Coronavirus: terbeschikkingstelling en tijdelijke arbeid in bepaalde sectoren – verlengingen

Van 

De wet van 2 april 2021 verlengt bepaalde arbeidsrechtelijke maatregelen tot 30 juni 2021 om de zorgsector en het onderwijs in staat te stellen het hoofd te bieden aan problemen op het gebied van tewerkstelling en organisatie tijden de COVID-19-pandemie.


We herinneren eraan dat via verschillende steunmaatregelen in het kader van de gezondheidscrisis specifieke ondersteuning wordt gegeven aan werkgevers die tot de volgende sectoren behoren:

  • Zorgsector met inbegrip van de instellingen en centra die contactopsporing verrichten om de verspreiding van het coronavirus te beperken
  • Onderwijs.

De nieuwe wet breidt dit toepassingsgebied uit voor de zorgsector door de vaccinatiecentra erin op te nemen en de definitie van de sector van de volksgezondheid aan te vullen met een aantal extra       NACE-codes ((86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999). 

Werkgevers die tot deze sectoren behoren kunnen tot 30 juni 2021 op twee bijzondere manieren gebruikmaken van extra werkkrachten: 

  • Terbeschikkingstelling van vaste werknemers door een andere onderneming;
  • Tijdelijke tewerkstelling van personeel dat RVA-uitkeringen geniet (tijdelijke werkloosheid, SWT).

1. Terbeschikkingstelling van werknemers 

Ter herinnering: behoudens strikt gereglementeerde uitzonderingen verbiedt de wet van 24 juli 1987 om werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze werknemers tewerkstellen en over hen enig gedeelte van het werkgeversgezag uit te oefenen dat normaal aan de werkgever zelf toebehoort.

De steunmaatregelen brengen een tijdelijke afwijking van dit verbod op terbeschikkingstelling met zich mee.

Door deze afwijking kan een werkgever, ongeacht zijn sector,  zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van een gebruiker die tot de drie voornoemde sectoren behoort (zorg-onderwijs- contactopsporingscentra).

Deze praktijk is toegestaan tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 op voorwaarde dat de ter beschikking gestelde werknemer vóór 1 oktober 2020 al vast in dienst was bij zijn werkgever.

Hiervoor bestaat geen specifieke procedure. Het volstaat om de voorwaarden en duur van de terbeschikkingstelling vooraf vast te leggen in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.

De overeenkomst die oorspronkelijk tussen werkgever en werknemer werd gesloten, blijft van kracht  tijdens de periode van terbeschikkingstelling. De gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst volgen. In geen geval mogen de lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die van werknemers die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.

Ten slotte is de gebruiker tijdens de terbeschikkingstelling ook verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving over de reglementering en de bescherming van de arbeid. Dit geldt voor de regels inzake arbeidsduur maar ook voor de regels met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

2. Tijdelijke tewerkstelling van werknemers die RVA-uitkeringen genieten

Tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021 kunnen werkgevers die tot de betrokken sectoren behoren, overgaan tot tijdelijke aanwerving  van werknemers uit de volgende groepen:  

  • Werknemers die tijdelijk werkloos zijn bij een andere werkgever: deze werknemers behouden 75 % van hun RVA-uitkering tijdens hun tijdelijke tewerkstelling.
  • Werklozen met bedrijfstoeslag: deze personen kunnen tijdelijk terugkeren naar hun vroegere werkgever of een nieuwe werkgever (altijd in de zorgsector, het onderwijs of een contactopsporingscentrum COVID-19).  Werknemers die aldus terug in dienst worden genomen, behouden 75 % van hun RVA-uitkering.

Bron: wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS, 30/12/2020; wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS, 13 april 2021.