Coronavirus: verlenging mogelijkheidheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten in zorg- en onderwijssector en in de contactopsporing

Van 

De mogelijkheid om met sommige werknemers opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten, wordt verlengd tot 30 september 2021 voor werkgevers uit de zorg-en onderwijssector en de contactopsporing.


Werkgevers uit de zorg- en onderwijssector zullen tot 30 september 2021 nog steeds de mogelijkheid hebben om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten met werknemers die tijdelijk werkloos zijn.

Wie ?

Deze maatregel is van toepassing op de de werkgevers van de zorgsector, het onderwijs en instellingen of centra voor contactopsporing.

Met de zorgsector worden de volgende sectoren beoogd:

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp - werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 025, 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector -- werkgeverscategorie 022 en 222)
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
  • 86101 - algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86102 - geriatrische ziekenhuizen
  • 86103 - gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86104 - psychiatrische ziekenhuizen
  • 86109 - overige hospitalisatiediensten
  • 86210 - Huisartspraktijken
  • 86901 - activiteiten medische laboratoria
  • 86903 - ziekenvervoer
  • 86904 - Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • 86905 - Ambulante revalidatieactiviteiten
  • 86906 - verpleegkundige activiteiten
  • 86909 - Overige menselijke gezondheidszorg
  • 87101 - rust- en verzorgingstehuizen
  • 87109 - overige verpleeginstellingen  met huisvesting
  • 87201 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
  • 87202 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
  • 87203 - Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
  • 87204 - Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87205 - Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
  • 87209 - Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87301 - rusthuizen voor ouderen.
  • 87302 - Serviceflats voor ouderen
  • 87303 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichameijke handicap
  • 87304 -Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichameijke handicap
  • 87309 - Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
  • 87901 - Integrale jeugdhulp met huisvesting
  • 87902 - Algemeen welzijnswerk met huisvesting
  • 87909 - Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
  • 88101 - Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
  • 88102 - Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
  • 88103 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88104 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88109 - Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
  • 88911 - Kinderdagverblijven en crèches
  • 88912 - Kinderopvang door onthaalmoeders
  • 88919 - Overige kinderopvang
  • 88991 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88992 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88993 - Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
  • 88994 - Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
  • 88996 - Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
  • 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting

Belangrijk ! vaccinatiecentra komen ook in aanmerking voor deze maatregel.

Wat?

Principe

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur doen tussen de partijen een arbeidsrelatie van onbepaalde duur ontstaan tenzij de werkgever kan aantonen dat de opeenvolging van deze arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd was wegens de aard van het werk of andere wettige redenen.

De wet voorziet in twee uitzonderingen op dit principe:

 • de partijen kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur sluiten voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten minstens drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt;
 • mits voorafgaande toestemming van het Toezicht op de Sociale Wetten kunnen de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur sluiten met telkens een duur van minstens zes maanden op voorwaarde dat de totale duur van deze overeenkomsten drie jaar niet overschrijdt.

Als de voorwaarden voor deze afwijkingen niet vervuld zijn, dan zijn de partijen bij de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur gebonden door een arbeidsrelatie van onbepaalde duur.

Tijdelijke afwijking

Voornoemde werkgevers hebben de mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur te sluiten zonder dat deze opeenvolging van arbeidsovereenkomsten tussen de partijen een overeenkomst voor onbepaalde duur doet ontstaan, op voorwaarde dat deze arbeidsovereenkomsten:

 1. een duur van minstens zeven dagen hebben;
 2. gesloten worden met werknemers die tijdelijk werkloos zijn;
 3. gesloten worden met een andere werkgever dat de werkgever waarbij de werknemer tijdelijk werkloos is.

De werknemer heeft het recht deze arbeidsovereenkomsten zonder opzeg te beëindigen.

Wanneer?

Deze versoepeling wordt verlengd en is van toepassing van 1 april tot en met 30 september 2021.

Bron: Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.