Coronavirus: verlenging neutralisatie van het aantal studentenuren tijdens het 2e kwartaal 2022

Van 

De uren die jobstudenten presteerden tijdens het tweede kwartaal 2022 in de zorg – en onderwijssector tellen niet mee voor de maximumgrens van 475 uren studentenarbeid. De Vlaamse Regering besliste dat de gepresteerde uren het recht op het Groeipakket bijgevolg niet zou beïnvloeden. Ook de Waalse Regering heeft de gevolgen van een eventuele overschrijding van het maximum aantal uur willen beperken in het licht van de toekenning van gezinsbijslag.


1. Context

In een eerder artikel van 18 februari 2022 gaven we u reeds mee dat er voor het eerste kwartaal 2022 een volledige neutralisatie was voorzien van de studentenarbeid in de sector van de zorg en het onderwijs, en voor de andere sector een neutralisatie van 45uren.

Van april tot juni 2022 liet het gebrek aan personeel door het coronavirus zich vooral in de zorg – en onderwijssector nog sterk voelen en bijgevolg ook de prangende nood aan hulp door jobstudenten. Daarom besloot de Federale regering om de neutralisatie van de uren studentenarbeid, die reeds gold voor voorbije kwartalen, te verlengen.

2. Neutralisatie van het aantal uren voor het contingent van 475 uren voor prestaties in de zorg en het onderwijs

Bedoelde werkgevers?

Deze maatregel is enkel van toepassing op de zorgsector en onderwijs.

Wat de zorgsector betreft gaat het om de studenten die werken in volgende sectoren:

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp - werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector -- werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes :
  • 86101 - algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86102 - geriatrische ziekenhuizen
  • 86103 - gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86104 - psychiatrische ziekenhuizen
  • 86109 - overige hospitalisatiediensten
  • 86210 - huisartspraktijken
  • 86901 - activiteiten medische laboratoria
  • 86903 - ziekenvervoer
  • 86904 - activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • 86905 - ambulante revalidatieactiviteiten
  • 86906 - verpleegkundige activiteiten
  • 86909 - overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
  • 87101 - rust- en verzorgingstehuizen
  • 87109 - overige verpleeginstellingen  met huisvesting
  • 87201 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
  • 87202 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
  • 87203 - Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
  • 87204 - Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87205 - Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
  • 87209 - Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87301 - rusthuizen voor ouderen
  • 87302 - Serviceflats voor ouderen
  • 87303 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
  • 87304 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
  • 87309 - Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
  • 87901 - integrale jeugdhulp met huisvesting
  • 87902 - Algemeen welzijnswerk met huisvesting
  • 87909 - Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
  • 88101 - Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
  • 88102 - Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
  • 88103 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88104 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88109 - Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
  • 88911 - Kinderdagverblijven en crèches
  • 88912 - Kinderopvang door onthaalmoeders
  • 88919 - Overige kinderopvang
  • 88991 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88992 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88993 - Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
  • 88994 - Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
  • 88996 - Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
  • 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting. 

Verlenging van de neutralisatie

In de zorgsector en in het onderwijs wordt beslist om een volledige neutralisatie van de uren die een student presteert ook te verlengen voor het 2de kwartaal 2022, met inbegrip van de als uitzendkracht gepresteerd uren bij de gebruikers die tot deze sectoren behoren. Daarom tellen deze uren niet mee voor het contingent van 475 uren. Hierover meer:

Zorgsector : tijdelijke maatregelen om het personeelstekort te verhelpen | Group S

Gevolgen voor sociale zekerheidsbijdragen

Door de verlenging van de maatregel kan de student meer uren dan het contingent van 475 uren met een studentenovereenkomst worden tewerkgesteld, en kan  de solidariteitsbijdrage toch toegepast worden -op voorwaarde dat deze bijkomende uren worden gepresteerd gedurende het 2de kwartaal 2022.

Normaal gezien – zonder bovenvermelde maatregel – zou een overschrijding van het contingent van 475u de onderwerping betekenen van de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de student aan gewone sociale zekerheidsbijdragen in plaats van de solidariteitsbijdrage onderworpen zou zijn. Deze laatste is verschuldigd aan het voordelig tarief van 8,14 % (5,43 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de student).

Een tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker die tot een van deze sectoren behoort, wordt gelijkgesteld met een tewerkstelling in deze sector.

Wat op fiscaal vlak?

Ook op fiscaal vlak zal geen rekening worden gehouden met de bezoldigingen voor de uren studentenarbeid die studenten in het tweede kwartaal van 2022 in de zorgsector en het onderwijs presteren. Deze maatregel werd genomen om te vermijden dat studenten door die extra prestaties te veel netto bestaansmiddelen zouden hebben om nog langer ten laste te kunnen blijven van hun ouders.

Gevolgen voor Vlaamse Groeipakket

Bij gebrek aan bovenstaande neutralisatie zou een student in Vlaanderen normaal gesproken het recht op het Groeipakket verliezen. Aan de hand van deze maatregel wordt ook dit vermeden door geen rekening te houden met het maximale contingent van 475 uren waarvoor een verminderde sociale bijdrage mogelijk is.

Gevolgen op Waals gezinsbijslagen

Ook het Waals gewest heeft willen voorkomen dat de uren die jaarlijks presteren (tot en met het maximum van 475u) het verlies van gezinsbijslagen zou betekenen. Sinds 1 januari 2021 geldt reeds dat, voor zover het maximum van 475u per jaar niet wordt overschreden en bovendien de student geboren werd vóór 1 januari 2001, de gepresteerde uren de toekenning van gezinsbijslagen niet in de weg staat. Belangrijk is hier het verschil met Vlaanderen dat geen zo’n leeftijdsvoorwaarde stelt. De toekenning in Wallonië geldt voor de rest slechts indien alle andere voorwaarden inzake toekenning van de gezinsbijslagen vervuld zijn.

Brussels gewest

Volgens de informatie waarover we beschikken, heeft het Brussels gewest geen gelijkaardige maatregel ingevoerd. Indien we vernemen dit later wel het geval is, zullen we u dit uiteraard meedelen.

3. Aangeven van de uren van een student: hoe?

De prestaties van de student moeten in Dimona aangeven met het type werknemer ‘STU’, ten laatste op de dag waarop de student begint te werken. Houdt u zich niet aan de regels van de aangifte, dan kan men het gunstig regime van de solidariteitsbijdrage niet meer genieten.

Een aangifte DmfA van de gepresteerde uren worden moeten gedaan aan RSZ elk kwartaal.

 

Bronnen

Ministerieel besluit van 20 juli 2022 tot verlenging van de maatregel voor arbeidsovereenkomsten  in de zorgsector en het onderwijs voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, B.S. 9 augustus 2022, p. 61721. Link:  LOI - WET (fgov.be)

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en de universele participatietoeslagen, B.S. 18 december 2018, p. 100205. Link: LOI - WET (fgov.be)

Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, B.S. 1 maart 2018, blz. 18041 [Waalse overheidsdienst]. Link:  LOI - WET (fgov.be)

Administratieve instructies RSZ - 2022/2 > De personen (socialsecurity.be)