Brusselse werkgevers: vergeet niet uw diagnose van de mobiliteit in uw onderneming op te maken

Van 

De ondernemingen die meer dan 100 werknemers op dezelfde plaats in het Brussels Gewest tewerkstellen moeten een vervoerplan opstellen.


Het doel van dit bedrijfsvervoerplan is de mobiliteit in Brussel te verbeteren door verkeersopstoppingen te verminderen en de impact van bedrijfsverplaatsingen op het milieu te verkleinen.

1. Welke ondernemingen zijn hierbij betrokken?

Alle ondernemingen die meer dan 100 werknemers op dezelfde plaats in het Brussels Gewest tewerkstellen, moeten een bedrijfsvervoerplan opstellen.

Deze verplichting geldt zowel voor privébedrijven als voor publiekrechtelijke instellingen.

2. Wat moet in dit vervoerplan worden opgenomen?

Het vervoerplan moet de algemene inlichtingen voor identificatie van de onderneming vermelden (benaming, adres, contactpersoon ...). Het bevat twee luiken.

2.1. Eerste luik: een diagnose

De werkgever moet een diagnose van de mobiliteit in zijn onderneming opmaken. Deze diagnose beschrijft en analyseert de verplaatsingen van de werknemers en de bezoekers alsook de bereikbaarheid van de onderneming.

De referentiedatuum voor het opstellen van uw diagnostiek  is op 30 juni 2021.

U vindt meer inlichtingen over de inhoud van deze diagnose op de website van Leefmilieu Brussels.

2.2. Tweede luik: een concreet actieplan

De werkgever moet een concreet actieplan opstellen dat erop gericht is de toestand te verbeteren.

Dit is onderverdeeld in 3 delen.

1° De doelstellingen

De werkgever moet doelstellingen voor de verplaatsingen opstellen met als referentiedatum 30 juni 2024 (of de volgende actualisatie van het plan) en dit voor alle types van verplaatsingen (woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen).

2° Verplichte maatregelen: uitvoering en planning

Dit actieplan moet een reeks verplichte maatregelen bevatten:

  • een contactpersoon aanwijzen;
  • de werknemers informeren over de maatregelen van het plan;
  • de werknemers sensibiliseren over duurzame vervoerswijzen (ten minste één bewustmakingsactie);
  • de werknemers en bezoekers een multimodaal toegangsplan ter beschikking stellen (dat informatie geeft over alle verplaatsingswijzen om site te bereiken);
  • combinatie of vervanging van de bedrijfswagen aanmoedigen;
  • een overdekte en beveiligde fietsenstalling installeren, die het minimum aantal opgelegde plaatsen omvat;
  • het opstellen en uitvoeren van een plan om te kunnen reageren op uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van werknemers.

3° Bijkomende maatregelen om de doelstellingen te behalen: planning en uitvoering

Bovendien bestaan er een reeks aanvullende maatregelen die op niveau van de onderneming kunnen worden toegepast (bijvoorbeeld: het aanmoedigen van het telewerken, opleidingen aanbieden voor het personeel om milieuvriendelijker te rijden, de toegang voor voetgangers verbeteren, carpooling promoten,…).

U vindt meer inlichtingen over de inhoud van dit actieplan op de website van Leefmilieu Brussels.

3. Wat is de te volgen procedure?

Leefmilieu Brussel stelt een in te vullen BVP-formulier ter beschikking.

De werkgevers moeten hun diagnose uiterlijk tegen 30 juni 2021 opmaken.

Vervolgens moeten ze hun BVP-formulier ten laatste op 31 januari 2022 indienen.

4. En de federale enquête?

Er bestaat ook een mobiliteitsenquête op federaal niveau, uitgevoerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Ondernemingen die de voorwaarden van de Brusselse enquête vervullen, zijn niet verplicht beide enquêtes in te vullen. Bij het invullen van het Brusselse online formulier kan de onderneming vermelden dat ze wenst dat dit formulier eveneens geldt als antwoord op de federale enquête woon-werkverkeer. In dat geval zal de Brusselse instelling de inhoud van het formulier overmaken aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zo moet de werkgever alle gegevens hernomen op het BVP-formulier niet opnieuw invoeren in de federale applicatie.

Opgelet: U moet wel  de referenties van het advies van ondernemingsraad toevoegen (verplicht voor de federale overheid) in het BVP formulier.

Belangrijk: het verzenden van de gegevens gaat enkel in de richting Brussels BVP-formulier → federale Diagnostiek en niet andersom.

Bron: site van Leefmilieu Brussels.