Coronavirus: verlenging van het Corona-ouderschapsverlof


100194

Het corona-ouderschapsverlof wordt verlengd. Er zijn daarnaast wijzigingen aan de huidige regelgeving.

De regering heeft een nieuwe vorm van ouderschapsverlof ingevoerd om ouders te helpen in deze coronacrisis.

Het corona-ouderschapsverlof is verlengd tot en met 30 september 2020. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk tekst. We hebben ze in de tekst gehighlight (in het blauw).

1. Vorm van de vermindering

Corona-ouderschapsverlof is slechts mogelijk in 2 vormen van prestatievermindering:

 • voltijdse werknemer: 1/5 vermindering of haltijdse vermindering;
 • deeltijdse werknemer die minstens 3/4 werkt: halftijdse vermindering.

Het corona-ouderschapsverlof kan ook de vorm aannemen van een volledige schorsing van de beroepsloopbaan:

 • indien het kind een gehandicapt kind is of

 • indien de ouder van het kind alleenwonend is (als alleenwonende ouder wordt verstaan, de persoon die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft).

2. Onder welke voorwaarden?

2.1. Voorwaarden betreffende het kind

Het corona-ouderschapsverlof kan worden genomen:

 • naar aanleiding van de geboorte van een kind;
 • naar aanleiding van de adoptie van een kind;
 • door een pleegouder aangesteld als pleegouder door een rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst.

In alle gevallen moet het kind jonger dan 12 jaar zijn (of 21 jaar als het kind gehandicapt is - die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties voor kinderen met een handicap).

De ouder moet dus geen alleenstaande zijn, zoals oorspronkelijk werd aangekondigd. Op voorwaarde dat de anciënniteitsvoorwaarde is vervuld, heeft elke ouder het recht om dit corona-ouderschapsverlof aan te vragen.

2.2. Voorwaarden betreffende de werknemer

Gedurende minstens één maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever.

Die voorwaarde geldt niet voor de overheidssector behalve bij een gemeentelijke of provinciale overheid of een dienst die daarvan afhangt.

2.3. Voorwaarden betreffende de periode

Corona-ouderschapsverlof kan worden uitgeoefend vanaf 1 mei 2020 tot 30 september 2020:

 • hetzij in één aaneengesloten periode tot en met 30 september 2020;
 • hetzij in één of meer periodes van één maand, al dan niet aaneensluitend;
 • hetzij in één of meer periodes van een week, al dan niet aaneensluitend;
 • hetzij en combinatie van 2° en 3°.

3. Wat is de aanvraagprocedure?

3.1. Aanvraag van de werknemer

De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op corona-ouderschapsverlof, doet een aanvraag bij zijn werkgever op de volgende wijze:

 • de werknemer brengt zijn werkgever minstens drie werkdagen vooraf schriftelijk op de hoogte;
 • de kennisgeving gebeurt via een aangetekend schrijven of via overhandiging van een geschrift waarvan de kopie voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever, of gebeurt elektronisch mits ontvangstbevestiging van de werkgever;
 • de aanvraag moet begin- en einddatum van het ouderschapsverlof vermelden.

3.2. Akkoord van de werkgever

Corona-ouderschapsverlof kan enkel met het akkoord van de werkgever worden genomen.

Dat akkoord moet gaan over het principe van het verlof, het soort onderbreking en de duur :

 • de werkgever geeft de werknemer zijn schriftelijk akkoord of zijn weigering binnen een termijn van maximum 3 werkdagen na de aanvraag en in ieder geval vóór de aanvang van het corona-ouderschapsverlof;
 • de kennisgeving van zijn akkoord of weigering gebeurt schriftelijk of op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer.

In onderling akkoord kunnen de termijnen worden ingekort.

Binnen dezelfde termijn geeft hij, naar gelang het geval, zijn akkoord voor de omzetting van ouderschapsverlof in corona-ouderschapsverlof of voor de schorsing van het ouderschapsverlof (zie punt 5).

Het akkoord van de werkgever is dus absoluut noodzakelijk! De werkgever kan een dergelijke aanvraag dus weigeren om redenen van interne organisatie.

3.3. Uitkeringsaanvraag bij de RVA

De onderbrekingsuitkering wordt uiterlijk twee maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof schriftelijk aangevraagd bij de RVA. Deze heeft een modelformulier voorzien om de aanvraag te doen.

De omzetting van ouderschapsverlof en de schorsing van ouderschapsverlof, zoals voorzien in punt 5, worden schriftelijk meegedeeld aan de RVA. Deze heeft een modelformulier voorzien om de mededeling te doen.

4. Welke uitkering?

Er wordt een uitkering toegekend aan de werknemer.

