Coronavirus : tijdelijk versoepeling fiscale gevolgen grensarbeiders Frankrijk (UPDATE)

Van 

Het thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale positie van grensarbeiders wijzigen. O.m. voor de werknemers die het Franse grensarbeiderstatuut genieten, gold sinds 14 maart reeds een tijdelijk versoepeling. De grensarbeiders zonder dit bijzonder fiscaal statuut genieten nu ook een versoepeling.


100567

Het thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale positie van grensarbeiders wijzigen. O.m. voor de werknemers die het Franse grensarbeiderstatuut genieten, gold sinds 14 maart reeds een tijdelijk versoepeling. De grensarbeiders zonder dit bijzonder fiscaal statuut genieten nu ook een versoepeling.

1. Frans-Belgische grensarbeiders: onderscheid tussen wie niet/wel het grensarbeidersstatuut genieten

Het verdrag tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting bevat – naast de gebruikelijke afwijkingen - een bijkomende afwijking op het werklandprincipe (= het principe dat het werkland bevoegd is om de daarin verworven bezoldiging te belasten). Het zogenaamde ‘Franse  grensarbeidersstatuut’. Onder bepaalde voorwaarde is Frankrijk hierbij bevoegd voor inkomsten verworven in België. Meer toelichting ter zake vindt u in ons artikel van 9 november 2016.

Voor de tijdelijke versoepelingen op de fiscale rechtspositie van de Frans-Belgische grensarbeiders moeten we een onderscheid maken tussen enerzijds de grensarbeiders die dit grensarbeidersstatuut geniet en anderzijds de grensarbeiders die deze afwijking niet genieten.

 

2. Frans-Belgische grensarbeiders die het Franse grensarbeiderstatuut genieten

Voor deze grensarbeiders kwamen de Franse en Belgische fiscus reeds op 13 maart een tijdelijke versoepeling overeen ingevolge de coronacrisis. Meer specifiek wordt thuiswerk sinds 14 maart beschouwd als een overmachtsituatie voor de toepassing van de zogenaamde 30 dagenregeling. Meer informatie vindt u in ons artikel van 8 april 2020.Update d.d. 29/6/2020: de regeling werd verlengd tot 31 augustus 2020.Update d.d. 04/9/2020: de regeling werd verlengd tot 31 december 2020.Update d.d. 04/9/2020: de regeling werd verlengd tot 31 maart 2021.Update d.d. 06/04/2021: de regeling werd verlengd tot 30 juni 2021.Update d.d. 17/06/2021: de regeling werd verlengd tot 30 september 2021.Update d.d. 24/09/2021: de regeling werd verlengd tot 31 december 2021.Update d.d. 14/12/2021: de regeling werd verlengd tot en met 31 maart 2022. De regeling wordt ook stilzwijgend verlengd voor een periode van drie maanden - dus tot en met 30 juni 2022 - tenzij het door één van de bevoegde autoriteiten wordt beëindigd.

3. Frans-Belgische grensarbeiders die het Franse grensarbeidersstatuut niet genieten

Voor deze grensarbeiders bereikten de Frans en Belgische fiscus pas op 15 mei een akkoord, die wel retroactief in werking treedt vanaf 14 maart 2020.

Net zoals o.m. het akkoord tussen België en Duitsland, bepaalt dit akkoord dat het thuiswerk in België of Frankijk ingevolge de coronacrisis beschouwd wordt als prestaties in de werkstaat. Dit wel voor zover de werknemer voor de betrokken thuiswerkdag in de werkstaat zou hebben gewerkt zonder de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie.

De regeling geldt t.e.m. 30 juni 2020. België en Frankrijk kunnen het akkoord wel met wederzijds akkoord verlengen.Update d.d. 29/6/2020: de regeling werd verlengd tot 31 augustus 2020.Update d.d. 04/9/2020: de regeling werd verlengd tot 31 december 2020.Update d.d. 04/9/2020: de regeling werd verlengd tot 31 maart 2021.Update d.d. 06/04/2021:  de regeling werd verlengd tot 30 juni 2021.Update d.d. 17/06/2021:  de regeling werd verlengd tot 30 september 2021.Update d.d. 24/09/2021:  de regeling werd verlengd tot 31 december 2021.Update d.d. 14/12/2021: de regeling werd verlengd tot en met 31 maart 2022. De regeling wordt ook stilzwijgend verlengd voor een periode van drie maanden - i.e. tot en met 30 juni 2022 - tenzij het door één van de bevoegde autoriteiten wordt beëindigd.

Net zoals bij o.m. het akkoord tussen België en Duitsland de volgende randopmerkingen:

(a) de afwijking geldt enkel voor thuiswerk ingevolge regeringsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Ze geldt bijgevolg niet voor het thuiswerk dat de werknemer (ook) zou hebben gepresteerd mochten deze regeringsmaatregelen niet zijn getroffen (bvb. ingevolge een structurele thuiswerkregeling, los van de coronacrisis);
(b) de afwijking geldt evenmin voor de thuiswerkdagen waarbij de hypothetische werkstaat  noch België noch Frankrijk is. Dan moet immers gekeken worden naar fiscale regeling tussen respectievelijk België/Frankrijk enerzijds en het betrokken derde land anderzijds.

 

Bron: Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 (15/5/2020). [link]