Coronavirus: Vergeet niet om uw werknemers die niet kunnen telewerken uiterlijk 6 februari te registreren !

article image Van 

Als gevolg van regeringsmaatregelen is telewerken tot 27 april 2022 verplicht gesteld. Daarom, zijn de werkgevers verplicht om uiterlijk 6 februari de werknemers die ze op 1 februari 2022 tewerkstellen alsmede de werknemers met een functie die onmogelijk via telewerk kan worden uitgevoerd te registreren. Is dit aantal niet gewijzigd sinds de laatste aangifte dan moet hij niets ondernemen.

De telewerkverplichting is verlengd van 28 januari 2022 tot 27 april 2022.

Daarom, blijft de verplichte telewerkaangifte dus ook van kracht.

De aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand

Dit betekent dat de situatie van 1 februari 2022 uiterlijk 6 februari 2022 moet aangegeven worden.

Wie?

De werkgevers moeten er maandelijks, en dit voor elke vestigingseenheid, de volgende gegevens registreren :

  • het totale aantal tewerkgestelde personen ;
  • en het aantal personen met een functie die onmogelijk via telewerk kan worden uitgevoerd.

 

Werknemers die gedeeltelijk telewerken moeten daarom niet worden geregistreerd.

 

De volgende werkgevers zijn vrijgesteld van de registratieplicht :

  • kmo's waar minder dan vijf personen werken, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie ;
  • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016 ;
  • werkgevers in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020 ;
  • politiediensten ;
  • onderwijsinstellingen voor zowel personeel dat door de inrichtende machten zelf wordt betaald als personeel dat door de gemeenschappen wordt betaald. Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van hun medewerkers zelf betalen.

Hoe registreren?

De registratie gebeurt via het elektronische registratiesysteem dat door RSZ beschikking wordt gesteld 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Als het totale aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal personen dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen.

Het Overlegcomité, dat op 11 februari 2022 is bijeengekomen, heeft besloten de telewerkverplichting af te schaffen vanaf 18 februari 2022. Daarom, is de verplichte telewerkaangifte niet langer van toepassing vanaf deze datum.

Bron :

Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, B.S., 19 november 2021.