WLTP-norm om de CO2-uitstoot te berekenen: welke impact op bedrijfswagens?

Van 
92140

Vanaf 1 september 2018 worden alle nieuwe wagens getest volgens de WLTP om de CO2-uitstoot te berekenen. In dit artikel gaan we na wat de impact is van deze nieuwigheid op bedrijfswagens.

Wat is de WLTP?

Alvorens op de markt te komen, ondergaat een wagen een reeks tests teneinde te worden gehomologeerd. Meer bepaald wordt de CO2-uitstoot van de wagen gemeten en gekwantificeerd.

Om deze CO2-uitstoot  te berekenen werd tot op heden de NEDC-procedure (New European Driving Cycle) gebruikt. Deze methode dateert uit de jaren '70. Aangezien de technologie intussen geëvolueerd is, en  gelet ook op het dieselgate, heeft de Europese Unie beslist een nieuwe testprocedure, de WLTP-procedure (Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure), te installeren. Deze procedure geeft een realistischere weergave van de CO2-uitstoot  van een wagen.

Als men de twee procedures vergelijkt, dan geeft de WLTP een CO2-uitstoot die ongeveer 20% hoger is dan het resultaat van de NEDC.

Wat is de timing?

Vanaf 1 september 2017 is de WLTP de officiële testmethode geworden voor nieuwe modellen. Een nieuw model is een voertuig dat vóór die datum niet in de handel verkrijgbaar was.

Vanaf 1 september 2018 worden alle nieuwe wagens, met inbegrip van modellen die al lang op de markt zijn, getest volgens de WLTP. Op het gelijkvormigheidsattest (COC) worden nog twee waarden vermeld:  WLTP (rubriek 49.4) en NEDC of NEDC 2.0. (laatstgenoemde waarde is het WLTP-resultaat dat via een conversiesysteem werd teruggerekend naar een NEDC-resultaat) (rubriek 49.1).

Wat is de algemene impact van de WLTP?

Op federaal niveau wordt de CO2-uitstoot gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard, de solidariteitsbijdrage en de aftrekbaarheid van beroepskosten terwijl op gewestelijk niveau de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) aan de hand hiervan worden berekend.

Wat is de impact op bedrijfswagens in het bijzonder?

De CO2-uitstoot wordt in het bijzonder gebruikt voor de berekening van het belastbaar voordeel van een bedrijfswagen in hoofde van de werknemer en van de solidariteitsbijdrage verschuldigd door de werkgever.

Solidariteitsbijdrage

De werkgever is een solidariteitsbijdrage verschuldigd die bestaat uit een forfaitair maandelijks bedrag, voor het privégebruik van een bedrijfswagen die rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking wordt gesteld.

Deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen.

Voordeel van alle aard

Als een werkgever een wagen ter beschikking van zijn werknemer stelt die hij voor privédoeleinden mag gebruiken, dan moet er een belastbaar voordeel worden berekend (bedrijfsvoorheffing).

Dit voordeel wordt momenteel berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen volgens de volgende formule: cataloguswaarde x CO2-percentage x 6/7.

Het CO2-percentage wordt bepaald door het CO2-uitstootgehalte van een voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot. De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks vastgelegd en is afhankelijk van de jaarlijkse evolutie van de CO2-uitstoot van het wagenpark (1 oktober N-2 tot 30 september N-1). Concreet betekent dit dat de berekening voor 2019 wordt uitgevoerd op basis van de volgende periode: 1 oktober 2017 - 30 september 2018.

Welke norm gebruiken voor bedrijfswagens?

Aangezien de WLTP-norm een CO2-uitstoot geeft die ongeveer 20% hoger is dan de NEDC-norm, kan de financiële impact groot zijn en dit zowel voor de werknemer (belastbaar voordeel) als voor de werkgever (solidariteitsbijdrage en fiscale aftrekbaarheid), vermits de CO2-uitstoot telkens weer in de berekening wordt meegenomen.

De Europese Unie heeft echter verklaard dat deze verhoging van de CO2-uitstoot geen hogere fiscale druk tot gevolg mag hebben.

Volgens de laatste informatie zullen de CO2-waarden NEDC of NEDC 2.0 (voor voertuigen waarvoor de uitstoot nu volgens de WLTP-norm wordt berekend) verder worden gebruikt voor de berekening van de (para)fiscaliteit van bedrijfswagens en dit tot 31 december 2020.

Waar de NEDC- en WLTP-gegevens vinden?

In bepaalde gevallen blijken de beide gegevens niet op het inschrijvingsbewijs (CIM) te staan, maar wel op het gelijkvormigheidsattest (COC).

Tot op heden was bepaald dat men zowel op sociaal vlak (solidariteitsbijdrage) als op fiscaal vlak (voordeel van alle aard) de CO2-uitstoot moet nemen die op het inschrijvingsbewijs van de wagen is vermeld.

Nu de NEDC-norm in sommige gevallen niet meer op het inschrijvingsbewijs staat, hebben de bevoegde ministers laten weten dat voortaan de waarde op gelijkvormigheidsattest (COC) in aanmerking moet worden genomen. De instructies zullen in deze zin worden aangepast.

Het is dus de CO2-uitstoot vermeld onder rubriek 49.1. (gecombineerde CO2-waarde) van het gelijkvormigheidsattest (COC) die tot einde 2020 moet worden gebruikt voor de berekening van de (para)fiscaliteit van bedrijfswagens.

En het beleid inzake de toekenning van bedrijfswagens?

Het beleid inzake de toekenning van bedrijfswagens wordt vaak bepaald op basis van de betrokken autocategorie of het budgetbedrag.  In die gevallen heeft de CO2-uitstoot eveneens een impact. In andere ondernemingen is de ecologische impact van de wagen een bepalende factor en zijn er grenzen inzake CO2-uitstoot van toepassing.

Het kan bijgevolg gebeuren dat bepaalde wagens geen deel meer uitmaken van het beschikbare pakket. Sommige ondernemingen zullen er dan ook aan denken om hun car policy aan te passen.