Coronavirus: versterkte (en aangepaste) maatregelen!


99403

De regering heeft versterkte maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Sinds woensdagmiddag 18 maart tot en met 3 mei 2020 moeten alle niet essentiële winkels dicht en is telewerk verplicht waar dit mogelijk is.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden er bijkomende maatregelen genomen op 17maart 2020. Inmiddels werden deze maatregelen weer aangepast.

Deze bepalingen werden opgenomen in een Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (BS, 23 maart 2020). Zij zijn in voege sinds 23 maart en dit tot en met 3 mei 2020. Ze kunnen na evaluatie met twee weken worden verlengd.

Dit ministerieel besluit werd tot nu toe gewijzigd door :

Wij sommen hierna de maatregelen op die een invloed zullen hebben op de twerkstelling van uw personeel.

1. Scholen

De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst. Opvang wordt echter verzekerd, en dit eveneens  tijdens de Paasvakantie. De kinderdagverblijven blijven open. Normaal gezien kan het gebrek aan kinderopvang niet ingeroepen worden om wegens overmacht tijdelijk werkloos te worden gesteld. Het is enkel indien het duidelijk bewezen wordt dat er geen kinderopvang was en dat de ouder geen alternatief had, dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd zou kunnen worden. Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.

2. Handelszaken

Alle vrijetijdsactiviteiten worden geannuleerd. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten met uitzondering van:

 • de voedingswinkels,
 • de apotheken,
 • de dierenvoedingswinkels,
 • de krantenwinkels,
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen,
 • de telecomwinkels (met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak);
 • winkels voor medische hulpmiddelen (maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak),
 • de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen,
 • de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen;
 • de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De toegang tot grootwarenhuizen, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra en boonkwekerijen alsook groothandels bestemd voor professionelen wordt echter beperkt tot beperkt aantal klanten (maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten).

Sinds 24 maart 2020 zijn kappers uitgesloten en moeten ze hun deuren sluiten.

Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing. Deze winkels kunnen hun personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen als de tewerkstelling onmogelijk wordt door deze maatregel.

Markten in de open lucht worden gesloten en voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn. Deze zaken kunnen hun personeel ook in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen als hierdoor de tewerkstelling onmogelijk wordt.

Tot slot zijn levering van maaltijden en meeneemmaaltijden toegestaan.

3. Bewegingsvrijheid

De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:

 • zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is (zie hierboven);
 • toegang te hebben tot bankautomaten en de post;
 • toegang te hebben tot medische zorgen;
 • om bijstand te verlenen (oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen);
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
 • buitenwandelingen of een individuele fysieke activiteit met een familielid die onder hetzelfde dak wonen;
 • begrafenisceremonies (max. 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon);
 • burgerlijke en religieuze huwelijken (maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst);
 • om te zorgen voor dieren;
 • om tegemoet te komen aan familiale noden, zoals een bezoek brengen aan de partner of kinderen in het kader van co-ouderschap;
 • om de verplaatsingen in het kader van vrijwilligerswerk binnen een bedrijf van een cruciale sector of een essentiële dienst zoals bedoeld in artikel 3 uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer.

Sinds 7 april 2020 voorziet het Koninklijk Besluit van 6 april 2020 dat een administratieve boete van 250 EUR zal worden opgelegd in geval van niet-naleving van deze maatregelen.

4. Tewerkstelling van het personeel

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden, behalve om naar het werk te gaan. Uw werknemers kunnen bijgevolg komen werken en u kan hen tewerkstellen op voorwaarde dat u de reeds bestaande en nieuwe maatregelen naleeft.

Een attest dat de noodzaak aantoont om zich naar het werk te begeven is beschikbaar in DocGenerator (nr. 90128).

Ongeacht de omvang van uw onderneming bent u verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is en dit zonder uitzondering. Met andere woorden, is telewerk verplicht bij alle niet essentiële bedrijven.

Een lijst van de essentiële bedrijven kunt u hier terugvinden. Voor de private sector, wordt deze lijst vertaald naar de paritaire comités. Deze lijst werd op 17 april 2020 aangepast.

Voor de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is dient u strikt ‘social distancing’ na te leven (hiermee bedoelt men alle maatregelen om het contact tussen personen te verminderen, zoals 1,5 meter afstand houden van elkander, alle niet-essentiële sociale contacten vermijden,…). Wij adviseren u om hieromtrent contact op te nemen met uw (externe) preventiedienst. Deze regel geldt zowel tijdens de uitoefening van het werk alsook wanneer u het vervoer van uw werknemers organiseert. Indien u deze verplichtingen niet kan naleven, moet u uw onderneming sluiten. Uw personeel kan dan beroep doen op tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

Indien de overheid vaststelt dat u de social distancing-maatregelen niet naleeft, kan zij u bij een eerste keer een zware boete opleggen. Indien bij een tweede vaststelling blijkt dat u de verplichtingen inzake sociale distancing nog steeds niet naleeft, kan zij uw onderneming laten sluiten. Hierbij dient te worden verduidelijkt dat deze beslissing niet beschouwd kan worden als overmacht. Bijgevolg zal u gehouden zijn tot doorbetaling van uw werknemers tijdens de inactiviteitsdagen.

We stippen aan dat deze  maatregelen niet van toepassing zijn indien uw onderneming behoort tot één van  de cruciale sectoren en essentiële diensten (zie de lijst waarnaar verwezen wordt hierboven) met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten. Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

5. Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, doch er wordt verzocht om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Zij dient zodanig georganiseerd worden opdat de regels van social distancing gegarandeerd wordt, in het bijzonder het waarborgen van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Overigens kondigde de NMBS aan dat de P-treinen zullen niet rijden. De MIVB verminderde haar aanbod met 1/3 om zich aan de huidige crisis aan te passen.

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd door de regering. Ze kunnen dus te allen tijde worden gewijzigd. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met dit nummer: 0800/120.33. Voor meer info, zie de website van de Eerste minister en de website van de FOD Economie.

Meer informatie over de impact van het coronavirus op uw onderneming kunt in onze Dossier Coronavirus Covid-19 terugvinden.

 

Bronnen

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 23 maart 2020.

Ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 24 maart 2020.

Persbericht van 27 maart 2020.

Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 3 april 2020.

De besslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april 2020.

Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 17 april 2020.