Verlenging van het overbruggingsrecht in juli en augustus


100982

 

1. Wie zijn de beoogde zelfstandigen?

 • De zelfstandigen en helpers in hoofberoep en de meewerkende echtgenoten (volledige uitkering).
 • De zelfstandigen in bijberoep

o die wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan deze van een zelfstandige in hoofdberoep (volledige uitkering) of

o wiens wettelijk verschuldigde bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6 996,89 euro et 13 993,78 euro (maximaal halve uitkering).

 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (maximaal halve uitkering).
 • De zelfstandige die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en hun pensioen niet opgenomen hebben en die op basis van hun referte-inkomen van N-3 in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, met name minimum 745,15€ (volledige uitkering) *

* Dit is een nieuwigheid die met terugwerkende kracht tot 01/03/2020 van toepassing is.

2. Welke situaties worden gedekt?

a) De zelfstandigen getroffen door de sluitingsmaatregelen:

 • Discotheken en danszalen
 • De jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is
 • de massa-evenementen die doorgaans worden georganiseerd voor
  • meer dan 200 personen binnen (vanaf augustus 400 personen binnen)
  • meer dan 400 personen buiten (vanaf augustus 800 personen buiten)
 • De zelfstandigen wiens activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de activiteiten bedoeld in het voorgaande punt. De aanvrager moet in zijn aanvraag deze afhankelijkheidsband aantonen.

Formulieren juli :

- Bijlage 1 (volledig overbruggingsrecht - gedwongen stopzetting)
- Bijlage 2 (gedeeltelijk overbruggingsrecht - gedwongen stopzetting)

Formulieren augustus :

- Bijlage 1 (volledig overbruggingsrecht - gedwongen stopzetting)
- Bijlage 2 (gedeeltelijk overbruggingsrecht - gedwongen stopzetting)

b) De zelfstandigen die niet (meer) getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen

 • Deze zelfstandigen moeten hun zelfstandige activiteit volledig als gevolg van COVID-19 gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken in de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering verschuldigd is.
 • NIEUW: De aanvrager moet objectieve elementen voorleggen die aantonen dat de gedwongen onderbreking een onmiddellijk gevolg van COVID-19 is omdat het nog steeds onmogelijk is om de zelfstandige activiteit opnieuw op te starten. Het effectieve verband tussen de onderbreking van de zelfstandige activiteit enerzijds en de COVID-19-crisis anderzijds moet aangetoond worden aan de hand van objectieve elementen, zoals een aanzienlijke daling van de inkomsten, van de activiteit (daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad, stijging van het aantal annuleringen, enz.), onderbroken leveringen, of een daling van de verkoop.
 • De aanvrager moet duidelijk aantonen dat het verderzetten van zijn zelfstandige activiteit nog niet rendabel is en hij om die reden ertoe gedwongen wordt om zijn zelfstandige activiteit ook nog in juli en eventueel augustus verder te onderbreken. Een loutere vermindering van clienteel, omzet, ... volstaat dus niet. Het moet gaan om een vermindering die tot gevolg heeft dat heropstarten verlieslatend is en geen leefbaar inkomen kan opleveren.

Formulieren juli:

- Bijlage 3 (volledig overbruggingsrecht - vrijwillige onderberking)
- Bijlage 4 (gedeeltelijk overbruggingsrecht - vrijwilige onderbreking)

Formulieren augusuts:

- Bijlage 3 (volledig overbruggingsrecht - vrijwillige onderberking)
- Bijlage 4 (gedeeltelijk overbruggingsrecht - vrijwilige onderbreking)

3. Wat is het bedrag van de financiële uitkering?

Het maandelijkse bedrag van de volledige financiële uitkering dat door het fonds wordt betaald is:

 • voor zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit: € 1.614,10
 • voor zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit: € 1.291,69

Het maandelijkse bedrag van de gedeeltelijke financiële uitkering dat door het fonds wordt betaald is:

 • voor zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit: € 807,05
 • voor zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit: € 645,85

4. Hoe dient u de aanvraag in?

Als u een aanvraag voor een overbruggingsrecht wilt indienen, vul dan het aangepaste formulier in (zie hierboven) en stuur het ons terug:

 • per post naar het volgende adres:

GROUP S SVZ
Ursulinenstraat 2
1000 Brussel

De aanvragen voor de maanden juli en augustus moeten op twee afzonderlijke formulieren worden ingediend.