Coronavirus: van 25 naar 50 dagen zonder bijdragen in de socioculturele sector

Van 

Het maximumaantal arbeidsdagen zonder bijdragen wordt voor 2021 van 25 op 50 dagen gebracht in de socioculturele sector.


1. Welke tijdelijke maatregel?

Artikel 17 van het KB van 28 november 1969 stelt sommige werkgevers vrij van de betaling van sociale bijdragen voor de tewerkstelling van bepaalde werknemers. Het recht op vrijstelling is afhankelijk van verschillende factoren: type onderneming, aard van het werk, functie van de werknemer, sector, duur van de tewerkstelling (maximum 25 werkdagen bij één of meer werkgevers).

De naleving van de maatregelen inzake social distancing en hygiëne hebben activiteiten in kleinere groepen tot gevolg waarvoor een groter aantal begeleiders moet worden gemobiliseerd.

In een dergelijke context zal een bepaald aantal begeleiders het jaarlijkse maximum van 25 arbeidsdagen zonder bijdragen bereiken in 2021. Daarom heeft de regering het jaarlijkse maximum van 25 werkdagen zonder bijdragen voor bepaalde tewerkstellingen opgetrokken van 25 naar 50 werkdagen voor het jaar 2021.

2. Voor wie?

De verhoging van het maximum van 25 tot 50 dagen zonder bijdragen bij één of meer werkgevers heeft enkel betrekking op tewerkstellingen in de volgende sectoren:

 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen voor de personen tewerkgesteld in een betrekking in het kader van dewelke volgende arbeidsprestaties worden uitgevoerd:

  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties en de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaatshebben na 16u30 of tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.
 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen en de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten:
  • voor de personen tewerkgesteld als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties.
 • De door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken:
  • voor de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor.
 • De inrichtende machten van scholen gesubsidieerd door een Gemeenschap:
  • voor de personen tewerkgesteld als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.

De tijdelijke maatregel geldt niet voor de VRT, de RTBF en de BRF en ook niet voor sportmanifestaties.

3. Andere nuttige informatie?

Om vrijstelling van sociale bijdragen te genieten, moeten de betrokken personen vóór elke tewerkstelling worden aangegeven in Dimona (A17). De aangifte moet per dag worden uitgevoerd (begindatum in Dimona = einddatum in Dimona).

Bij een tewerkstelling van meer dan 50 dagen in 2021 (25 dagen voor tewerkstellingen die niet onder de tijdelijke maatregel vallen, zie hierboven) zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Gevallen met meer dan 25 dagen (zonder 50 dagen te overschrijden) in sectoren die onder de tijdelijke maatregel vallen, werden rechtgezet.

Bron:

- Koninklijk besluit van 20 mei 2021 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS van 1 juni 2021.

- Administratieve instructies van 26 mei 2021: "Uitbreiding aantal dagen socioculturele sector - coronamaatregel"