Coronavirus: ‘studentenuren’ geneutraliseerd voor het 2e kwartaal 2020 (UPDATE)


99961

De uren die als student worden gepresteerd tijdens het 2e kwartaal 2020 worden geneutraliseerd voor het contingent van 475 uur met solidariteitsbijdrage. Deze uren zijn ook vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Context

Bij tewerkstelling van een student kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In dat geval is enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Een van de voorwaarden om deze gunstregeling inzake RSZ te genieten, is dat de student niet meer dan 475 uur gespreid over het kalenderjaar mag presteren.

Wegens de gezondheidscrisis veroorzaakt door Covid-19 is er in bepaalde sectoren echter een grotere nood aan arbeidskrachten. In het kader van de studentenarbeid werden dan ook maatregelen genomen met betrekking tot de grens van 475 uur per kalenderjaar.

Welke maatregelen werden ingevolge de gezondheidscrisis veroorzaakt door Covid-19 genomen?

Neutralisatie van studentenuren

Studentenuren die tijdens het 2e kwartaal 2020 worden gepresteerd, komen niet in aanmerking voor de berekening van het contingent van 475 uur per kalenderjaar met solidariteitsbijdrage.

In de praktijk:

  • uren die voor het 2e kwartaal 2020 in de Dimona werden gereserveerd: de teller van het contingent zal hiermee geen rekening houden

    • bv. reservering van 100u voor het tweede kwartaal  2020. De student heeft niet gewerkt tijdens het 1e kwartaal 2020. De teller geeft '475 resterende uren' weer in plaats van '375 resterende uren'. Er wordt dus geen rekening gehouden met de uren die voor het 2e kwartaal 2020 werden gereserveerd.
  • uren die in de driemaandelijkse multifunctionele aangifte (DmfA) werden aangegeven: bij indiening van de aangifte wordt het contingent van 475 uur automatisch terug aangepast in functie van de werkelijk gepresteerde uren (het is namelijk mogelijk dat de student meer of minder uren dan gereserveerd in de Dimona  heeft gepresteerd). Ook in dat geval worden de gepresteerde uren van het 2e kwartaal 2020 niet uit het contingent gehaald.

Hoe zit het met de bedrijfsvoorheffing ?

De tijdelijke neutralisatie heeft ook betrekking op de bedrijfsvoorheffing.

Voor welke werkgevers?

Hoewel de maatregel vooral bedoeld is om het gebruik van extra arbeidskrachten mogelijk te maken in kritieke sectoren zoals de verkoop in supermarkten, is deze maatregel voor alle werkgevers van toepassing.

Beperking?

Deze maatregel heeft enkel betrekking op het 2e kwartaal 2020 (1 april 2020 - 30 juni 2020).

Inwerkingtreding?

Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2020 (en buiten werking op 30 juni 2020).

 

Bron:

- Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 28 april 2020.

- K.B. van 18 mei 2020 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffin op de bezoldigingen voor studentenarbeid, B.S. van 26 mei 2020.