Coronavirus: verlenging van de doelgroepvermindering van sociale bijdragen voor werkgevers van de reissector

article image Van 

Voor de reissector te ondersteunen werd er o.a. een doelgroepvermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voorzien in het 2e kwartaal 2021. De doelgroepvermindreing wordt verlengd tot en met het 3e kwartaal 2021.

Sinds het begin van deze gezondheidscrisis is de reissector zwaar getroffen door de Covid-19 gezondheidscrisis. 

Daarom werd voorzien in een tijdelijke steunmaatregel voor bepaalde werkgevers in de reissector, in de vorm van ("Coronavirus: Vermindering van sociale bijdragen voor werkgevers van de reissector")

 • een vermindering van de nettowerkgeversbijdragen voor het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021 (onder de vorm van een premie);
 • een doelgroepvermindering voor het 2e kwartaal 2021.

De doelgroepvermindering voor het 2e kwartaal 2021 wordt verlengd tot het 3e kwartaal 2021.

Hieronder volgt een samenvatting van de regels die van toepassing zijn voor het 3e kwartaal 2021 (wijzigingen zijn in het vet aangeduid).

Voor de regels die vóór het 3e kwartaal van toepassing zijn, verwijzen wij u naar ons vorige artikel.

1. Voor welke werkgevers?

Deze maatregel is van toepassing op werkgevers:

 • van de reissector (privésector);
 • die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Deze wet legt verplichtingen op inzake de bescherming van consumenten zoals informatieplicht, duidelijke regels inzake wijzigingen, annulaties, terugbetalingen en verplichte bescherming bij insolventie;
 • die actief waren vóór 1 april 2021 en die het op die datum nog altijd zijn.

Concreet gaat het om werkgevers:

 • die als hoofdactiviteit de activiteit van reisbureau of reisorganisator hebben en  een van de volgende NACE-codes hebben:

  • 79110: activiteiten van reisbureaus
  • 79120: activiteiten van reisorganisatoren
 •  en die gedurende de periode van het 2e kwartaal 2020 tot en met het laatste kwartaal waarop de vermindering betrekking heeft, namelijk het 3e kwartaal 2021, tegen insolventie verzekerd zijn zoals bepaald in de wet van 21 november 2017.

2. Welke voorwaarden moeten ze naleven?

Om de maatregelen inzake bijdragevermindering te kunnen genieten en te behouden, moet de werkgever de volgende voorwaarden vervullen:

 • zich ertoe verbinden om alle werknemers in dienst te houden die ononderbroken tewerkgesteld waren tussen 1 april 2021 en 30 september 2021 (ontslag van de werknemer of ontslag om dringende reden worden niet in aanmerking genomen). In ieder geval mag de som van de tewerkstelling van alle werknemers bij de werkgever tijdens het 3e kwartaal 2021 niet kleiner zijn dan die van het 1e kwartaal 2021 (uitgezonderd ontslag van de werknemer of ontslag om dringende reden).
 • een concreet en individueel opleidingsaanbod aan alle werknemers doen dat overeenstemt met minstens 20% van hun contractuele arbeidsduur in het 1e en 2e kwartaal 2021. Aan een voltijdse werknemer die gedurende deze volledige periode tewerkgesteld is, moet u dus 28 dagen opleiding aanbieden. Dit slaat op alle werknemers, of ze nu tijdelijk werkloos gesteld zijn of niet.  De opleidingen moeten uiterlijk op 31 december 2021 gevolgd zijn.
 • zich in 2021 onthouden van:
  • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
  • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie en hoge kaderleden van de onderneming;
  • de aankoop van eigen aandelen.
 • De ondernemingsraad of bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis hiervan, de werknemers, informeren over de toepassing van de steunmaatregel in de onderneming en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, meer bijzonder voor wat het opleidingsaanbod betreft (bovendien moet hierover worden overlegd).

De RSZ zal a posteriori controles uitvoeren op het naleven van de voorwaarden om de maatregel te kunnen genieten.  Als bij deze controles blijkt dat de werkgever de toekenningsvoorwaarden niet naleeft, wordt de vermindering voor het 3e kwartaal 2021 in de DmfA geannuleerd.

3. Welke procedure moet worden gevolgd?

Om voornoemde voordelen te kunnen genieten, moeten de betrokken werkgevers uiterlijk op 30 september 2021 een aanvraag bij de RSZ indienen via een onlineapplicatie. U vindt de onlineapplicatie via de volgende link: beveiligde RSZ-applicatie

In de aanvraag moet de werkgever zich ertoe verbinden om de vier voormelde voorwaarden na te leven. Op vraag van de RSZ moet de aanvraag vergezeld gaan van een verzekeringscertificaat insolventieverzekering voor de werkgever die een insolventieverzekering aanging in een andere EU-lidstaat.

De werkgevers die een aanvraag indienen tussen 1 juli en 30 september 2021, kunnen enkele van de vermindering genieten voor het 3e kwartaal 2021.

De werkgevers die hun aanvraag al hebben ingediend vóór 1 juli 2021 moeten geen nieuwe aanvraag indienen op 1 juli om van de vermindering te kunnen genieten voor het 3e kwartaal 2021.

4. Welk voordeel?

De maatregel bestaat uit een een doelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021.

De bijdragevermindering voor het 3e kwartaal 2021 is een doelgroepvermindering die overeenstemt met het saldo van de basiswerkgeversbijdragen in de DmfA van het 3e kwartaal 2021 voor alle werknemers van de werkgever.

In de praktijk in de DmfA van het 3e kwartaal 2021

 • nieuwe verminderingscode: 3702;
 • doelgroepvermindering 'G7';
 • enkel toegelaten op basis van de lijst van werkgevers die hun aanvraag bij de RSZ indienden en een OK van de RSZ kregen;
 • De vermindering wordt aanvaard onder voorbehoud van de controles a posteriori;
 • Als de werkgever niet voorkomt in de lijst van werkgevers met OK en de vermindering toch wordt toegepast, dan wordt een anomalie gesignaleerd (‘niet voorzien voor deze werkgever’) met hercontrole na 6 maanden (cf. systeem Ecaro).

 

Bronnen: