Alcohol- en drugsbeleid in de onderneming: vergeet niet uw arbeidsreglement aan te passen!


44755

Ingevolge CAO nr. 100 van 1 april 2009 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming, is elke werkgever in een eerste fase verplicht de uitgangspunten en doelstellingen van het preventief alcohol – en drugsbeleid in zijn onderneming te bepalen en een beleids- of intentieverklaring uit te werken die de krijtlijnen bevat van het preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming.

In een tweede fase kan de werkgever deze uitgangspunten en doelstellingen verder uitwerken. Deze fase is niet verplicht voor elke onderneming en is alleen van toepassing voor zover de realisatie van de uitgangspunten en doelstellingen dit vereist.

Elke werkgever is verplicht passende maatregelen te nemen zodat de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers alle nodige informatie krijgen omtrent de maatregelen inzake het alcohol- en drugsbeleid in de onderneming.

Daartoe moeten deze maatregelen verplicht in het arbeidsreglement worden opgenomen en dit vóór 01/04/2010.

Wanneer de werkgever zich beperkt tot fase 1, kan de beleids- en intentieverklaring worden opgenomen in het arbeidsreglement zonder dat daartoe de procedure van wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van de wijziging ervan ontvangen.

De werkgever die de uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugsbeleid verder wenst uit te werken in het kader van fase 2, dient wel de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te volgen.

Voor meer informatie omtrent het preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming, zie ook ons artikel dd. 17 april 2009.