Bijverdienen na pensioen: nieuwe regels vanaf 1 januari 2013


60690

Een gepensioneerde mag tot een bepaald bedrag per jaar bijverdienen in de hoedanigheid van werknemer (arbeider, bediende, statutair) of zelfstandige. Het grensbedrag hangt af van de leeftijd van de persoon en het aantal kinderen ten laste. Welke inkomsten in aanmerking komen voor de berekening en wat de maximumbedragen zijn kan u terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Wanneer het grensbedrag van de toegelaten arbeid met minstens 15% wordt overschreden, verliest de zelfstandige of werknemer zijn pensioen voor het betrokken jaar (= volledige schorsing). Indien het bedrag wordt overschreden met minder dan 15%, wordt het pensioen in principe verlaagd met het percentage van de overschrijding (= gedeeltelijke schorsing).

Op 11 januari ll. keurde de ministerraad twee ontwerpen van KB goed waardoor deze principeregels worden versoepeld.

Zelfstandigen

Voor de gepensioneerde zelfstandigen ouder dan 65 jaar die een beroepsloopbaan van 42 jaar (gemengde loopbaan inbegrepen) kunnen voorleggen wordt de inkomensgrens vanaf  1 januari 2013 volledig afgeschaft. Deze loopbaanvoorwaarde zal wellicht nog worden geëvalueerd.

Voor de gepensioneerde zelfstandigen jonger dan 65 jaar of zij die geen beroepsloopbaan van 42 jaar kunnen voorleggen, wordt de inkomensgrens geïndexeerd. Ook de sancties bij overschrijding worden soepeler: het percentage waaronder het pensioenverlies proportioneel wordt berekend met de overschrijding van het maximumbedrag wordt verhoogd van 15% tot 25%.

Verder worden een aantal vereenvoudigingen ingevoerd:

  • om te vermijden dat er in de loop van het jaar wordt gewijzigd van categorie geldt er voortaan per kalenderjaar slechts één inkomensgrens, en wel de voordeligste;
  • de inkomensgrens blijft behouden voor het jaar van de 65ste verjaardag om de vervroegde opname van het pensioen te vermijden;
  • de definitie van inkomsten en de cumul van een pensioen met andere sociale uitkeringen worden verder geharmoniseerd;
  • de aangifte van een activiteit wordt vereenvoudigd;
  • de sociale bijdragen van de gepensioneerde zelfstandigen van 65 jaar met een loopbaan van 42 jaar, zullen bij een gelijkaardig inkomen niet oplopen maar evenredig blijven aan de bijdragen voor het jaar 2012;

Werknemers

Vanaf 1 januari 2013 kunnen 65-plussers die een beroepsloopbaan van 42 jaar kunnen voorleggen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. 

Voor mensen met een kortere loopbaan worden de regels versoepeld en de grensbedragen geïndexeerd met 2%. 

Vanaf 2014 moeten de inkomensgrenzen de automatische indexering volgen voor werknemers in de privésector. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor weduwen met een overlevingspensioen. Zij mochten steeds minder bijverdienen en werden zo uit de arbeidsmarkt geduwd. Daarnaast worden ook een aantal belangrijke administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Zo zullen de drie pensioendiensten voortaan de wettelijke regels op dezelfde manier toepassen wat veel meer zekerheid geeft aan mensen met een gemengde loopbaan. Ook de aangifteplicht verdwijnt, zowel voor de gepensioneerden als voor de werkgevers. Tot slot is er ook een aanpassing van de fiscale regels inzake de belastingvermindering voorzien voor inkomens bekomen uit professionele activiteiten na de pensioengerechtigde leeftijd.

Opmerking: de ontwerpbesluiten worden nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Deze nieuwe regels treden pas in werking vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: persberichten van 11 januari 2013 op http://www.presscenter.org, alexanderdecroo.be en decroo.belgium.be