Coronavirus: nieuwe maatregelen inzake tijdskrediet, thematisch verlof en SWT (UPDATE)


99996

Om de vlotte arbeidsorganisatie in vitale sectoren te vrijwaren en de werknemers te ondersteunen voorziet een koninklijk besluit in bepalingen betreffende tijdskrediet, thematisch verlof en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Eén van de doelstellingen van de regering is te waarborgen dat werkgevers die tot bepaalde sectoren behoren over voldoende werknemers beschikken om te blijven functioneren. Ook in deze sectoren moet men zich namelijk voorbereiden op een aantal zieke werknemers of werknemers in quarantaine waardoor de continuïteit van de activiteit in gevaar kan worden gebracht.

Het volgende artikel legt de regels uit die inzake tijdskrediet, thematisch verlof en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) worden voorzien.

Opgelet! De maatregelen inzake tijdskrediet en SWT zijn enkel van toepassing in vitale sectoren die men niet mag verwarren met cruciale en essentiële sectoren.

Vitale sectoren zijn sectoren die een zeer groot tekort aan werknemers tellen:

  • PC 144: landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever.
  • PC 145: tuinbouw met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen.
  • PC 146: bosbouwbedrijf.
  • PC 322: uitzendarbeid in deze sectoren.

1. Werknemer in tijdskrediet of met thematisch verlof: schorsing van het recht om terug te komen werken

1.1. Principe

Een werknemer die wordt tewerkgesteld door een werkgever die tot een vitale sector behoort en zijn arbeidsprestaties onderbreekt of vermindert (tijdskrediet of thematisch verlof), kan met zijn werkgever overeenkomen om de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen.

Na afloop van de tijdelijke schorsing, wordt de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden voortgezet voor de resterende duur. Er is dus geen nieuwe aanvraag nodig.

Deze maatregel is van toepassing op stelsels van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematisch verlof ongeacht de vorm van de onderbreking (1/10, 1/5, 1/2 of voltijds).

Hier worden dus werknemers beoogd die worden tewerkgesteld door een werkgever die tot een vitale sector behoort en hun tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om terug te komen werken bij hun werkgever.

1.2. Formaliteiten

De werknemer deelt de schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties schriftelijk aan de RVA. Deze Rijksdienst heeft een modelformulier voorzien om deze mededeling te verrichten: zie infoblad T3.

1.3. Verlies van het recht op uitkeringen

Tijdens de periode van schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties is er geen recht op uitkeringen.

2. Werknemer in tijdskrediet of met thematisch verlof: schorsing van het recht om elders te gaan werken

2.1. Principe

Een werknemer die zijn arbeidsprestaties onderbroken of verminderd heeft (tijdskrediet of thematisch verlof), kan tijdens de duur van deze onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk worden tewerkgesteld door een andere werkgever die tot een vitale sector behoort.

Hier worden dus werknemers beoogd die door eender welke werkgever worden tewerkgesteld en hun tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om te gaan werken bij een andere werkgever die tot een vitale sector behoort.

2.2. Formaliteiten

De arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever wordt schriftelijk vastgesteld en bevat een einddatum die de voorziene einddatum van deze maatregel niet overschrijdt.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt niet dat de werkgever bij wie de werknemer oorspronkelijk is tewerkgesteld zijn akkoord moet geven.

De werknemer brengt de RVA schriftelijk op de hoogte van elke nieuwe tewerkstelling. De RVA heeft een modelformulier voorzien om deze mededeling te verrichten: zie infoblad T3.

2.3. Gedeeltelijk behoud van de uitkering

De werknemer behoudt zijn recht op onderbrekingsuitkeringen als hij een nieuwe tewerkstelling aanvat bij een andere werkgever die tot een vitale sector behoort.

Het bedrag van deze uitkeringen wordt evenwel met 1/4 verminderd tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.

Als de werknemer geen volledige maand werkt, gebeurt de vermindering pro rata.

3. Werknemer in SWT

Als een werkloze met bedrijfstoeslag het werk tijdelijk herneemt bij zijn vroegere werkgever (die tot een vitale sector moet behoren) met behoud van zijn werkloosheidsuitkeringen (men spreekt van 75%), dan wordt de bedrijfstoeslag vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen: fiscale vrijstelling.

4. Duur van deze maatregelen (Update)

Deze maatregelen zijn enkel mogelijk voor de maanden april, mei, juni , juli en augustus 2020.

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren (1), BS 28 april 2020. Koninklijk besluit van 4 juni 2020 tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 10 juni 2020. Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, §1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen en tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque (1), BS 30 juni 2020.