Coronavirus: nieuwe doelgroepvermindering voor de evenementensector

Van 

Om de evenementensector te ondersteunen die zwaar door de COVID-19-gezondheidscrisis werd getroffen, wordt voor het 2e en 3e kwartaal 2021 voorzien in een doelgroepvermindering voor 5 werknemers.


Sinds het begin van deze gezondheidscrisis is de evenementensector de eerste sector die zwaar door de COVID-19-gezondheidscrisis werd getroffen. De sector zal ook als een van de laatste zijn activiteiten kunnen hervatten.

Ondanks het feit dat momenteel geen evenementen mogelijk zijn, bereidt de sector zich voor op een geleidelijke heropening in functie van de evolutie van de vaccinatiestrategie.

Het organiseren van evenementen op grote schaal vergt veel voorbereidend werk en brengt kosten met zich mee die niet door commerciële activiteiten worden gedekt (prospectie, klantenraadpleging, contacten met leveranciers, planning, enz.). Daarbij komen nog extra verplichtingen op het gebied van veiligheid en bestaat er onzekerheid over wanneer en  hoe de  heropening kan plaatsvinden.

In deze context wordt voorzien in een tijdelijke steunmaatregel voor bepaalde werkgevers van de evenementensector om de impact van de COVID-19-pandemie te verzachten en ontslagen te vermijden. Deze maatregel neemt de vorm aan van een vermindering van de basiswerkgeversbijdragen voor het 2e en 3e kwartaal 2021.

Voor welke werkgevers?

Het betreft de volgende werkgevers:

 • werkgevers van de privésector die ressorteren onder het Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304; werkgeverscategorie 562 of 662)

OF

 • werkgevers van de privésector van wie de hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit: 
  • beoefening van uitvoerende kunsten, met inbegrip van beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE 90011) en beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE 90012);
  • promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE 90021);
  • ontwerp en bouw van podia (NACE 90022);
  • gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE 90023);
  • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE 90029);
  • beoefening van scheppende kunsten (NACE 90031);
  • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE 90031);
  • exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE 90041);  
  • exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden (NACE 90041);
  • beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten (NACE 90042);
  • organisatie van congressen en beurzen (NACE 82300);
  • organisatie van sportevenementen (beperkt tot NACE-code 93199).

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd?

Om aanspraak te kunnen maken op de doelgroepvermindering en het recht daarop te behouden, moet de werkgever de volgende voorwaarden vervullen:

 1. alle werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegepast ononderbroken in dienst houden gedurende de kwartalen waarop deze doelgroepvermindering betrekking heeft (behalve in geval van ontslag door de werknemer, ontslag om dringende redenen, tijdskrediet of thematisch verlof). Concreet betekent dit dat het aantal werknemers dat tijdens het 2e kwartaal 2021 bij de werkgever tewerkgesteld is niet lager mag zijn dan dat van het 1e kwartaal 2021 (uitgezonderd ontslag door de werknemer, ontslag om dringende redenen, tijdskrediet of thematisch verlof).
 2. in 2021 aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod doen voor minstens 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer. Dit betreft zowel de werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegekend als de andere werknemers, ongeacht of ze al dan niet tijdelijke werkloos werden gesteld. De werkgever kan het aantal opleidingsdagen voor een deeltijdse werknemer verminderen in verhouding tot de contractuele arbeidsduur van de betrokken werknemer.
 3. zich in 2021 onthouden van:
  • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
  • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
  • het inkopen van eigen aandelen.
 4. de ondernemingsraad of bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis hiervan, de werknemers, informeren over de toepassing van de steunmaatregel en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, meer bijzonder voor wat het opleidingsaanbod betreft (bovendien moet hierover worden overlegd). 
 5. de werkgever moet garanderen dat de som van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus en het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen aangegeven in ieder kwartaal waarop de doelgroepvermindering betrekking heeft niet hoger is dan tijdens het eerste kwartaal 2021.

Welk voordeel?

Er wordt voorzien in een doelgroepvermindering voor de werkgevers op wie de maatregel van toepassing is.

Deze vermindering wordt toegekend voor 5 werknemers en geldt zowel voor het 2e als voor het 3e kwartaal 2021.

Het bedrag van de vermindering stemt overeen met het saldo van de basiswerkgeversbijdragen. Voor het overige zijn de gewone regels inzake doelgroepvermindering van toepassing.

Te volgen procedure?

De DmfA moet worden ingevuld met de gepaste verminderingscodes. Van zodra de RSZ zijn instructies daaromtrent op zijn site heeft gepubliceerd, komen wij hierop terug.

 

Bron:

Art. 39 tot 44 van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS van 13 april 2021.