Coronavirus: Toegestane betaalde afwezigheid voor het afleggen van een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool

article image Van 

Wanneer een werknemer het advies krijgt om zich te laten testen op het COVID-19-virus op basis van de Self Assessment Testing Tool, heeft hij recht om met behoud van loon afwezig te zijn op het werk voor de tijd die nodig is om de test te laten afnemen.

De overheid stelt online een Self Assessment Testing-vragenlijst ter beschikking van de burgers. Door deze vragenlijst in te vullen, kan men te weten komen of een test op het COVID-19-(corona)virus aangewezen is. Heeft de persoon milde symptomen die zouden kunnen wijzen op het COVID-19-virus, dan kan hij na het invullen van de vragenlijst zelf een activatiecode aanmaken om gratis een test op het COVID-19-virus te laten afnemen.

CAO nr.160 van de NAR regelt de afwezigheid op het werk van de werknemers om zich te laten testen op het COVID-19-virus op basis van de analyse en het advies van de Self Assessment Testing Tool.

Toepassingsgebied

CAO nr. 160 is van toepassing op de werknemers en de werkgevers die hen tewerkstellen wanneer een werknemer het advies krijgt om zich te laten testen op het COVID-19-virus op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Zij is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • een persoon die ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of waarvan gezondheidstoestand snel achteruit gaat, zal van de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen om contact op te nemen met een arts;
  • werknemers die zich ongeacht de aard van hun symptomen te ziek voelen om te kunnen gaan werken. Deze werknemers dienen een arts te raadplegen voor een medisch onderzoek om hun arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen;
  • werknemers die zich moeten laten testen omdat zij een hoogrisicocontact hadden, of ten behoeve van het bekomen van een geldig CST-ticket (covid safe ticket) of om te reizen. Voor deze gevallen is de Self Assessment Testing Tool immers niet bedoeld.

Duur van de afwezigheid

De duur van de afwezigheid is afhankelijk van het feit of de werknemer kan telewerken of niet:

  1. De werknemer die niet kan telewerken mag afwezig zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de werknemer besmet is met het COVID-19-virus en om het resultaat van die test te bekomen, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.
  2. De werknemer die kan telewerken mag afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de werknemer besmet is met het COVID-19-virus. In dit geval voert de werknemer de arbeidsovereenkomst verder uit via telewerk tot het resultaat van die test bekomen is, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

Modaliteiten

  1. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen via het afleveren van het afwezigheidsattest afgeleverd door de Self Assessment Testing Tool.

De werknemer die via de Self Assessment Testing Tool het advies krijgt om zich te laten testen op het COVID-19-virus, krijgt een attest afgeleverd door deze tool met vermelding van de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test wordt uitgegeven.

Gelet op de bescherming van de privacy, is de werknemer niet verplicht om de ingevulde vragenlijst van de SAT-tool en/of het resultaat van zijn test aan zijn werkgever bekend te maken!

2. De werknemer moet de afwezigheid van het werk gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. 

De werknemer moet zich zo snel als mogelijk laten testen op het COVID-19-virus nadat hij het advies hiertoe gekregen heeft op basis van de Self Assessment Testing Tool en dit bij de instantie waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten het testresultaat het snelst mogelijk te ontvangen en die zich bevindt op een redelijke afstand van zijn woon-, verblijf- of werkplaats. Doorgaans zal dit een (wacht)apotheek in zijn buurt zijn waar de werknemer een snelle antigeentest kan laten afnemen, alhoewel ook een aantal testcentra met snelle antigeentesten werkt.

3. Zodra de werknemer op de hoogte is van zijn testresultaat, verwittigt hij zijn werkgever van zijn werkhervatting of zijn verdere afwezigheid.

In geval van een positief testresultaat zal een arts bepalen of de werknemer een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt. Is het testresultaat negatief, dan herneemt ook een werknemer die niet kon telewerken het werk.

Recht op loon

De werknemer heeft tijdens zijn afwezigheid recht op een gewaarborgd loon dat gelijk is aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. De afwezigheid wordt gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.

Beperking van het recht op afwezigheid

Om misbruik van de Self Assessment Testing Tool te voorkomen, mag een werknemer tijdens de duurtijd van CAO nr. 160 slechts een maximum van 3 keer gebruik maken van de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn voor een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Inwerkingtreding

CAO nr. 160 van de NAR is gesloten voor een bepaalde duur van 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022.