Coronavirus : terbeschikkingstelling van werknemers in de zorgsector en het onderwijs

Van 

Om de zorgsector en het onderwijs in staat te stellen het hoofd te bieden aan problemen op het gebied van tewerkstelling en organisatie tijden de gezondheidscrisis, is het mogelijk om aan hen, onder bepaalde voorwaarden, vaste werknemers ter beschikking te stellen die in andere ondernemingen tewerkgesteld zijn.


1. Principe

Het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is verboden, behoudens de uitzonderingen waarin de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers voorziet.

2. Tijdelijke afwijking

De steunmaatregelen brengen een tijdelijke afwijking van dit verbod op terbeschikkingstelling met zich mee.

Door deze afwijking kan een werkgever zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van een gebruiker die tot de zorgsector en het onderwijs behoort.

Deze tijdelijke maatregel is opnieuw mogelijk van 1 januari tot en met 31 maart 2022.

3. Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling

Als een werkgever, naast zijn gewone activiteit(en), zijn vaste werknemers ter beschikking wil stellen van een gebruiker, dan zal hij de volgende voorwaarden moeten naleven :

  • de gebruiker moet behoren tot de zorgsector of het onderwijs ;
  • de terbeschikkingstelling moet plaatsvinden tussen 1 januari en 31 maart 2022 ;
  • de ter beschikking gestelde vaste werknemers moeten reeds in dienst waren bij de betrokken werkgever vóór 1 oktober 2021.

Zorgsector?

  • De private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intra-familiaal geweld.

Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités : 318 319, 330, 331, 332, 322.

Onder de openbare zorgsector wordt verstaan de openbare instellingen en diensten met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

  • De private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
  • De private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

4. Procedure

Hiervoor bestaat geen specifieke procedure. Het volstaat om de voorwaarden en duur van de terbeschikkingstelling vooraf vast te leggen in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer vóór het begin van de terbeschikkingstelling.

5. Loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de terbeschikkingstelling

De overeenkomst die oorspronkelijk tussen werkgever en werknemer werd gesloten, blijft van kracht  tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

De gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst volgen. In geen geval mogen de lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die van werknemers die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.

Ten slotte is de gebruiker tijdens de terbeschikkingstelling ook verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving over de reglementering en de bescherming van de arbeid. Dit geldt voor de regels inzake arbeidsduur maar ook voor de regels met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Bron :

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronarivus COVID-19, B.S., 9 maart 2022.