Aangekondigde wijzigingen van het mobiliteitsbudget

Van 

De regering zette het licht op groen voor het wetsontwerp van de minister van Financiën voor een groenere mobiliteit. Deze doelstelling wordt bereikt door in het bijzonder in te zetten op de vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget.


Het mobiliteitsbudget dat inmiddels ongeveer 2 jaar bestaat, kende niet het verwachte succes. Om het aantrekkelijker te maken stelt de regering voor om het te vereenvoudigen, te versoepelen en uit te breiden.

De wijzigingen worden in twee stappen uitgevoerd.

1. Wijzigingen vanaf 1 september 2021

1.1. Uitbreiding van de keuzes in pijler 2 duurzame vervoermiddelen

In de categorie zachte mobiliteit worden de volgende elementen toegevoegd:

  • Het in aanmerking nemen van financieringskosten (bijvoorbeeld leningen voor fietsen), stallingskosten en uitrustingskosten voor de bescherming van de bestuurder en zijn passagiers, alsook voor de verhoging van hun zichtbaarheid.
  • Toevoeging van een nieuwe categorie elektrische voortbewegingstoestellen: driewielers (personenvervoer) en vierwielers met gesloten passagiersruimte.

In de categorie openbaar vervoer wordt het volgende element toegevoegd:

  • Het in aanmerking nemen van abonnementen voor openbaar vervoer voor de verplaatsingen van de inwonende gezinsleden van de werknemer.

In de gelijkstellingen met duurzame vervoermiddelen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Het in aanmerking nemen van parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van openbaar vervoer.
  • Het in aanmerking nemen van de voetgangerspremie voor woon-werkverplaatsingen.
  • Het in aanmerking nemen van kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening voor huisvestingskosten.
  • Uitbreiding tot een straal van 10 km van de plaats van tewerkstelling  voor de toelaatbaarheid van huisvestingskosten.

Opmerking inzake de voetgangerspremie: deze premie wordt uitsluitend in het kader van het mobiliteitsbudget gecreëerd. Het bedrag ervan zal gelijk zijn aan het bedrag van de fietsvergoeding (0,24 euro/km). Woon-werkplaatsen met (elektrische) step, hoverboard enz. kunnen op dezelfde wijze worden vergoed. Het is niet van toepassing voor woon-werkverplaatsingen die te voet of met een step worden afgelegd buiten het mobiliteitsbudget.

1.2. Wijziging van bepaalde regels

1.2.1. Bepaling van het bedrag van het mobiliteitsbudget

De werkgever zal de kosten van de bedrijfswagen die het gevolg zijn van het gebruik van die wagen voor beroepsdoeleinden, in mindering mogen brengen van het mobiliteitsbudget op voorwaarde dat hij de kosten van de werknemer voor verplaatsingen voor beroepsdoeleinden bovenop het mobiliteitsbudget vergoedt tijdens de toekenning ervan.

Er wordt ook bepaald dat de Koning een formule kan vastleggen waarmee het bedrag van het mobiliteitsbudget moet worden berekend.

1.2.2. Afschaffing van het begrip behoren tot een functiecategorie

Tot op heden komt een werknemer in aanmerking voor een bedrijfswagen voor zover hij deel uitmaakt van een functiecategorie waarvoor het bij zijn werkgever geldende bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet.

Deze verplichting om tot een functiecategorie te behoren, wordt opgeheven. Het mobiliteitsbudget wordt dus niet langer gekoppeld aan het behoren tot een bepaalde functiecategorie.

Het is het bedrijfswagenbeleid van de werkgever dat van belang wordt.

1.2.3. Verplichting om minstens één aanbod te doen in pijler 2

De werkgever zal verplicht zijn om minstens één aanbod te doen in het kader van pijler 2 (duurzame vervoermiddelen).  Tot nu toe was de werkgever niet verplicht om elk van de drie pijlers aan te bieden.

1.2.4. Uiteindelijk geen afschaffing van de wachttermijnen

Oorspronkelijk was voorzien om de wachttermijnen af te schaffen die momenteel aan de werkgever en de werknemer worden opgelegd om van het mobiliteitsbudget gebruik te kunnen maken. De afschaffing staat echter niet vermeld in de laatste versie van het voorontwerp van wet.

2. Wijzigingen vanaf 1 januari 2026

Vanaf deze datum kunnen in pijler 1 enkel volledig elektrische wagens als milieuvriendelijk worden beschouwd. De mogelijkheid om een wagen met een CO2-uitstoot onder een bepaalde grens te kiezen, wordt afgeschaft.

Deze verplichting om een wagen zonder CO2-uitstoot te kiezen, zal ook van toepassing zijn voor alle gemotoriseerde voertuigen die behoren tot de zachte mobiliteit, alsook op de oplossingen inzake carpooling en autodelen en de diensten voor de verhuur van wagens met chauffeur.

3. En nu?

De informatie die voorafgaat, moet nog verschillende stappen doorlopen alvorens definitief te zijn (Raad van State en parlement). Het is dan ook niet uitgesloten dat er nog wijzigingen worden aangebracht.

We volgen dit dossier op de voet op en brengen u op de hoogte zodra we meer en definitieve informatie hebben.

Bron: Ministerraad van 21 mei 2021, voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit.