Coronavirus: Komt er een verlenging van het vaccinatieverlof?

Van 

Minister Dermagne wenst een verlenging van het vaccinatieverlof. De bestaande regeling liep af op 30 juni 2022.


Wat is het vaccinatieverlof?

Het vaccinatieverlof wordt in de wet als een vorm van klein verlet beschouwd.

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Daarnaast heeft de werknemer dit recht ook om:

  • een minderjarig kind, dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.
  • een meerderjarige persoon met een handicap of onder voogdij te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om die persoon tegen het COVID-19-coronavirus te laten vaccineren.

Voor meer info omtrent de regeling van het vaccinatieverlof, kan u ons artikel hierover consulteren.

Verlenging?

Het recht op vaccinatieverlof (met het oog op de vaccinatie van de werknemer zelf) trad in werking op 9 april 2021 en zou in principe buiten werking treden op 31/12/2021. Deze regeling werd dan vervolgens verlengd tot 30 juni 2022.

Het recht op vaccinatieverlof voor de begeleiding van minderjarige kinderen, meerderjarige gehandicapte kinderen of personen over wie de werknemer de voogdij heeft naar het vaccinatiecentrum trad in werking op 31 december 2021 en liep eveneens af op 30 juni 2022. 

Minister Dermagne heeft een wetsontwerp klaar voor de verlenging van het vaccinatieverlof. Het advies van de NAR werd gevraagd.  

Aangezien het momenteel nog onzeker is of de verlenging er effectief zal komen en als zij er komt, wat de inhoud ervan zal zijn alsook de datum van inwerkingtreding, moet er momenteel van uitgegaan worden dat werknemers geen recht hebben op betaalde afwezigheid wanneer zij tijdens de werkuren afwezig zijn om zichzelf of hun kind te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hun werkgever zal dus akkoord moeten gaan met hun afwezigheid op het werk en zij zullen moeten overeenkomen om hiervoor gebruik te maken van vakantie, inhaalrust of al dan niet betaalde toegestane afwezigheid.

Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie hiervan.