Coronavirus: verlenging van de Brusselse tewerkstellingsmaatregel phoenix.brussels

Van 

Om de aanwerving te bevorderen van Brusselse werkzoekenden die door de COVID-19-crisis werden getroffen, heeft de Brusselse regering vanaf 1 januari 2021 een maatregel inzake premies voor werkgevers ingevoerd die de naam 'phoenix.brussels' kreeg. Het betreft maandelijkse premies waarvan drie varianten bestaan al naargelang het type aangeworven werkzoekende. De maatregel wordt verlengd vanaf 1 juli 2021: voortaan moet de arbeidsovereenkomst tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 ondertekend zijn met indiensttreding op uiterlijk 1 april 2022.


Herinnering van de principes van de maatregel 

1. Betrokken werkgevers

Alle werkgevers van de privésector kunnen de steunmaatregel phoenix.brussels genieten, alsook  sommige werkgevers van de openbare sector voor de aanwerving van contractuele werknemers.

2. Bedrag van de premies naargelang het type aanwerving

 • 800 euro /maand – aanwerving van werkzoekenden met hoogstens een diploma van het  hoger secundair onderwijs

De eerste premiecategorie bedraagt 800 euro per maand gedurende 6 maanden.

De aangeworven werkzoekende moet de volgende voorwaarden vervullen:

 • woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • niet meer leerplichtig zijn;
 • de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt;
 • bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende tussen 1 april 2020 en 31 december 2021;
 • geen diploma of getuigschrift hoger dan dat van het hoger secundair onderwijs hebben.

De aanwerving moet voor onbepaalde duur of voor een duur van minstens 6 maanden plaatshebben. De arbeidsprestaties moeten minstens halftijds zijn.

Het bedrag van 800 euro stemt overeen met volledige voltijdse prestaties. In geval van onvolledige prestaties tijdens de betrokken maand wordt de premie toegekend naar rato van de gepresteerde en gelijkgestelde uren.

 • 500 euro/ maand – aanwerving van werkzoekenden jonger dan 30 jaar

De tweede premiecategorie bedraagt 500 euro per maand gedurende 6 maanden.

De aangeworven werkzoekende moet de volgende voorwaarden vervullen:

 • woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • jonger dan 30 jaar zijn;
 • bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende tussen 1 april 2020 en 31 décember 2021;
 • een diploma of getuigschrift hoger dan dat van het hoger secundair diploma hebben.

De aanwerving moet voor onbepaalde duur of voor een duur van minstens 6 maanden plaatshebben. De arbeidsprestaties moeten minstens halftijds zijn.

Het bedrag van 500 euro stemt overeen met volledige voltijdse prestaties. In geval van onvolledige prestaties tijdens de betrokken maand wordt de premie toegekend naar rato van de gepresteerde en gelijkgestelde uren.

 • 500 euro/ maand – aanwerving van werkzoekende kunstenaars

De derde premiecategorie is voor werkgevers die een kunstenaar in dienst nemen.

De werkzoekende moet de volgende voorwaarden vervullen:

 • woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende;
 • niet meer leerplichtig zijn;
 • de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt;
 • arbeidsprestaties als artiest aangegeven onder RSZ-code 046 hebben uitgevoerd gedurende de 4 voorafgaande kwartalen.

De aanwerving moet voor een minimumduur van 1 maand plaatshebben en minstens halftijds zijn om prestaties als kunstenaar aangegeven onder RSZ-code 046 uit te voeren.

3. Procedure

 • Attest

Om als werkgever de voordelen phoenix.brussels te bekomen, moet de werkzoekende uiterlijk de dag voor zijn aanwerving in het bezit zijn van een specifiek, door Actiris afgeleverd attest.

Dit attest wordt door Actiris automatisch afgeleverd aan niet-werkende werkzoekenden die de vereiste voorwaarden vervullen met uitzondering van:

 • kunstenaars: ze moeten zelf een attest phoenix.brussels 'Kunstenaar' moeten aanvragen door  dit formulier in te vullen. Dit document moet per mail (attest.phoenix@actiris.be) of via de post terug aan Actiris worden bezorgd;
 • werkzoekenden die al een attest activa.brussels hebben: ze kunnen het recht op de premie  phoenix.brussels niet openen tenzij de premie phoenix.brussels voor kunstenaars.
 • Premieaanvraag

Uiterlijk twee maanden na het begin van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever bij Actiris per mail (phoenix.brussels@actiris.be.) of via de post een behoorlijk ingevuld  aanvraagformulier indienen.

Bij deze aanvraag moet een kopie van de arbeidsovereenkomst worden gevoegd.

 • Maandelijkse betalingsaanvraag

Elke maand moet de werkgever de loonbrief van de werknemer en het online beschikbaar document met vermelding van de gepresteerde uren aan Actiris bezorgen.

4. Beperkingen

De nieuwe premies phoenix.brussels zijn onderling niet cumuleerbaar en kunnen niet worden gecumuleerd met andere regionale premies of financiële tussenkomsten in het loon (met uitzondering van verminderingen van sociale bijdragen).

Ten slotte kan de premie niet tweemaal worden toegekend voor dezelfde werknemer, met uitzondering  van de premie phoenix.brussels kunstenaars.

Bronnen: ministerieel besluit van 28 juni 2021 tot uitvoering van het artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende, B.S.,05/07/2021 ; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende, BS, 30.12.2020; Actiris.