Coronavirus: nieuwe lockdown ... en nieuwe maatregelen! (UPDATE)

article image Van 

Om het hoofd te bieden aan de verhoging van het aantal besmettingen in ons land is de regering tot een strengere lockdown moeten overgaan door het nemen van strengere maatregelen.

102189

Om het hoofd te bieden aan de verhoging van het aantal besmettingen in ons land is de regering tot een strengere lockdown moeten overgaan door het nemen van strengere maatregelen.

Na de lockdown van maart en de geleidelijke opheffing ervan in mei, gaan we voortaan opnieuw in lockdown. In dit kader werden nieuwe maatregelen genomen door de regering. Ze hebben tot doel de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Deze maatregelen zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020. Ze zijn van toepassing van 2 november 2020 tot 13 december 2020 van toepassing. Deze regels zijn op 27 november 2020 herbekeken door het overlegcomité voor de niet-essentiële winkels. Op 18 december 2020 werd eveneens een overlegcomité gehouden. We lichten ze hierna toe.

Tewerkstelling van personeel

Telewerk is voor alle personeelsleden verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De Regering heeft aangekondigd dat ze de controles op deze maatregel zal verstrengen en dit zowel in de privésector als in de publieke sector.

1. Ondernemingen van niet-cruciale sectoren

Als telewerk niet kan worden toegepast, moet de werkgever de nodige maatregelen (*) nemen om de maximale naleving van de regels inzake social distancing te waarborgen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. De werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telewerken ook een attest of enig ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Een model van attest is beschikbaar op OnlineDocumenten > Coronavirus > Doc. nr. 99429 en op DocGenerator.

2. Ondernemingen van cruciale sectoren

Als telewerk niet kan worden toegepast, nemen handelszaken, private en publieke ondernemingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, de nodige maatregelen (*) om de regels inzake social distancing voor zover mogelijk toe te passen.

De lijst van cruciale sectoren is hier beschikbaar. De nieuwigheden zijn in het blauw aangeduid.

(*) De nodige preventiemaatregelen zijn terug te vinden in de generieke gids die door de FOD WASO ter beschikking van de werkgevers wordt gesteld. De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Aanduiding van een COVID-contactpersoon

Om contact tracing te verbeteren, moet elke onderneming een contactpersoon aanduiden en zijn naam kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld de zaakvoerder of de personeelsverantwoordelijke zijn. Zo kunnen personeelsleden en klanten in geval van besmetting met COVID-19 dit bij deze persoon melden.

Deze maatregel betreft niet de ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die hun activiteiten verrichten overeenkomstig het protocol of de daartoe op de website van de bevoegde overheidsdienst bekendgemaakte minimale algemene regels.

Commerciële ondernemingen

1. Winkels (update op 11 december 2020)

Van 2 tot 30 november gold als principe dat de niet-essentiële winkels moesten sluiten. Enkel de winkels die essentiële producten aanboden, mochten open blijven voor het publiek.

Deze regels zijn op 27 november 2020 herbekeken door het overlegcomité.

Vanaf 1 december 2020 mogen de niet-essentiële winkels terug opengaan.

Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

In Brussel, winkels sluiten om 20.00u. Deze maatregel blijft van kracht tot 13 december 2020. Van 11 tot en met 31 december 2020 mogen ze echter open blijven tot en met 21.00u.

2. Markten

Wekelijkse markten waar vooral voeding wordt verkocht, blijven toegelaten, maar men kan er niet drinken of eten. Het maximumaantal toegelaten bezoekers op een markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.

3. Ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten

Onderdelen van ondernemingen en verenigingen die diensten aanbieden aan consumenten zijn gesloten voor het publiek, met inbegrip van dienstverlening aan huis, zoals onder meer:

1° schoonheidssalons;

2° niet-medische pedicurezaken;

3° nagelsalons;

4° massagesalons;

5° kapperszaken en barbiers;

6° tatoeage- en piercingsalons.

