Coronavirus: nieuwe doelgroepvermindering voor bepaalde werkgevers van de hotelsector

Van 

Om de hotelsector te ondersteunen die zwaar door de COVID-19-gezondheidscrisis werd getroffen, wordt voor het 2e kwartaal 2021 voorzien in een doelgroepvermindering voor 5 werknemers per vestigingseenheid.


Sinds het begin van deze gezondheidscrisis wordt de hotelsector zwaar getroffen door de COVID-19-gezondheidscrisis.

Er wordt dan ook voorzien in een tijdelijke steunmaatregel voor bepaalde werkgevers van de hotelsector om de impact van de COVID-19-pandemie te verzachten.

Deze maatregel neemt de vorm aan van een vermindering van de basiswerkgeversbijdragen voor het 2e kwartaal 2021.

Voor welke werkgevers?

Het betreft de volgende werkgevers (cumulatieve voorwaarden):

 • werkgevers die ressorteren onder het Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • die als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodatie hebben of een vestigingseenheid hebben die deze activiteit uitoefent;
 • die een effectieve vermindering van de omzet of de loonmassa hebben volgens de categorie waartoe ze behoren:
 • Categorie 1: btw-plichtige werkgevers die een periodieke btw-aangifte indienen:

Deze werkgevers komen in aanmerking voor zover ze een omzetvermindering van minstens 60 %  bewijzen (vermindering die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangifte) in het 2e kwartaal 2021 ten opzichte van het 2e kwartaal 2019.

 • Categorie 2: btw-plichtige werkgevers die een niet-periodieke btw-aangifte indienen:

Deze werkgevers komen in aanmerking voor zover ze een vermindering van de loonmassa aangegeven bij de RSZ van minstens  60 %  bewijzen in het 2e kwartaal 2021 ten opzichte van het 2e kwartaal 2019.

 • Categorie 3: werkgevers die niet btw-plichtig zijn:

Deze werkgevers komen in aanmerking voor zover ze een vermindering van de loonmassa aangegeven bij de RSZ van minstens  60 %  bewijzen in het 2e kwartaal 2021 ten opzichte van het 2e kwartaal 2019.

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd?

Om aanspraak te kunnen maken op de doelgroepvermindering en het recht daarop te behouden, moet de werkgever de volgende voorwaarden vervullen:

 1. alle werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegepast ononderbroken in dienst houden gedurende het kwartaal waarop deze doelgroepvermindering betrekking heeft (behalve in geval van ontslag door de werknemer, ontslag om dringende redenen, tijdskrediet of thematisch verlof). 
 2. in 2021 aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod doen voor minstens 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer. Dit betreft zowel de werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegekend als de andere werknemers, ongeacht of ze al dan niet tijdelijke werkloos werden gesteld. De werkgever kan het aantal opleidingsdagen voor een deeltijdse werknemer  verminderen in verhouding tot de contractuele arbeidsduur van de betrokken werknemer.
 3. zich in 2021 onthouden van:
  • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
  • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
  • het inkopen van eigen aandelen.
 4. de ondernemingsraad of bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis hiervan, de werknemers, informeren over de toepassing van de steunmaatregel en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, meer bijzonder voor wat het opleidingsaanbod betreft (bovendien moet hierover worden overlegd). 

Welk voordeel?

Er wordt voorzien in een doelgroepvermindering voor de werkgevers op wie de maatregel van toepassing is.

Deze vermindering wordt toegekend voor 5 werknemers per vestigingseenheid en geldt voor het 2e kwartaal 2021.

Het bedrag van de vermindering stemt overeen met het saldo van de basiswerkgeversbijdragen. Voor het overige zijn de gewone regels inzake doelgroepvermindering van toepassing.

Te volgen procedure?

De DmfA moet worden ingevuld met de gepaste verminderingscodes. Van zodra de RSZ zijn instructies heeft gepubliceerd op zijn site komen wij hierop terug.
 

Bron:
 

Art. 52 tot 57 van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS van 13 april 2021.