Coronavirus: regels voor het inzetten van sneltests

article image Van 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verduidelijkt het kader waarbinnen sneltests moeten verlopen.

In een vorig artikel brachten we u op de hoogte van het advies van de sociale partners over het inzetten van sneltests in ondernemingen. Op basis van dit advies heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het kader verduidelijkt waarbinnen deze tests moeten verlopen. We geven u hierna de grote lijnen van het advies.

1. Algemene principes die van toepassing zijn op sneltests

Sneltest kunnen door de arbeidsarts enkel worden uitgevoerd in het kader van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19.

De werknemers moeten hun toestemming geven om te worden getest. Ze kunnen er niet toe worden gedwongen.

Sneltests of andere tests mogen in geen geval worden ingezet als middel om de  preventiemaatregelen zoals bepaald in de generieke gids/sectorgids niet na te leven of om een afwijking op de quarantaineverplichting te verkrijgen. Het inzetten van tests moet altijd gepaard gaan met preventiemaatregelen.

De naleving van de regels inzake verwerking van persoonsgegevens moet bij elke stap van de teststrategie gewaarborgd zijn. Testresultaten mogen in geen enkel geval aan de werkgever worden bezorgd.

Ten slotte moet het duidelijk zijn wat het gevolg is van een positief testresultaat na een sneltest. Dit moet in elk geval leiden tot quarantaine en contactopsporing.

2. Drie situaties waarin sneltests kunnen worden ingezet

Sneltests kunnen in drie situaties worden ingezet.

2.1. Tests in het kader van clusterbeheer

Deze tests kunnen betrekking hebben op twee werknemerscategorieën:

  • Werknemers voor wie de arbeidsarts oordeelt dat een test noodzakelijk is om in de onderneming een (dreigende) uitbraak onder controle te houden, in het kader van clusterbeheer;
  • Werknemers die gewoonlijk niet in België verblijven en hier slechts tijdelijk werkzaam zijn en waarvan  er minstens één symptomen vertoont of positief heeft getest op COVID-19, in het kader van clusterbeheer.

Binnen dit  kader kan de arbeidsarts alle werknemers of een deel van de werknemers op geregelde tijdstippen (bijvoorbeeld 1 tot 2 maal per week) aan een sneltest onderwerpen gedurende een bepaalde periode die kan worden verlengd in functie van vastgestelde besmettingen.  

2.2. Tests buiten het kader van clusterbeheer

Tests buiten het kader van clusterbeheer, en dus  los van gekende besmettingen in de onderneming,  kunnen mits naleving van de volgende strikte voorwaarden worden uitgevoerd:  

  • De beslissing wordt genomen door de arbeidsarts op basis van bepaalde criteria.
  • De beslissing wordt genomen in overleg met de werkgever en met inachtneming van het sociaal overleg.  
  • Sneltests kunnen slechts gedurende een welbepaalde periode worden ingezet.
  • Sneltests kunnen alleen worden ingezet bij personen die aanwezig moeten zijn op de werkvloer (geen telewerkers).
  • Sneltests kunnen enkel worden ingezet bij bepaalde werknemerscategorieën zoals bepaald door de arbeidsarts op grond van verschillende elementen die in combinatie kunnen wijzen op een verhoogd risico op virusoverdracht.

2.3. Opleggen van sneltests door de arts-sociaal inspecteur

De arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk van de FOD WASO kan, in het kader van clusterbeheer of als aanvullende maatregel in verband met de bestrijding van virusoverdracht, de preventieadviseur-arbeidsarts verzoeken om gedurende een door deze inspecteur vastgestelde periode op geregelde tijdstippen repetitieve tests te voorzien voor op de werkvloer aanwezige personen.

3. Een test bestellen

Alleen de arbeidsarts kan een test bestellen via het bestelformulier op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bron :

Nota van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over de teststrategie: https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/teststrategie-het-inzetten-van-sneltests-ondernemingen.