Gebedhuizen (update op 11 december 2020)

De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.

Vanaf 12 december 2020, maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen :

 • burgerlijke huwelijken ;
 • begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

De minimale beschermingsregels moeten gerespecteerd worden.

Personenverkeer (update op 11 december 2020)

Elk gezinslid heeft recht op één knuffelcontact.

Wat privébijeenkomsten betreft, mogen gezinnen slechts één knuffelcontact tegelijk uitnodigen gedurende een periode van 6 weken.  Er is een uitzondering voor personen die alleen wonen: ze mogen naast hun knuffelcontact nog een andere persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.

Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn.

Samenscholingen op de openbare weg worden beperkt tot maximum 4 personen mits naleving van social distancing.

Ten slotte blijft de ingestelde avondklok van kracht.  Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden tussen 24.00 uur en 05.00 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals verplaatsingen om dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest wordt de avondklok ingesteld van 22.00 uur tot 6.00 uur. Deze maatregel blijft van kracht tot 15 januari 2021. Het is belangrijk te melden dat op Oudejaarsavond, de Walen zich mogen verplaatsen tot middernacht en op 25 december 2020 mogen ze zich reeds verplaatsen vanaf 5u.

Reizen (update op 24 december 2020)

Algemene regels

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren.  
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (72 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Buitenlandse werknemers

De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige moet het bewijs leveren van een negatief resultaat van een test die ten vroegste 48 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied wordt uitgevoerd.

Wanneer de werknemer of zelfstandige, tijdelijk ingezet om werkzaamheden uit te voeren in de sectoren bouw, land- en tuinbouw en schoonmaak of activiteiten in de vleessector in België niet met een lcht- of zeevervoerder heeft gereisd, moet hij het bewijs leveren van een negatief resultaat van een test die ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden of activiteit in België werd afgenomen. Dit negatief resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en de artsen-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg.

Bij gebrek aan een negatief resultaat moet de werknemer of zelfstandige zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief resultaat kan worden meegedeeld

Verenigd Koninkrijk

Gelet de epidemiologische situatie in het Verenigd Koninkrijk, en meer bepaald het opduiken van een mutatie van het coronavirus, nam de Regering specifieke maatregelen inzake verplaatsingen vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Op 21 en 22 december 2020 zijn alle reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk verboden.

Van 23 december 2020 tot en met 31 december 2020 zijn enkel toegelaten:

 • de reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk van personen met de Belgische nationaliteit en van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben;
 • de volgende strikt noodzakelijke niet-uitstelbare reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk, desgevallend mits voorlegging van een door de werkgever uitgereikt attest:
  • de professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
  • de professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
  • de verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel en van ordediensten, personeel van de civiele bescherming, en humanitaire hulpverleners, bij het uitoefenen van hun functie;
  • de professionele verplaatsingen van journalisten;
  • de verplaatsingen om de volgende dwingende gezinsredenen:
   • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging;
   • de bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen;
   • de reizen in het kader van co-ouderschap;
   • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies in geval van een verwantschap in de eerste en tweede graad;
 • doorreizen in België vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het land van nationaliteit of hoofdverblijfplaats, voor zover dit land zich binnen de Europese Unie of de Schengenzone bevindt.

Al deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd door de regering en kunnen dus op ieder ogenblik worden gewijzigd. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met dit nummer: 0800/120.33. Meer informatie vindt u op de  website van de eerste minister en op de  website van de FOD Volksgezondheid.

Bronen

Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 1 november 2020. 

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 tot 6 uur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS, 18 november 2020.

Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de versepreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 1 november 2020.

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 december 2020 houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 11 december 2020.

Ministerieel besluit van 11 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 11 december 2020.

Ministerieel besluit van 19 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 20 december 2020. 

Ministerieel besluit van 20 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 20 december 2020. 

Ministerieel besluit van 21 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 21 december 2020. 

Ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 24 december 2020.