Alternatieve en kostenbesparende verloningswijzen (2): de winstpremie

Van 

De prijsstijgingen die we momenteel ondergaan, zullen je als werkgever ongetwijfeld aanzetten om het loon van je werknemers een boost geven zonder dat daarmee al te veel kosten en formaliteiten gepaard gaan. Laten we eens kijken naar wat er bestaat, door voort te gaan met de winstpremie.


De winstpremie is een systeem dat het voor de ondernemingen mogelijk maakt om hun werknemers een bonus op hun verdeelbare winst toe te kennen. Met deze bonus of premie kunnen de werknemers op eenvoudige en flexibele wijze worden beloond via de toekenning van een som geld zonder hen echter stemrecht binnen de onderneming te geven. Om de maatregel aantrekkelijk te maken, werd bovendien voorzien in een sociaal en fiscaal gunstige behandeling.

1. Welk soort premie?

Het betreft een winstpremie, namelijk een premie die in geld wordt toegekend ingeval een vennootschap (of een groep van vennootschappen) de totale commerciële winst of een deel ervan wil verdelen onder de werknemers (winst na belastingen).

De winstpremie is hetzij:

  • identiek: het bedrag ervan is gelijk voor alle werknemers of het bedrag ervan stemt overeen met een gelijk percentage van het loon van de werknemers;
  • gecategoriseerd: verschillende premie voor elke werknemerscategorie waarvan het bedrag afhankelijk is van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria.

2. Voor wie?

De werkgever moet een vennootschap (of een groep van vennootschappen) zijn die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. De vzw's, de openbare instellingen en administraties worden dus niet beoogd.

De begunstigden zijn de werknemers die, al of niet krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon (band van ondergeschiktheid). De bedrijfsleiders die een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of vergelijkbare functies uitoefenen, kunnen dit voordeel niet bekomen.

Bovendien is deze premie verplicht collectief en kan ze niet worden toegekend op basis van de individuele prestaties van elke werknemer.

3. Zijn er voorwaarden na te leven?

De premie mag niet worden ingevoerd ter vervanging van een bestaand loon. Het betreft een premie die erbij moet komen en niet kan worden ingevoerd met het doel een deel van het loon te verschuiven naar een aantrekkelijkere premie (antimisbruikmaatregel).

4. Is er een maximumbedrag?

Het totale bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa.

5. Hoe de premie invoeren?

De premie wordt op initiatief van de werkgever ingevoerd. Het betreft dus een eenzijdige beslissing van de werkgever om de winstpremie al dan niet toe te kennen.

Een eenvoudige beslissing bij gewone meerderheid van stemmen van de gewone of buitengewone algemene vergadering volstaat om een identieke winstpremie toe te kennen. Het proces-verbaal van deze vergadering moet bepaalde vermeldingen bevatten (bedrag, toekenningsregels, anciënniteitsvoorwaarde, pro rata regels, ezv).

De procedure gaat dus heel snel als het gaat om een identieke premie.

Om een gecategoriseerde premie in te voeren, moet er een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten indien binnen het bedrijf  een syndicale afvaardiging bestaat. Bij gebrek daaraan, kan de werkgever kiezen tussen een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte.

6. Welke sociale en fiscale regeling?

Voor de werkgever is er geen bijdrage te betalen. Deze premie wordt toch beschouwd als een verworpen uitgave voor de vennootschapsbelasting.

Voor de werknemer, is er wel een solidariteitsbijdrage gelijk aan 13,07% van het bedrag van de premie en ze is onderworpen aan een belasting van 7% (belasting gelijkgesteld met de inkomstenbelasting).

Voorbeeld: een werkgever kent aan al zijn werknemers een identieke winstpremie toe van 750 euro. Dat komt voor iedereen neer op een nettobedrag van 606,34 euro (98,02 euro aan sociale lasten en een belasting van 45,64 euro).

7. Komt deze premie in aanmerking voor de loonnorm?

Nee, het betreft een loonbestanddeel waarmee geen rekening wordt gehouden voor de berekening van de loonnorm (uit het begrip loonkost uitgesloten bestanddeel).

8. Hoe kan Group S u helpen?

Sinds de invoering van dit systeem in 2018 hebben we een groot aantal van onze aangeslotenen kunnen begeleiden bij de invoering van deze premie. Maak gebruik van onze ervaring en aarzel niet om contact op te nemen met uw payroll advisor.

Dit soort van voordeel wordt samen met een hele reeks andere voordelen uitvoerig besproken in ons naslagwerk over Alternatieve vergoedingen. Kijk zeker eens naar de nieuwe editie (juni 2022).