zelfstandigen van wie het inkomen tussen deze twee drempels ligt, wordt een verminderde bijdrage berekend.

Deze maatregel is een nieuwe stap om het ondernemerschap in België aan te moedigen.

Wie wordt beschouwd als primostarter?

 • Beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die voordien nooit een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
 • Zelfstandigen in bijberoep of de studenten-zelfstandigen die voor het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden.
 • Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit hervatten. De zelfstandige mag zijn vorige zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep (met inbegrip van helpers), meewerkende echtgenoot of gelijkgesteld met bijberoep (artikel 37) hebben uitgeoefend gedurende de 20 kwartalen die de hervatting voorafgaan.
 • Zelfstandigen die hun activiteit hernemen in hoofdberoep na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit én minstens twee opeenvolgende kwartalen gelijkstelling wegens ziekte genoten hebben. Het kan daarbij zowel gaan om een werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid of invaliditeit in het kader van een toegelaten activiteit of een effectief einde van de arbeidsongeschiktheid of invaliditeit en een volledige hervatting van een zelfstandige activiteit.

Welke kwartalen worden in aanmerking genomen?

Deze maatregel is enkel van toepassing op de eerste 4 opeenvolgende kwartalen van activiteit en heeft geen negatieve invloed op de sociale rechten die de zelfstandige opbouwt door betaling van sociale bijdragen (pensioen, ziekte-en invaliditeitsverzekering, enz.).

Hoe van deze vermindering van voorlopige bijdragen genieten?

Deze vermindering van sociale bijdragen wordt niet automatisch toegepast. U moet hiervoor een aanvraag indienen. U moet uw aanvraag motiveren en er de bewijsstukken bijvoegen die aantonen dat uw inkomen onder de minimum drempel zal liggen.

 

Contacteer uw Client Advisor of download het aanvraagformulier hier.

Stuur uw formulier per e-mail naar uw Client Advisor of op infosvz@groups.be.

U kan dit ook per briefwisseling naar GROUP S, Ursulinenstraat 2, 1000 Bruxelles.