Coronavirus: verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona en van het quarantaineverlof tot 30/09/2021

Van 

De verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona tot 30/09/2021 werd op 19 juli 2021 jl. in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, naast de verlenging van een aantal andere maatregelen inzake werkloosheid. Ondertussen werd ook de verlenging van het quarantaineverlof tot 30/09/2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.


De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona

In een vorig artikel informeerden wij u reeds over de beslissing van de overheid en de publicatie op de website van de RVA van de verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona tot 30/09/2021. Intussen werd deze verlenging ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wij wensen u hierbij eveneens op de hoogte te brengen van de opgedreven en strengere controles die de RVA momenteel uitvoert op het gebruik van deze procedure voor uw personeel. Het is daarbij van groot belang dat u de link kan aantonen tussen het gebruik van deze procedure en corona. Ook wanneer u deze procedure dus toepast wegens een gebrek aan werk, dan zal u het verband tussen dit gebrek aan werk en de coronapandemie moeten kunnen bewijzen.

Naast de verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona, worden ook onder andere volgende maatregelen verlengd tot 30 september 2021:

  1. In verband met de uitkeringen:
  • er geldt een vrijstelling van wachttijd voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht of wegens economische redenen;
  • de tijdelijke werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt bedraagt 70 % (en geen 65 %) van zijn gemiddeld begrensd loon (= 2.787,07 euro per maand), ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid;
  • de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht ontvangt per dag tijdelijke werkloosheid een supplement van 5,63 euro ten laste van de RVA bovenop zijn tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Daarnaast werd de maatregel van inhouding van een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15 % (in plaats van 26,75 %) op de uitkeringen ook reeds verlengd tot 30 september 2021.

  1. In verband met de cumul met andere tewerkstellingen:
  • Wanneer een tijdelijk werkloze bij een andere werkgever in een vitale sector een tewerkstelling aanvat, zal hij 75 % van zijn tijdelijke werkloosheidsuitkering behouden tijdens deze tijdelijke tewerkstelling;
  • Wanneer een SWT’er bij dezelfde werkgever of een andere werkgever in een vitale sector een tewerkstelling aanvat, zal hij 75 % van zijn tijdelijke werkloosheidsuitkering behouden tijdens deze tijdelijke tewerkstelling. Zie hiervoor ook ons vorig artikel.

Ter herinnering: Onder "vitale" sectoren wordt verstaan:

-    De land-, tuin- en bosbouw en de uitzendsector die uitzendkrachten tewerkstelt bij een gebruiker die ressorteert onder de land-, tuin- en bosbouw;

 -    De zorgsector, het onderwijs en de centra voor contacttracing. In de privésector vallen instellingen behorend tot de paritaire comités 318, 319, 330, 331 en 332 tot de zorgsector. Ook de uitzendsector (322) kan er gebruik van maken voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder een van de hierboven vermelde paritaire comités.

-    De vaccinatiecentra.

Het quarantaineverlof

Ouders die hun kinderen moeten opvangen ofwel als gevolg van de sluiting van de school, crèche of centrum voor de opvang van gehandicapte personen, ofwel als gevolg van het verplicht volgen van afstandsonderwijs ofwel omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet, kunnen hiervoor een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona tot 30 september 2021.

Voor meer uitgebreide info over het quarantaineverlof, verwijzen wij naar een vorig artikel.

De minister van Werk heeft intussen beslist dat ook in de volgende twee situaties (die niet expliciet voorzien zijn in de wet) quarantaineverlof kan worden aangevraagd tijdens de zomervakantie :

  • het zomerkamp of de georganiseerde opvang kan omwille van een corona besmetting niet doorgaan of moet voortijdig worden stopgezet;
  • het zomerkamp of de georganiseerde opvang gaat wel door maar het kind kan er niet naartoe gaan omdat het kind zelf in quarantaine moet.

Voorwaarde is dat het gaat om een (schoolgaand) minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont. Bovendien kan op hetzelfde moment maar één ouder gebruik maken van dit recht (de twee ouders kunnen dus niet gelijktijdig gebruik maken van dit recht gedurende dezelfde periode).

Het kind moet ook ingeschreven zijn voor het kamp of de opvang vóór de annulatie of de stopzetting van het kamp of de opvang of vóór de quarantaine van het kind.

Er zijn hiervoor twee nieuwe attesten beschikbaar op de website van de RVA die de werknemer moet overhandigen aan zijn werkgever indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken:

De werkgever op zijn beurt hoeft deze documenten niet over te maken aan de RVA maar enkel ter beschikking te houden bij eventuele controle door de RVA.

 

Bronnen:

Koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, B.S. 19 juli 2021.

Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie, B.S. 29 juli 2021.