Coronavirus: verlenging van de doelgroepvermindering voor de hotelsector

Van 

Om werkgevers uit de hotelsector te ondersteunen, werd voor het 2e kwartaal 2021 voorzien in een doelgroepvermindering voor 5 werknemers per vestigingseenheid. Deze maatregel wordt verlengd voor het 3e kwartaal 2021.


Sinds het begin van deze gezondheidscrisis werd de hotelsector zwaar getroffen door de COVID-19-gezondheidscrisis.

Voor bepaalde werkgevers uit de hotelsector  werd dan ook voorzien in een tijdelijke steunmaatregel in de vorm van een vermindering van de basiswerkgeversbijdragen voor het 2e kwartaal 2021 ("Coronavirus: nieuwe doelgroepvermindering in de hotelsector").

Deze maatregel wordt verlengd voor het 3e kwartaal 2021.

Afgezien van het referentiekwartaal voor het aantonen van de effectieve vermindering van de omzet of de loonmassa, blijven de andere voorwaarden ongewijzigd ten opzichte van het 2e kwartaal 2021.

Hieronder geven wij een overzicht van de regels die van toepassing zijn voor het 3e kwartaal 2021.

Voor het 2e kwartaal 2021, nodigen wij u uit ons vorige artikel te raadplegen.

Voor welke werkgevers?

Het betreft de volgende werkgevers (cumulatieve voorwaarden):

 • werkgevers die ressorteren onder het Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302, werknemerscategorie 017 of 317);
 • die als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodatie hebben of een vestigingseenheid hebben die deze activiteit uitoefent:
  • volgens de RSZ gaat het om de volgende NACE-codes:

   • 55.100: Hotels en dergelijke accommodatie
   • 55.201: Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra
   • 55.202: Vakantieparken
   • 55.203: Gites, vakantiewoningen en -appartementen
   • 55.204: Gastenkamers
   • 55.209: Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
   • 55.300: Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
   • 55.900: Overige accommodatie 

Nota RSZ: 'Enkel de vestigingseenheden die een hotel uitbaten of accommodatie verschaffen zoals omschreven in de voormelde NACE-codes, komen in aanmerking.'

 • die een effectieve vermindering van de omzet of de loonmassa hebben volgens de categorie waartoe ze behoren:

  • Categorie 1: btw-plichtige werkgevers die een periodieke btw-aangifte indienen:

   • Deze werkgevers komen in aanmerking voor zover ze een omzetvermindering van minstens 60 %  bewijzen (vermindering die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangifte) in het 3e kwartaal 2021 ten opzichte van het 3e kwartaal 2019.
  • Categorie 2: btw-plichtige werkgevers die een niet-periodieke btw-aangifte indienen:
   • Deze werkgevers komen in aanmerking voor zover ze een vermindering van de loonmassa aangegeven bij de RSZ van minstens  60 %  bewijzen in het 3e kwartaal 2021 ten opzichte van het 3e kwartaal 2019.
  • Categorie 3: werkgevers die niet btw-plichtig zijn:
   • Deze werkgevers komen in aanmerking voor zover ze een vermindering van de loonmassa aangegeven bij de RSZ van minstens  60 %  bewijzen in het 3e kwartaal 2021 ten opzichte van het 3e kwartaal 2019.

De RSZ zal achteraf controles uitvoeren en de vermindering annuleren als blijkt dat de omzet of de loonmassa in het 3e kwartaal 2021 niet met 60% zijn gedaald ten opzichte van het 3e kwartaal 2019.

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd?

Om aanspraak te kunnen maken op de doelgroepvermindering en het recht daarop te behouden, moet de werkgever de volgende voorwaarden vervullen:

 1. alle werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegepast ononderbroken in dienst houden gedurende het betrokken kwartaal behalve in geval:

  • van ontslag door de werknemer (einde contract met onderling akkoord is geen ontslag door de werknemer in het kader van de maatregel)
  • ontslag om dringende redenen
  • tijdskrediet of thematisch verlof
 2. in 2021 aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod doen voor minstens 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer.
  • Dit betreft zowel de werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegekend als de andere werknemers, ongeacht of ze al dan niet tijdelijke werkloos werden gesteld.
  • De werkgever kan het aantal opleidingsdagen voor een deeltijdse werknemer  verminderen in verhouding tot de contractuele arbeidsduur van de betrokken werknemer.
 3. zich in 2021 onthouden van:
  • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
  • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
  • het inkopen van eigen aandelen.
 4. de ondernemingsraad of bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis hiervan, de werknemers, informeren over de toepassing van de steunmaatregel en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, meer bijzonder voor wat het opleidingsaanbod betreft (bovendien moet hierover worden overlegd). 

De RSZ zal achteraf controleren of aan de voorwaarden is voldaan. Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt de vermindering geannuleerd.

Welk voordeel?

Er wordt voorzien in een doelgroepvermindering voor de werkgevers op wie de maatregel van toepassing is.

Deze vermindering wordt toegekend voor 5 werknemers per vestigingseenheid en geldt voor het 3e kwartaal 2021.

Het bedrag van de vermindering stemt overeen met het saldo van de basiswerkgeversbijdragen. Voor het overige zijn de gewone regels inzake doelgroepvermindering van toepassing.

Te volgen procedure?

De DmfA moet worden ingevuld met de gepaste verminderingscodes:

 • nieuwe verminderingscode: 3704
 • bedrag doelgroepvermindering: G7 (= saldo van de basiswerkgeversbijdragen).

 

Bron: