Coronavirus: neutralisatie van het aantal studentenuren tijdens het 1ste kwartaal 2022 voor het contingent van 475 uren

Van 

Voor het 1ste kwartaal 2022, wordt een volledige neutralisatie voorzien van de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs, met inbegrip van de als uitzendkracht gepresteerd uren bij de gebruikers die tot deze sectoren behoren en een neutralisatie van 45 uren die een student presteert ongeacht de sector. Deze uren tellen niet mee voor het contingent van 475 uren. De inkomsten uit deze prestaties zullen ook geneutraliseerd worden om te bepalen of zij te laste zijn van hun ouders.


102233

Context

In principe zijn de prestaties van een student onderworpen aan gewone sociale zekerheidsbijdragen.

De werkgevers kunnen echter vrijgesteld worden van de betaling van gewone sociale zekerheidsbijdragen op voorwaarde dat de studenten niet meer dan 475 uur  presteren tijdens het kalenderjaar. In dat geval is enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Om de indienstneming  van jobstudenten mogelijk te maken om zo het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de coronavirus crisis op te vangen, zijn er enkele maatregelen genomen.

Op 10 februari 2022 werden 2 wetten aangenomen (nog niet gepubliceerd). De maatregelen die erin opgenomen zijn, zijn de volgende.

1. Neutralisatie van 45 uren gepresteerd gedurende het 1ste kwartaal 2022 voor het contingent van 475 uren

De eerste 45 uren die een student presteert tijdens het 1ste kwartaal 2022 tellen niet mee voor het contingent van 475 uren ongeacht de sector.

In praktijk wil dit zeggen dat de student 45 uren meer dan het contingent van 475 uren  met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, en toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen op voorwaarde dat deze 45 bijkomende uren worden gepresteerd gedurende het 1ste kwartaal 2022.

Bedoelde werkgevers?

Deze maatregel geldt voor alle sectoren, met uitzondering van  de gezondheidszorg en het onderwijs (zie punt 2.).

Wat op fiscaal vlak?

Om te vermijden dat studenten door die extra prestaties te veel netto bestaansmiddelen zouden hebben om nog langer ten laste te kunnen zijn van hun ouders, zal ook nu geen rekening worden gehouden met de bezoldigingen voor de eerste 45 uren studentenarbeid die ze in het eerste kwartaal van 2022.

2. Neutralisatie van het aantal uren voor het contingent van 475 uren voor prestaties in de zorg en het onderwijs

In de zorgsector of in het onderwijs, wordt een volledige neutralisatie voorzien van de uren die een student presteert voor het 1ste kwartaal 2022, met inbegrip van de als uitzendkracht gepresteerd uren bij de gebruikers die tot deze sectoren behoren. Daarom tellen deze uren niet mee voor het contingent van 475 uren.

Bedoelde werkgevers?

Deze maatregel is van toepassing op de zorgsector en onderwijs.

Wat de zorgsector betreft gaat het om de studenten die werken in volgende sectoren:

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp - werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector -- werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes :

 

 • 86101 - algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86102 - geriatrische ziekenhuizen
 • 86103 - gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86104 - psychiatrische ziekenhuizen
 • 86109 - overige hospitalisatiediensten
 • 86210 - huisartspraktijken
 • 86901 - activiteiten medische laboratoria
 • 86903 - ziekenvervoer
 • 86904 - activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
 • 86905 - ambulante revalidatieactiviteiten
 • 86906 - verpleegkundige activiteiten
 • 86909 - overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
 • 87101 - rust- en verzorgingstehuizen
 • 87109 - overige verpleeginstellingen  met huisvesting
 • 87201 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
 • 87202 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
 • 87203 - Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
 • 87204 - Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
 • 87205 - Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
 • 87209 - Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
 • 87301 - rusthuizen voor ouderen
 • 87302 - Serviceflats voor ouderen
 • 87303 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
 • 87304 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
 • 87309 - Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
 • 87901 - integrale jeugdhulp met huisvesting
 • 87902 - Algemeen welzijnswerk met huisvesting
 • 87909 - Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
 • 88101 - Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
 • 88102 - Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
 • 88103 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88104 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88109 - Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
 • 88911 - Kinderdagverblijven en crèches
 • 88912 - Kinderopvang door onthaalmoeders
 • 88919 - Overige kinderopvang
 • 88991 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88992 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88993 - Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
 • 88994 - Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
 • 88996 - Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
 • 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

 

In praktijk wil dit zeggen dat de student meer uren dan het contingent van 475 uren met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, en toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen op voorwaarde dat deze bijkomende uren worden gepresteerd gedurende het 1ste kwartaal 2022.

Een tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker die tot een van deze sectoren behoort, wordt gelijkgesteld met een tewerkstelling in deze sector.

Wat op fiscaal vlak?

Om te vermijden dat studenten door die extra prestaties te veel netto bestaansmiddelen zouden hebben om nog langer ten laste te kunnen zijn van hun ouders, zal ook nu geen rekening worden gehouden met de bezoldigingen voor de uren studentenarbeid die ze in het eerste kwartaal van 2022 in de zorgsector en het onderwijs presteren.

3. Hoe aangeven de uren van een student?

De prestaties van de student moeten in Dimona aangeven met het type werknemer ‘STU’, ten laatste op de dag waarop de student begint te werken. Houdt u zich niet aan de regels van de aangifte, dan krijgt u geen solidariteitsbijdrage op studentenarbeid.

Een aangifte DmfA van de gepresteerde uren worden moeten gedaan aan RSZ elk kwartaal.

 

Bronnen :

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, B.S., 9 maart 2022 ;

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronarivus COVID-19, B.S., 9 maart 2022 ;

website RSZ.