Openbare sector: eindejaarstoelage 2020 (UPDATE)

Van 
102196

Zowel de federale overheid als de meeste lokale besturen kennen aan hun personeelsleden een eindejaarspremie toe. Hoewel ze op elkaar gelijken, bespreken we ze hier apart.

Deze bedragen werden bevestigd door de omzendbrief nr. 687 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 november 2020.

1. Federale overheid

1.1. Bedrag

De personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt hebben recht op een eindejaarstoelage. Het bedrag van deze toelage bestaat uit een forfaitair en veranderlijk gedeelte.

Elk jaar geeft de federale overheid de richtlijnen over de berekening ervan uit.

  • Het forfaitair gedeelte, jaarlijks geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober, bedraagt voor het jaar 2020: 753,39 EUR x 107,86/106,75 = 761,22 EUR.
  • Het veranderlijk gedeelte stemt overeen met 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar diende. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

Daarnaast wordt een supplement van 7 % van de brutomaandwedde voorzien. Dit supplement schommelt tussen min. 175,7539 en max. 351,5079 EUR voor het jaar 2020.

1.2. Uitbetalingsperiode

De eindejaarstoelage wordt elk jaar in de maand december uitbetaald. De precieze datum moet nog vastgesteld worden.

1.3. Inhoudingen

Voor statutairen is slechts een beperkt gedeelte van de eindejaarspremie onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Dit gedeelte bedraagt 403,7024 EUR voor een premie van 761,22 EUR.

Contractuelen betalen de gewone socialezekerheidsbijdragen (13,07 %) op hun toelage.

2. Vlaamse lokale besturen

Vooreerst valt op te merken dat de lokale besturen niet verplicht zijn om een eindejaarspremie toe te kennen. Als zij dit wel doen, moeten zij de regels volgen zoals deze voorgeschreven worden door de Vlaamse overheid. Deze regels wijken af van die van de federale overheid.

2.1. Bedrag

Zo bedraagt het vast gedeelte 385,68 EUR x 107,86/106,75 = 389,69 EUR. Dit vast bedrag werd verhoogd met 698,74 EUR, en sinds het jaar 2013, met 200 EUR.

Het vast gedeelte bedraagt dus: 389,69 EUR + 698,74 EUR + 200 EUR = 1288,43 EUR.

Het veranderlijk gedeelte stemt overeen met 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

2.2. Uitbetalingsperiode

De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december in één keer uitbetaald.

2.3. Inhoudingen

Voor de vastbenoemde personeelsleden is het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend 930,9124 EUR.

Voor de contractuele personeelsleden blijft de verhoogde eindejaarstoelage integraal onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.