De uitkering is gelijk aan de uitkering in geval van gewone ouderschapsverlof, verhoogd met 25%. Wanneer de werknemer halftijds corona-ouderschapsverlof neemt vanuit een deeltijdse tewerkstelling van minstens 3/4, wordt het bedrag van de uitkering wel in verhouding berekend.

In afwijking, is de uitkering gelijk aan de uitkering in geval van ouderschapsverlof, verhoogd met 50%:

 • indien het kind een gehandicapt kind is, of

 • indien de ouder van het kind alleenwonend is.

Voor de werknemers die een deeltijdse arbeidsregeling volledig schorsen, wordt een bedrag aan uitkering bepaald dat proportioneel is aan de duur van hun prestaties in de deeltijdse arbeidsregeling.

5. Kan van klassiek ouderschapsverlof worden overgeschakeld naar corona-ouderschapsverlof?

Ja, het is mogelijk om lopend ouderschapsverlof om te zetten in Corona-ouderschapsverlof, en dit zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2020 (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof).

Ouderschapsverlof kan ook tijdelijk worden geschorst om corona-ouderschapsverlof te nemen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

Voorbeeld: ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020 kan voor de periode mei –  juni 2020 worden omgezet in corona-ouderschapsverlof.  Vanaf 1 juli herneemt het gewone ouderschapsverlof dan weer, om te eindigen op 31 augustus zoals voorzien.  Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni telt niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer. Zo ook kan een 1/10-ouderschapsverlofsregeling ook tijdelijk worden geschorst teneinde gebruik te kunnen maken van corona-ouderschapsverlof met 1/2 of 1/5 prestatievermindering.

De periode waarin ouderschapsverlof wordt omgezet in corona-ouderschapsverlof wordt niet meegeteld in de maximumduur van ouderschapsverlof.

De resterende duur van dit ouderschapsverlof kan later worden opgenomen, ook als deze resterende duur niet voldoet aan de minimale duur van het verlof. Deze periode moet niet in dezelfde breuk worden opgenomen.

Dezelfde procedure als vermeld in punt 3 moet worden gevolgd. Het akkoord van de werkgever voor de omzetting of schorsing is dan ook vereist.

6. Kan de werknemer Corona-ouderschapsverlof aanvragen als hij al tijdskrediet of ander thematisch verlof neemt?

Ja. Ongeacht de vorm van tijdskrediet of thematisch verlof, kan de werknemer aan zijn werkgever vragen om de lopende periode te schorsen om een corona-ouderschapsverlof aan te vragen.

Hij kan zijn tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om de tewerkstellingsbreuk te wijzigen of hij vraagt het corona-ouderschapsverlof in dezelfde tewerkstellingsbreuk (1/5 ou 1/2).

Geen cumul! Het corona-ouderschapsverlof kan niet gelijktijdig worden toegepast met andere een onderbreking van de loopbaan of vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van de besluiten inzake loopbaanonderbreking.

7. Wat met de recente maatregelen aangaande de uitzonderlijke schorsing van thematisch verlof?

Een laatste punt dat door deze nieuwe reglementering wordt geregeld, is de combinatie ervan met twee bijzondere maatregelen die al eerder door de regering werden genomen (zie ons artikel van 29 april 2020):

 • werknemers tewerkgesteld door een werkgever die tot een vitale sector behoort, kunnen hun thematisch verlof schorsen om het werk bij hun werkgever te hervatten;
 • werknemers tewerkgesteld door welke werkgever dan ook, kunnen hun thematisch verlof schorsen om te gaan werken bij een andere werkgever die tot een vitale sector behoort.

Geen van deze maatregelen kan worden toegepast in de periode waarin de werknemer corona-ouderschapsverlof neemt.

8. Wat met de ontslagbescherming: geldt deze ook voor het corona-ouderschapsverlof?

Ja. De werknemer is op dezelfde wijze beschermd tegen ontslag als bij het gewone ouderschapsverlof. Vanaf de datum van de vereiste kennisgeving tot 3 maanden na de einddatum van het verlof mag de werkgever de werknemer niet ontslaan, tenzij om dringende of voldoende reden. Doet hij dat toch, dan moet hij een extra schadevergoeding betalen van 6 maanden loon.

Het corona-ouderschapsverlof wordt immers uitgeoefend “onder de voorwaarden en nadere regelen zoals voor hem van toepassing volgens de wet en de koninklijke besluiten inzake het ouderschapsverlof, in zover dit besluit niet afwijkt van deze bepalingen”.

Geldt de ontslagbescherming eveneens bij weigering door de werkgever?

Ja, ook in geval van weigering door de werkgever geldt dezelfde ontslagbescherming. En dit alleszins tot drie maanden na de schriftelijke kennisgeving van de weigeringsbeslissing door de werkgever.

Bron: Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof, BS 14 mei 2020 / Infoblad RVA T9. Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, §1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen en tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque (1), BS 30 juni 2020.