Coronavirus: tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof

Van 

Werknemers die momenteel een recht op tijdskrediet of thematisch verlof genieten, kunnen met hun werkgever overeenkomen om dit recht tijdelijk te schorsen en dus tijdelijk terug bij hun werkgever aan de slag te gaan.


UPDATE!!! Deze maatregel was reeds voorzien tot en met 30 juni 2021 en wordt nu verlengd tot 30 september 2021.

Oorspronkelijk was deze mogelijkheid enkel voorzien voor bepaalde sectoren, meer bepaald:

  • voor de vitale sectoren (landbouw, tuinbouw en bosbouw en de uitzendarbeid in deze sectoren) voor de maanden april tot en met augustus 2020;
  • voor de zorgsector en het onderwijs vanaf 1 oktober tot en met 31 maart 2021.

Nu heeft de wetgever deze maatregel veralgemeend voor alle sectoren.

Ook voor de zorgsector en het onderwijs werd deze maatregel samen met nog een aantal andere maatregelen verlengd tot 30 september 2021. Zie hierover ons artikel.

Principe

Een werknemer die wordt tewerkgesteld door een werkgever en die zijn arbeidsprestaties volledig heeft onderbroken of gedeeltelijk heeft verminderd in het kader van een tijdskrediet of thematisch verlof, kan met zijn werkgever overeenkomen om de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen.

Dit is geen verplichting, noch voor de werknemer (aan wie de werkgever zou voorstellen om zijn tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk te schorsen), noch voor de werkgever (aan wie de werknemer zou voorstellen om zijn tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk te schorsen).

Na afloop van de tijdelijke schorsing, wordt de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden voortgezet voor de resterende duur. Er is dus geen nieuwe aanvraag nodig.

Deze maatregel is van toepassing op stelsels van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematisch verlof ongeacht de vorm van de onderbreking (1/10, 1/5, 1/2 of voltijds).

Formaliteiten

De schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties moet schriftelijk aan de RVA worden meegedeeld. De RVA kan voorzien in een modelformulier om deze mededeling te verrichten.

Verlies van het recht op uitkeringen

Tijdens de periode van schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties is er geen recht op uitkeringen.

Kan een werknemer wiens recht op tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk wordt geschorst, tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht corona of wegens economische redenen?

Neen. De wetgeving bepaalt uitdrukkelijk dat, zolang de werknemer en de werkgever gebruik maken van de maatregel van de tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet kan worden geschorst:

  • omwille van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen;
  • omwille van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona, tenzij de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van een situatie van overmacht die zich voordoet in hoofde van de werknemer (bvb. wanneer de werknemer in quarantaine moet gaan en wanneer geen telewerk mogelijk is of de situatie waarbij de werknemer quarantaineverlof geniet voor de opvang van zijn kind).

Geldigheidsduur

Deze maatregel is geldig voor een bepaalde duur vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021. Dit betekent concreet dat werknemers wiens recht op tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk wordt geschorst (ten vroegste vanaf 1 april 2021), uiterlijk hun onderbroken tijdskrediet of thematisch verlof op 1 oktober 2021 opnieuw moeten aanvatten.